Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část

Vydáno: 20 minut čtení

V tomto příspěvku, který navazuje na první část článku, se věnujeme, v souladu s jeho mottem, vyjadřující současně motto celého seriálu zaměřeného na bezpečnost regálového skladování, stanoveným hodnotám tolerancí, deformací a vůlí. Tyto je nutno respektovat nejen při návrhu regálových konstrukcí, ale také při jejich instalaci. Stanoveným tolerančním požadavkům na provedení podlah, podle jednotlivých tříd regálů, byla věnována pozornost v první části tohoto článku.

Motto: Bezpečnost regálového skladování je ovlivňována (a to trvale) zejména:

  1. Správně (bezpečně) navrženou, zhotovenou a provozovanou podlahou jak pro regálový systém, tak i obslužnou manipulační techniku,
  2. Správně (bezpečně) navrženou, vyrobenou a instalovanou regálovou konstrukci, jakož i obslužnou manipulační technikou,
  3. Správně (bezpečně) provozovaným, kontrolovaným a udržovaným celým regálovým systémem.

Úvod

V prvé části tohoto článku byla věnována pozornost podlahám, určeným pro regálové systémy a jejich obsluhu. Možno konstatovat, že zejména vodorovnosti podlah, tvořících jeden z prvotních předpokladů bezpečnosti skladování, (a to dokonce v nejširším slova smyslu), nebyla u nás v dřívějším období věnována potřebná pozornost. Na tomto stavu se podíleli také zpracovatelé technologických tuzemských norem, kteří ignorovali potřebu začlenění stanovených požadavků, zejména na vodorovnost podlahy, také do základní normy podlah. Nelze ale nevidět že i v současnosti, kdy jsou již do normy podlah začleněny také požadavky na rovinnost i vodorovnost, jsou stále pro výškové regálové sklady takovéto požadavky obvykle nesplnitelné běžnými technologiemi (1), širší komentář viz (2).

V rámci zpracovávání stávající normy podlah byla provedena rešerše, při které bylo také sledováno měření rovinnosti (vodorovnosti) průmyslových podlah u nás a ve světě (3). Autora, který není stavbař – podlahář, ale zaujalo, že v rámci zahraničních norem byla sledována pouze německá norma (DIN), americké normy (ASTM a ACI), a britský dokument (TR. 34). To by ale mohlo znamenat, že v rámci evropské normalizace (CEN – Evropský výbor pro normalizaci) nebyla dosud zpracována norma na podlahy. V takovémto případě by v rámci celé Evropy mohly vznikat obdobné problémy jako u nás.

Poznámka:

Ani v normativních odkazech komentované normy (4) není uveden žádný odkaz na evropskou, respektive mezinárodní normu podlah.

Navrhování a kontrola regálových konstrukcí podle komentované normy (4)

V rámci snahy o zajištění bezpečnosti regálového skladování je nutno, vedle odpovídající (bezpečné) podlahy, dále zajistit odpovídající (bezpečné) navržení regálové konstrukce. Je ale samozřejmostí, že příslušný regálový systém je nutno odpovídajícím (bezpečným) způsobem také instalovat, při respektování všech stanovených instalačních tolerancí.

V této souvislosti jsou stanoveny instalační tolerance, které musí vykazovat nově instalovaný regál ještě před jeho zatížením, jakož i meze přípustné deformace po jeho zatížení. Instalační tolerance by měly splňovat rovněž demontované regály po jejich opětovné instalaci. Podobně jako pro podlahy, jsou i tolerance pro regálové konstrukce rovněž stanoveny podle tříd regálů.

Poznámka:

S ohledem na stanovený rozsah článku je možno upozornit pouze na některé ze zásadních tolerancí, deformací a vůlí.

Regály třídy 400

Úvodem je účelné připomenout, že se jedná o paletové regály obsluhované vysokozdvižnými vozíky pojíždějícími uličkou o odpovídající šířce. Ulička může být jednak široká, umožňu

Související dokumenty

Související články

Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Výpočty stability stohu
Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Svařování
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečnost páskovacích strojů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Bezpečnost přebalovacích strojů
Bezpečnost strojů na přebalování paletových jednotek
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Práce ve výškách
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
OSVČ a bezpečnost práce
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy