371/2007 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Schválený:
371/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"), ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 6 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) Články 2, 4, 8 až 16, 18 a 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o inter-operabilitě konvenčního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES. Články 2, 4, 8 až 16, 18 a 20 směrnice Rady 1996/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES. Směrnice Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému.".
2. V § 6 odst. 1 větě druhé se za slova "provozovatele subsystému" vkládají slova "nebo jeho zplnomocněného zástupce".
3. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:
 
"§ 6a
(1) Provozovatel subsystému, výrobce subsystému nebo jejich zplnomocněný zástupce může v etapě návrhu nebo v etapě výroby požádat notifikovanou osobu o vydání prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému, lze-li subsystém odzkoušet na zkušebním zařízení před uvedením subsystému do provozu.
(2) Notifikovaná osoba provede posouzení shody subsystému pro ty prvky subsystému, jejichž vlastnosti je možné ověřit v dané etapě na zkušebním zařízení před uvedením subsystému do provozu. Notifikovaná osoba při vypracování prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému posuzuje projekt subsystému, jeho dodržení během výroby a kvalitu vlastní výroby na základě výsledků zkoušek provedených na zkušebním zařízení. Při předběžném posouzení shody subsystému se postupuje podle přílohy č. 2 tohoto nařízení.
(3) Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce vystavuje na základě vydaného prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému ES prohlášení o prozatímním ověření subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci.".
4. V příloze č. 2 části I. bod 3 zní:
"3. CERTIFIKÁT
Notifikovaná osoba zohlední při vydání certifikátu o přezkoumání typu subsystému a certifikátu o ověření subsystému vydaná prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému a provede kontrolu, zda
a) pro ověřovaný subsystém bylo vystaveno prozatímní stanovisko v etapě návrhu nebo výroby,
b) výroba subsystému odpovídá návrhu, pro který bylo vystaveno prozatímní stanovisko, pokud stanovisko nebylo vystaveno v etapě výroby,
c) ostatní prvky návrhu a výroby, které nebyly předmětem posouzení v rámci vydání prozatímního stanoviska v etapě návrhu nebo výroby, odpovídají technickým specifikacím interoperability.".
5. V příloze č. 2 části I. se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f) které zní:
"f) prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému, pokud jsou k dispozici, včetně ES prohlášení o prozatímním ověření subsystému a dále výsledky kontroly jejich platnosti, provedené notifikovanou osobou.".
6. V příloze č. 2 části I. se na konci bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
"d) vydaných prozatímních stanoviscích o ověření subsystému,
e) zamítnutých žádostí o vydání prozatímních stanovisek o ověření subsystému.
7. V příloze č. 2 části II. větě první se slova "Certifikát o přezkoumání typu a certifikát o ověření subsystému" nahrazují slovy "Certifikát o přezkoumání typu subsystému a certifikát o ověření subsystému, prozatímní stanovisko o ověření typu subsystému a prozatímní stanovisko o ověření subsystému".
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Řebíček v. r.

Související dokumenty

Související články

Elektronická cigareta na pracovišti