Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Vydáno: 20 minut čtení

Článek se věnuje problematice připravované právní úpravy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Úvodem

Již od sametové revoluce jsou odborníci na poli vyhrazených technických zařízení v očekávání revoluce své vlastní - nové úpravy úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále také „zákon o VTZ“) byl v lednu tohoto roku předložen vládě. Tím byla spuštěna fáze legislativního procesu, kdy dochází k posuzování návrhu pracovními komisemi Legislativní rady vlády a následně též Legislativní radou vlády jako takovou. V současnosti Legislativní rada vlády ve věci udělila souhlasné stanovisko a návrh bude předložen k posouzení vládě.

Zastaralá právní úprava nekoresponduje s dnes dosaženým technickým pokrokem, modernizací provozů, jejich automatizací, a tedy ve svém důsledku ani s požadavky na bezpečnost provozu těchto vyhrazených technických zařízení. Hovoří-li návrh zákona o vyhrazených technických zařízeních, myslí jimi tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, která při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Mohlo by být namítáno, že definice je to velmi široká, nicméně jak se předpokládá v samotném návrhu, ke specifikaci jednotlivých vyhrazených zařízení bude přistoupeno v navazujících prováděcích předpisech, které podle druhů vyhrazených zařízení (tj. tlaková, plynová, zdvihací a elektrická) poskytnout již konkrétní výčty či specifikaci zařízení. Pro úplnost je vhodné zmínit, že po celou dobu legislativního procesu jsou spolu s návrhem předkládány k informaci návrhy příslušných prováděcích předpisů (nařízení vlády). Povaha a obsah těchto materiálů je samozřejmě orientační, nicméně například v průběhu tzv. vnějšího připomínkového řízení, kdy byl materiál prostřednictvím Hospodářské komory České republiky k dispozici široké odborné veřejnosti, tedy také všem dotčeným subjektům, měla veřejnost možnost získat rámcovou představu o předpokládané právní úpravě v jejím celku. Nutno zdůraznit, že pokud bude návrh zákona o VTZ schválen vládou, bude každé z předpokládaných nařízení vlády čekat samostatný legislativní proces. V tuto chvíli je předpokládaná účinnost právní úpravy jako celku 1. leden roku 2020.

Je třeba tedy mít na zřeteli, že nyní je návrh zákona v legislativním procesu,

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 8. část - Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť - úvod
Vyhrazená technická zařízení a připravovaný zákon o bezpečnosti jejich provozu
Svařování
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Bezpečnost balících stojů pro předem zhotovené tuhé obaly

Související otázky a odpovědi

Práce ve výškách
Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
OSVČ a bezpečnost práce
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Související předpisy

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
47/1994 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
398/2001 Sb. o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb., zákoník práce