Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III

Vydáno: 23 minut čtení

Oproti dřívějším dobám, kdy jsme většinou měli možnost setkávat se s regály o výškách pouze několika metrů, a to zejména ve výrobě, popř. v oblasti zásobování, jsou dnes k vidění podstatně vyšší celé regálové systémy. V dnešních výškových skladových objektech jsou v rámci regálového skladování používány regály o výškách i několika desítek metrů, a to i s plně automatickým zakládáním nejčastěji pomocí regálových zakladačů.

Úvod

Počátkem roku 2018 byl uveden poblíž Mladé Boleslavi do provozu plně automatizovaný „chaotický“ výškový sklad vybavený regály o výšce 42 metrů; je obsluhován regálovými zakladači, které se orientují pomocí laserových paprsků (1). Jedná se o skupinu regálových skladů, které pro celou řadu i odborné technické veřejnosti stále představují „malý technický zázrak“.

Na druhé straně nejen provoz, ale zejména stavební část (podlahy) naznačených skladových areálů, jakož i přesnost výroby, ale i instalace, jejich technologické části, dnes často kladou až těžko splnitelné požadavky. V předcházejícím příspěvku tohoto seriálu, zaměřeného na bezpečnost regálového skladování, jsme uvedli požadavky na vodorovnost podlah určených k montáži regálů s velmi úzkou uličkou obsluhovanou vysokozdvižnými vozíky, která se může pohybovat v rozmezí pouze několika málo milimetrů (2). Zajištění bezpečného provozu této skupiny vysokozdvižných vozíků, jakož i bezpečnosti práce ve výškových regálových skladem obsluhovaných uvedenými vozíky, bylo vždy předmětem zájmu odborné logistické veřejnosti (3).

Požadavky na vodorovnost podlah určených pro výškové regálové sklady, obsluhované regálovými zakladači, jsou stále téměř nesplnitelné. V minulém článku jsme informovali, že až v rámci poslední revize normy podlah se podařilo do současného znění této normy konečně začlenit také požadavky na vodorovnost (4) – viz též následující text.

Stávající ČSN 74 4505 "Podlahy - Společná ustanovení"

Stávající ČSN 74 4505 „Podlahy – Společná ustanovení

Stručné informace o ČSN EN 15512 (26 9636)

[Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy – Zásady navrhování konstrukce (5)]

V úvodním příspěvku tohoto seriálu, v kapitole věnované nežádoucím událostem, které jsou neustále vykazovány v rámci regálového skladování, jsme informovali o totální havárii automatizovaného regálového skladu (6). V odborném posudku na ocelovou konstrukci regálu je mj. konstatováno, že napětí ve spodní části regálových sloupků v kritickém okamžiku dosahovalo 162 MPa, čímž byla překročena dovolená hodnota napětí, podle tehdejší ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí, která činila 152 MPa. To ale znamená, že vzpěrná stabilita regálových sloupků byla při plném zatížení (nutno zdůraznit nikoliv přetížení) regálu překročena, což vyjádřeno jinými slovy tvoří skutečnost, že předmětný regál byl špatně navržen.

Ve vazbě na výše uvedené skutečnosti představuje zpracování speciální technické normy, formulující zásady správného – tudíž i bezpečného, navrhování konstrukcí regálových systémů, mimořádně prospěšnou a záslužnou skutečnost. Alespoň orientační, rámcovou znalost této normy by mělo tvořit, dle možností, součást kvalifikace všech vedoucích a zodpovědných zaměstnanců zúčastněných na regálovém skladování. U projektantů a konstruktérů

Související dokumenty

Související články

Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Bezpečnost regálového skladování
Regál jako základ regálového skladování
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability
Výpočty stability stohu
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečnost páskovacích strojů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Skladování a nakládání s NCHL
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP