294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Schválený:
294/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. července 2005
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Změna: 341/2008 Sb.
Změna: 61/2010 Sb.
Změna: 61/2010 Sb. (část)
Změna: 61/2010 Sb. (část)
Změna: 93/2013 Sb.
Změna: 387/2016 Sb.
Změna: 387/2016 Sb. (část)
Změna: 200/2019 Sb.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 a § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
VYHLÁŠKA O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU
 
Hlava I
Předmět úpravy a základní pojmy
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v souladu s nimi upravuje
a) technické požadavky na skládky odpadů (dále jen "skládky") a podmínky jejich provozování,
b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,
c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů,
d) technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů,
e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,
f) požadavky na prozatímní uložení odpadní rtuti,
g) požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky,
h) způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,
i) technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy2). Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní,
b) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad,
c) kapalným odpadem - odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005) příloha B,
d) vodným výluhem - roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 (83 8005),
e) sedimentem - materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt vodních toků vzniklý převážně erozí půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál5),
f) směsnými komunálními odpady - odpady katalogových čísel3) 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07,
g) výluhovou třídou - množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005),
h) skládkovým plynem - plyn, který se vyvíjí z odpadu uloženého na skládce biologickými i chemickými pochody,
i) ukládáním odpadů na skládkách - odstraňování odpadů způsoby uvedenými v příloze č. 4 zákona pod kódy D1 a D5,
j) využíváním odpadů na povrchu terénu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu,
k) rekultivací - uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání,
l) kritickými ukazateli - limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických činitelů vybraných na základě znalosti technologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do zařízení bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení touto vyhláškou požadovány,
m) hodnocením přijatelnosti odpadů do zařízení - proces, jehož prvním krokem je zpracování základního popisu odpadu původcem nebo oprávněnou osobou, druhým pravidelné ověřování kvality průběžně nebo opakovaně vznikajících odpadů původcem nebo oprávněnou osobou, která odpad převzala do vlastnictví, a třetím kontrola při přejímce odpadu v zařízení,
zařízením - skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám,
o) nereaktivním nebezpečným odpadem - odpad podle § 4 odst. a) zákona, který při normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno nerozpouští ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje v prostředí místa, kam je ukládán, s jinými odpady nebo věcmi, s nimiž přijde do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví,
sektorem skládky - místně vymezená část skládky, která slouží k ukládání odpadů srovnatelných svým původem, složením a vlastnostmi, a která svým technickým provedením zabezpečí oddělené ukládání těchto odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání kontaktu, vzájemnému ovlivnění nebo smíchání odpadů uložených v jednotlivých sektorech skládky po celou dobu jejich uložení,
q) základním popisem odpadu - průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení,
r) dodávkou odpadu - každý náklad odpadu přijatý do zařízení najednou od jednoho dodavatele,
s) opakovanými dodávkami odpadu - pravidelně i nepravidelně se opakující dodávky jednoho druhu odpadu, stejných vlastností, vznikající v neměnném technologickém procesu jednomu původci,
t) odpadem z azbestu - nebezpečné odpady katalogových čísel3) 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest,
u) mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu nebo jiného podobného odpadu kategorie ostatní odpad spočívající v kombinaci fyzikálních a biologických postupů,
recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených,
w) prozatímním uložením odpadní rtuti - skladování odpadní rtuti v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie24) způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona pod kódem D15 po dobu delší než jeden rok.
 
Hlava II
Odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládky
(K § 14 odst. 5 a § 21 odst. 5 zákona)
 
§ 3
Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu
(1) Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.
(2) Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny:
a) skupina S-inertní odpad - určená pro inertní odpady podle § 2 písm. a). Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO,
b) skupina S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S-OO. Tato skupina se dále dělí na podskupiny:
1. S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,
2. S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,
c) skupina S-nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO.
(3) Odpady lze na skládky jednotlivých skupin přijímat pouze podle druhu a kategorie odpadů3), podle jejich skutečných vlastností4), podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle přílohy č. 2, na základě jejich vzájemné mísitelnosti podle přílohy č. 3, podle obsahu škodlivin v sušině a při dodržení dalších podrobností uvedených v přílohách č. 4 a 5.
(4) Celkové množství vznikajících průsakových vod po uložení inertních odpadů na skládku a obsah znečišťujících látek v těchto odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod musí být zanedbatelné a nesmí poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod20). Koncentrace škodlivin v sušině a ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.
(5) Na skládky odpadů se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek, narušení těsnosti, k nežádoucím deformacím nebo k narušení stability a konstrukce skládky.
(6) Záznam o umístění každého druhu nebezpečného odpadu na skládce je součástí průběžné evidence odpadů. Způsob záznamu a měřítko rastrové mapy, podle které se záznam provádí, jsou stanoveny v provozním řádu.“.
(7) Každá ze skládek může mít zřízeny sektory určené pro oddělené ukládání odpadů, srovnatelných svým složením a vlastnostmi, uvnitř jedné skládky, pokud technické provedení jednotlivých sektorů zabrání smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich uložení.
(8) Údaje o odpadu nutné pro jeho posouzení pro účely přijetí odpadu na skládku nebo do jiných zařízení podle § 2 písm. n) se uvádějí v základním popisu odpadu, jehož obsah je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1.
 
§ 4
Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro ukládání odpadů na skládky
(1) Analytické rozbory, ekotoxikologické a mikrobiologické testy odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a hodnocení jeho přijatelnosti do zařízení lze provádět pouze v laboratořích a dalších odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Způsobilost odborných pracovišť se vztahuje pouze na metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o akreditaci pracoviště. Tato podmínka se nevztahuje na metody stanovení kritických ukazatelů neuvedených v přílohách č. 2, 4 a 10.
(2) Odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatelů může provádět pouze kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu. V průběhu vzorkování musí být důsledně zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování. Vzor protokolu o odběru vzorků je uveden v technické normě ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. Odběr vzorků sedimentů pro účely zpracování základního popisu odpadu může být proveden před jejich vytěžením.
(3) Odpady se na jednotlivé skupiny skládek podle § 3 odst. 2 ukládají podle kritérií stanovených pro tyto skupiny v příloze č. 4.
(4) Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo se na skládky ukládají jen za určitých podmínek, je uveden v příloze č. 5.
(5) Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka se nevztahuje na odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze č. 6.
(6) Odpady s nízkým obsahem biologicky rozložitelných látek kategorie ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti. Odpady zařazené do vyšší třídy vyluhovatelnosti nesmějí být přijímány na skládky odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti.
(7) Na skládky skupiny S-ostatní odpad lze nebezpečné odpady ukládat pouze tehdy, když
a) jsou upraveny stabilizací a jejich vodný výluh nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty výluhové třídy II, nebo
b) jsou umístěny v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavků skládky skupiny S-nebezpečný odpad, nebo
c) splňují podmínky stanovené v § 7, v případě, že jde o odpad z azbestu.
(8) V souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a provozním řádem skládky je možné odpady uvedené v příloze č. 8, nevhodné k jejich materiálovému využití, za podmínek uvedených v příloze č. 8, ukládat na skládky všech skupin bez zkoušek.
 
§ 5
zrušen
 
Hlava III
Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky
(K § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3)
 
§ 6
Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky
(1) Jako technologický materiál na zajištění skládky nesmějí být použity odpady stanovené v části A přílohy č. 5. Odpady stanovené v části B přílohy č. 5 lze použít k tomuto účelu pouze za podmínek v této části přílohy stanovených a v souladu s provozním řádem skládky.
(2) Odpad ukládaný na skládku jako technologický materiál na zajištění skládky včetně odpadů využívaných při uzavírání a rekultivaci skládky k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, jak jsou definovány technickou normou ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, musí splňovat všechny podmínky stanovené v příloze č. 4 pro příslušnou skupinu skládky a odpovídat požadavkům projektové dokumentace skládky.
 
§ 7
Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky
(1) Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie S-OO a S-NO při splnění následujících požadavků:
a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů6),
b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech7),
c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna,
d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,
e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky.
(2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se vztahují dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem8).
(3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona.
 
§ 8
Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů
Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů lze ukládat pouze v odděleném sektoru skládky po jejich předchozí úpravě některým z postupů uvedených v příloze č. 6.
 
§ 9
Technické požadavky na ukládání odpadů upravených stabilizací na skládky
(1) Nebezpečné odpady, upravené stabilizací podle § 4 odst. 7 písm. b), mohou být ukládány na skládkách skupiny S-ostatní odpad až po ukončení technologického procesu stabilizace a dosažení nejvýše přípustných hodnot výluhu odpadu stanovené výluhové třídy.
(2) Způsob hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku je stanoven v příloze č. 7.
 
§ 9a
Technické požadavky na prozatímní a trvalé uložení odpadní rtuti
(1) Zařízení k prozatímnímu uložení odpadní rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Na prozatímní uložení odpadní rtuti se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.
(2) Odpadní rtuť může být odstraněna pouze na skládce skupiny S-nebezpečný odpad. Kromě požadavků této vyhlášky pro skládku skupiny S-nebezpečný odpad musí být při trvalém uložení odpadní rtuti splněny požadavky pro prozatímní uložení odpadní rtuti uvedené v části A a v části B bodech 6 a 8 přílohy č. 13 k této vyhlášce.
 
Hlava IV
Způsob vytváření a čerpání finanční rezervy
(K § 51 odst. 5 zákona)
 
§ 10
Způsob vytváření finanční rezervy
(1) Podrobnosti týkající se tvorby finanční rezervy, její průkaznosti a zrušení se řídí zvláštním právním předpisem9).
(2) U nově zřizovaných skládek vzniká povinnost vytvářet finanční rezervu dnem zahájení navážení odpadů na skládku.
 
§ 11
Způsob čerpání finanční rezervy
(1) Žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného krajského úřadu s čerpáním z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona musí obsahovat
a) stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace skládky10),
b) projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram rekultivačních prací,
c) výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu ne starší než 3 měsíce.
(2) Prostředky finanční rezervy se postupně čerpají v souladu s projektovou dokumentací skládky až do výše 90 % rozpočtových prostředků na uzavření a provedení rekultivačních prací, nejvýše však do výše 90 % finanční rezervy vytvořené ke dni podání žádosti o uvolnění prostředků z ní, a zbývajících 10 % bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí10) o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky.
(3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně i na čerpání prostředků finanční rezervy na postupné uzavírání jednotlivých částí skládky za podmínek stanovených v odstavci 1.
(4) Čerpání finančních prostředků se provádí a kontroluje v termínech stanovených krajským úřadem v rozhodnutí o souhlasu k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona.
 
Hlava V
Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu
(K § 19 odst. 3 zákona)
 
§ 12
Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu
(1) Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, odpady kategorie ostatní odpad, které vznikly úpravou nebezpečných odpadů s výjimkou případů odstranění nebezpečných složek v odpadu, směsné komunální odpady, odpady uvedené v příloze č. 5 a výstupy z úpravy směsných komunálních odpadů. Na povrchu terénu dále nelze využívat stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu. Zákaz využívání stavebních a demoličních odpadů podle tohoto odstavce se nevztahuje na jejich využívání při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky.
(2) S výjimkou odpadů využívaných k rekultivaci skládek podle § 13 odst. 1 nesmí obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10. Ve vztahu k předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se zařízení k využívání odpadů nachází, a v souladu s ustanovením § 75 písm. b) zákona mohou být stanoveny i další ukazatele, neuvedené v příloze č. 10, pokud je jejich sledování, včetně stanovení limitních hodnot, nezbytné z hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na výstupy ze zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, pro které jsou způsob a kritéria hodnocení a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití stanoveny jiným právním předpisem10a).
(4) Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení k využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu odpadu, jehož obsah je uveden v bodě 2 přílohy č. 1.
(5) Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů2) na ochranu zdraví a životního prostředí a s ustanovením § 75 písm. b) zákona ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu.
 
§ 13
Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů k uzavírání a rekultivacím skládek
(1) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky musí splňovat všechny podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v příloze č. 4 a jejich vodný výluh nesmí u skládek ostatního ani nebezpečného odpadu v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce přílohy č. 2.
(2) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu skládky a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky stanovené v bodě 1 přílohy č. 11.
(3) Sedimenty využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu skládky a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky stanovené v bodě 6 přílohy č. 11.
 
§ 14
Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek
(K § 19 odst. 3)
(1) Odpady využívané k zavážení vytěžených lomů, za účelem jejich rekultivace, musí dále splňovat podmínky stanovené v bodě 2 přílohy č. 11.
(2) Odpady využívané k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, s výjimkou rekultivace skládek, musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č. 11.
(3) Sedimenty využívané k zavážení vytěžených lomů, za účelem jejich rekultivace, k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků musí splňovat podmínky stanovené v bodě 6 přílohy č. 11.
 
Hlava VI
Způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení
[K § 21 odst. 5 písm. c)]
 
§ 15
(1) Způsob prokazování splnění kritérií pro přijetí odpadů do zařízení podle § 2 písm. n) a postup provozovatele zařízení při přejímce odpadů do zařízení je stanoven v příloze č. 1.
(2) Odpady, které mohou být přijímány od nepodnikajících fyzických osob na skládky bez zkoušek, je-li jejich seznam součástí schváleného provozního řádu zařízení, jsou uvedeny v příloze č. 8.
(3) Analytické metody, ekotoxikologické a mikrobiologické testy pro stanovení ukazatelů přijatelnosti odpadů do zařízení jsou uvedeny v příloze č. 12, s výjimkou metod pro stanovení kritických ukazatelů, které nejsou stanoveny v přílohách č. 2, 4 a 10.
(4) Přijatelnost odpadů na skládky se prokazuje splněním podmínek a kritérií stanovených pro jednotlivé skupiny skládek v § 3 odst. 2 a v příloze č. 4.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.
 
§ 16
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 3 se za slova "provozovatel zařízení" doplňují slova "a dodavatel (vlastník) odpadů".
2. V § 8 odstavec 2 zní:
"(8) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:
Kód druhu odpadu    Název druhu odpadu

17 04 01        měď, bronz, mosaz
17 04 02        hliník
17 04 03        olovo
17 04 04        zinek
17 04 06        cín
17 04 07        směsi kovů (17 04 01 - 06)
17 04 11        kabely
16 01 17        železné kovy
16 01 18        neželezné kovy
17 04 05        železo a ocel
17 04 07        směsné kovy
20 01 40        kovy".
3. V § 9 se odstavec 2 a označení odstavce 1 zrušují.
4. Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8 zrušuje.
5. V § 17 odst. 4 se slova "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "krajskému úřadu".
6. § 17a se včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10h zrušuje.
7. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova "(obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba," nahrazují slovy "(IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba,".
8. V § 22 odst. 2 se slovo "provozoven" nahrazuje slovem "zařízení".
9. V § 22 se na konci odstavce 2 doplňují věty "U zařízení pro mobilní sběr odpadů se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla firmy, která provozování mobilního zařízení zajišťuje. V případě, že firma má provozovnu a provoz mobilního zařízení je zajišťován touto provozovnou, zasílá roční hlášení o odpadech tato provozovna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle sídla provozovny. Stavební firma zasílá jedno roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností tomuto úřadu souhrnně.".
10. Část osmá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 14 zrušuje.
11. V příloze č. 2 se písmeno f) bodu 1 a body 3, 3.1, 3.2 a 3.3 zrušují.
12. V příloze č. 2 bodě 2 se slova "Informace a doklady o kvalitě odpadu, které" nahrazují slovy "Základní popis odpadu14a), který".
Poznámka pod čarou č. 14a zní:
"14a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.".
13. Přílohy č. 4 až 12 a příloha č. 28 se zrušují.
14. V příloze č. 5 se ve vysvětlivkách nahrazuje slovo "Hydroprojekt" slovy "Hydroprojekt CZ".
15. V příloze č. 19 a v příloze č. 19A ve formuláři v kolonce "Evidenci vyplnil" se za slovo "Fax" doplňuje slovo "e-mail".
16. V příloze č. 20 listu č. 3 za nadpis tabulky "Údaje ročních hodnot složení kalu" se do závorky doplňuje text "(vyplňuje se pouze pro kaly využívané na zemědělské půdě)".
17. V příloze č. 20 listu č. 1 Způsobu vyplňování formuláře se u položky "Samostatná provozovna" nahrazují slova "podle § 5 odst. 1 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů" slovy "podle zvláštních právních předpisů (např. podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů)." a doplňuje se věta "U mobilních zařízení na úpravu, využívání a odstraňování odpadů se v celé této pravé části formuláře vyplňují údaje o místě nakládání s odpady v zařízení.".
18. V příloze č. 20 listu č. 2 Způsobu yplňování formuláře, ve druhém řádku sloupce 8, v příloze č. 20A listu č. 3 Způsob vyplňování formuláře ve sloupci č. 8 a v příloze č. 20B listu č. 3 Způsob vyplňování formuláře ve sloupci č. 8 se slova "obchodní název každé oprávněné osoby (příjemce odpadu)" nahrazují slovy "název provozovny nebo místa nakládání s odpady".
19. V příloze č. 20A listu č. 3 Způsobu vyplňování formuláře se slova "ve sloupci č. 10" nahrazují slovy "ve sloupci č. 9".
20. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování v tabulkách č. 1 se v řádku "Dovoz odpadu" doplňuje text "z členského státu EU" na znění: "Dovoz odpadu z členského státu EU" a v řádku "Vývoz odpadu" se doplňuje text "z členského státu EU" na znění: "Vývoz odpadu z členského státu EU".
21. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování se na konci tabulek č. 1 doplňují řádky:
+-------------------------------------------------------+--------+
|Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU  | XN16  |
+-------------------------------------------------------+--------+
|Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU  | XN17  |
+-------------------------------------------------------+--------+
22. V příloze č. 22 se na konci tabulky "Kódy zařízení k úpravě, využívání a odstraňování odpadů" doplňuje řádek:
+-------------------------------------------+--------------------+
|zpracování elektroodpadů          | Z9         |
+-------------------------------------------+--------------------+
23. V příloze č. 24 se nadpis "Tabulka kódů zařízení" nahrazuje nadpisem "Tabulka kódů shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, mobilních zařízení pro sběr odpadů, sběrných míst a skladů odpadů" a na konec této tabulky se doplňuje řádek:
 
+-------------------------------------------+--------------------+
|sklad elektroodpadů            | S12        |
+-------------------------------------------+--------------------+
24. V příloze č. 25 části E) se v textu v závorce za slova "§ 78 odst. 2 písm. c), e), i), j)" vkládá slovo "k)" a za slova "§ 79 odst. 1 písm. b)" se vkládá slovo "c)".
25. V příloze č. 25 se na konci tabulky doplňuje řádek č. 50
 
+------+------------------------------------------------+--------+
|50  |Počet vydaných povolení na překročení limitních |    |
|   |hodnot ukazatelů podle přílohy č. 4 bodu 10   |    |
|   |vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání |    |
|   |odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu |    |
|   |terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,    |    |
|   |o podrobnostech nakládání s odpady       |    |
+------+------------------------------------------------+--------+
26. V příloze č. 26 v položce č. 6. Dopravce 1 a v položce č. 7. Dopravce**) se slova "SPZ návěsu" nahrazují slovy "Registrační číslo návěsu".
27. V příloze č. 26 ve Způsobu vyplňování evidenčního listu v položce č. 6. Dopravce 1, v řádku Ulice, místo, PSČ se slova "oprávněné osoby" nahrazují slovem "dopravce".
28. V příloze č. 27 v posledním řádku sloupce "Samostatná provozovna dopravce" se doplňují slova "Celkový počet vozidel provozovny přepravující odpady".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 18
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou § 16 bodů č. 11 a 12 a přílohy č. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.
 
Příl.1
Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů
1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:
1.1. do všech typů zařízení podle § 2 písm. n)
a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2 a v případě skládek i podle bodu 3 při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu, při dalších opakovaných dodávkách odpadu kontrolu výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení, že se jedná o tentýž odpad,
b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),
d) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na vedení průběžné evidence podle zvláštního právního předpisu,11)
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení,
f) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka - původce nebo oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.
1.2. při přejímce odpadů na skládku je nutné navíc provést kontrolu splnění podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušnou skupinu skládek v příloze č. 4.
1.3. dokumenty dokladujících kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se uchovávají po dobu 5 let, pro skládky po dobu stanovenou v § 21 odst. 1 písm. e) zákona.
1.4. V případech využívání sedimentů na povrchu terénu, kdy původcem sedimentu a provozovatelem zařízení k využívání sedimentů na povrchu terénu je táž osoba, se bod 1.1. písm. a), b), c), e) a f) nepoužije.
2. Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení jsou následující
a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ, bylo-li přiděleno),
b) název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,
c) název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných vlastností, pokud je odpad kategorie "nebezpečný odpad",
d) popis vzniku odpadu,
e) fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),
f) jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,
g) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny technickou normou ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití, pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2.,
h) protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány,
i) předpokládané množství odpadu v dodávce,
j) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok,
k) stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu:
- dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok,
- dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě pravidelně i nepravidelně se opakující každé dodávky jednoho druhu odpadu stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů odpadů od různých původců minimálně dvakrát za rok.
3. Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat:
a) údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených v příloze č. 4,
b) mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,
c) určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a),
d) prohlášení, že s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona,
e) prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (podle přílohy č. 5),
f) opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu (např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3).
4. Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká a dalších změnách, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu.
5. Zjednodušená přejímka odpadu na skládku
5.1. Při opakovaných dodávkách odpadu může být základní popis odpadu nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v bodě 2 písm. k).
5.2. Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek, jsou:
a) odpady uvedené v příloze č. 8 ukládané za podmínek tam stanovených,
b) odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce,
c) odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a
jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.
 
Příl.2
Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti
1. Úprava vzorku a příprava vodného výluhu
Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 (83 8005). Předběžná úprava vzorku odpadů upravených stabilizací je uvedena v příloze č. 7.
2. Analytické metody
Referenční analytické metody jsou uvedeny v příloze č. 12. K rozborům lze použít i jiných srovnatelných metod pro daný účel validovaných.
3. Třídy vyluhovatelnosti
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2.1.
             Tabulka č. 2.1.

  Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy
            vyluhovatelnosti

------------------------------------------------------------------
               Třídy vyluhovatelnosti
            -------------------------------------------
ukazatel        I      IIa     IIb     III
            -------------------------------------------
            mg/l    mg/l    mg/l    mg/l
------------------------------------------------------------------
DOC (rozpuštěný
organický uhlík)    50     80     80     100
------------------------------------------------------------------
Jednosytné fenoly   0,1
------------------------------------------------------------------
Chloridy        80     1500    1500    2500
------------------------------------------------------------------
Fluoridy        1      30     15     50
------------------------------------------------------------------
sírany         100     3000    2000    5000
------------------------------------------------------------------
As           0,05    2,5     0,2     2,5
------------------------------------------------------------------
Ba           2      30     10     30
------------------------------------------------------------------
Cd           0,004    0,5     0,1     0,5
------------------------------------------------------------------
Cr celkový       0,05    7      1      7
------------------------------------------------------------------
Cu           0,2     10     5      10
------------------------------------------------------------------
Hg           0,001    0,2     0,02    0,2
------------------------------------------------------------------
Ni           0,04    4      1      4
------------------------------------------------------------------
Pb           0,05    5      1      5
------------------------------------------------------------------
Sb           0,006    0,5     0,07    0,5
------------------------------------------------------------------
Se           0,01    0,7     0,05    0,7
------------------------------------------------------------------
Zn           0,4     20     5      20
------------------------------------------------------------------
Mo           0,05    3      1      3
------------------------------------------------------------------
RL (rozpuštěné
látky)1)        400     8000    6000    10 000
------------------------------------------------------------------
pH                 >= 6     >= 6
------------------------------------------------------------------
Poznámka k tabulce č. 2.1.:
1) Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů a naopak.
4. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve Věstníku MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec 2002.
 
Příl.3
Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky
Při ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována možnost chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných odpadů.
Mísitelnost je kritérium pro posuzování možnosti společného ukládání dvou nebo více druhů odpadů na skládku. Odpady jsou navzájem mísitelné, pokud při jejich společném uložení na skládku nedochází k reakcím s nežádoucími projevy. Za nežádoucí projevy chemických reakcí mezi odpady ukládanými na vícedruhové skládky je považován zejména vývin tepla s možností zahoření, vývin hořlavých nebo toxických plynů, vytvoření podmínek umožňujících významné zvýšení vyluhovatelnosti škodlivých látek z odpadu do vnitřních skládkových vod.
1. Postup hodnocení mísitelnosti odpadu
Původce odpadu nebo oprávněná osoba v základním popisu odpadu vyhodnotí, zda chemické látky a přípravky obsažené v odpadu nemohou způsobit při smíchání s jinými odpady nežádoucí reakce. Pokud takové riziko existuje, uvede v základním popisu odpadu, s jakými chemickými látkami, přípravky a/nebo odpady nelze odpad směšovat, případně jaká mají být při ukládání odpadu učiněna opatření, aby bylo nežádoucím reakcím zamezeno. Při každé přejímce odpadu na skládku musí provozovatel skládky posoudit, zda chemické látky a přípravky obsažené v přejímaném odpadu nebudou ve stavu a množství, v jakých jsou přítomny v tomto odpadu, reagovat s odpady umístěnými v aktivní vrstvě skládky za vzniku nežádoucích projevů, včetně vyhodnocení neutralizační kapacity.
2. Slučitelnost odpadů
Do jednoho sektoru skládkového tělesa (§ 3 odst. 5) nesmějí být ukládány zejména:
2.1 odpady upravené - stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry (např. energosádrovec) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními),
2.2 odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními),
2.3 odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s odpady s obsahem ropných látek,
2.4 odpady s obsahem kyanidů s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. komunální odpady) nebo s odpady s kyselou reakcí.
 
Příl.4
Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky
1. Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části A přílohy č. 5.
2. U všech odpadů ukládaných na skládky musí být splněny podmínky mísitelnosti podle přílohy č. 3.
3. Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených v příloze č. 6 pod kódem D9, nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-IO a S-OO3. Na skládky skupin S-OO1 nebo S-NO se ukládají podle třídy vyluhovatelnosti.
4. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po úpravě způsobem podle přílohy č. 6 v odděleném sektoru skládky odpadů.
5. Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny S - inertní odpad:
a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,
b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo I,
c) odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v následující tabulce č. 4.1.
  Tabulka č. 4.1.

    Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady,
 které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad

------------------------------------------------------------------
Ukazatel        Jednotka        Limitní hodnota
------------------------------------------------------------------
BTEX          mg/kg sušiny      6
------------------------------------------------------------------
Uhlovodíky C10 - C40  mg/kg sušiny      500
------------------------------------------------------------------
PAU          mg/kg sušiny      80
------------------------------------------------------------------
PCB          mg/kg sušiny      1
------------------------------------------------------------------
TOC          mg/kg sušiny      30 0001) (3 %)
------------------------------------------------------------------
Poznámka k tabulce č. 4.1.:
1) V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC =< 50 mg/l
Použité zkratky
BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
TOC - celkový organický uhlík
DOC - rozpuštěný organický uhlík
6. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - ostatní odpad (S-OO1):
a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,
b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa,
c) obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC =mensi 80 mg/l. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 6) se nezjišťuje;
d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.
Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - ostatní odpad (S-OO3):
a) na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,
b) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených a odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu podle § 3 odst. 2 písm. b) bodu 2,
c) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa, výjimkou je pouze výstup ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., u kterého se ukazatel DOC nezjišťuje,
d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů [tj. snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995],
e) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7,
f) výstup z úpravy směsných komunálních odpadů obsahující biologicky rozložitelnou složku, který splňuje parametry bodů 10 a 11 této přílohy, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy č. 2,
g) pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC, uvedená v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa, lze odpad přijmout na skládku za podmínky, že nebude obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 4.2.
             Tabulka č. 4.2.
 
Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být
ukládány na skládku S-OO3, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota
ukazatele DOC uvedená v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa:
 
------------------------------------------------------------------
Ukazatel        Jednotka        Limitní hodnota
------------------------------------------------------------------
Uhlovodíky C10 - C40  mg/kg sušiny      750
------------------------------------------------------------------
PAU          mg/kg sušiny      80
------------------------------------------------------------------
EOX          mg/kg sušiny      50
------------------------------------------------------------------
C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny.
8. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - nebezpečný odpad (S-NO):
a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,
b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo III,
c) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % sušiny nebo ukazatel TOC v sušině vyšší než 6 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty ukazatele TOC lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC =< 100 mg/l. Obsah TOC v sušině stabilizovaného odpadu (kód D9 v příloze č. 6 k této vyhlášce) se nezjišťuje.
d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7,
e) kovová rtuť, která je odpadem, je přijímána k prozatímnímu uložení za podmínek podle § 9a. Ostatní podmínky stanovené v této příloze se pro prozatímní uložení kovové rtuti nepoužijí.
9. Nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů vyjma pH stanovených v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 pro příslušné skupiny skládek, je možné pouze za následujících podmínek:
a) všechny ostatní požadavky stanovené v příloze č. 4 jsou splněny,
b) překročení nepředstavuje zvýšené riziko ohrožení životního prostředí podle zvláštních právních předpisů2),
c) jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců, uvedené v provozním řádu skládky,
d) v případě inertních odpadů nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů DOC, BTEX, PCB, TOC a uhlovodíků řady C10 - C40,
e) v případě společného ukládání ostatních odpadů a nebezpečných odpadů na skládkách S-OO nesmí být zvýšen ukazatel DOC a upravena hodnota pH,
f) na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel DOC,
g) bude ohlášeno podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku s výjimkou směsných komunálních odpadů a odpady, které přestaly být biologicky rozložitelné po úpravě, ukládané na skládku musí splnit parametr biologické stability AT4 uvedený v tabulce 4.3. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4.
Tabulka č. 4.3.
----------------------------------------------------------------------------------------------
       Parametr             Limitní hodnota      Jednotka
----------------------------------------------------------------------------------------------
spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4)*)          10        mg O
2
/g sušiny ---------------------------------------------------------------------------------------------- *) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na základě měření spotřeby O
2
za 4 dny podle přílohy č. 12.
11. Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů může být ukládán na skládku, pouze pokud jeho výhřevnost v sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4.
Tabulka č. 4.4.
----------------------------------------------------------------
Roční produkce odpadu nebo výstupu       Četnost kontrol
----------------------------------------------------------------
0 - 1 000 t                   2 x za rok*
1 001 - 5 000 t                 4 x za rok*
5 001 a více t                 12 x za rok*
----------------------------------------------------------------
                              
 
Příl.5
Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek
A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu
1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona) s výjimkou využívání pneumatik při výstavbě a uzavírání skládek.
2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi, s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k prozatímnímu uložení za podmínek podle § 9a.
3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: HP 1 Výbušné, HP 2 Oxidující, HP 3 Hořlavé, HP 9 Infekční, HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu, s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k prozatímnímu uložení za podmínek podle § 9a.
4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.
5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové, a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.
6. Veškerá léčiva13), návykové látky a přípravky21), makovina21) a prekursory drog22).
7. Biocidy (pesticidy).14)
8. Odpady silně zapáchající.15)
9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického.
10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí.16)
11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.
B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek
1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud není jejich využití technicky a ekonomicky možné.
2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.
3. Neupravené směsné komunální odpady pouze, pokud byly při jejich shromažďování vytříděny nebezpečné složky komunálního odpadu, komodity určené ke zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona a zajištěno oddělené soustřeďování využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 3 zákona. V případě obecního systému nakládání s komunálním odpadem se považuje podmínka vytřídění jednotlivých složek za splněnou, pokud je v obci zajištěno oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu v rozsahu § 17 odst. 3 zákona.
4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelnou složku směsných komunálních odpadů. V případě, že je tato složka ze směsných komunálních odpadů oddělena, může být uložena pouze, pokud splní požadavky bodů 10 a 11 přílohy č. 4.
5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie23).
6. Výstupy ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů pouze, pokud jde o výstupy skupiny 3 a 4 podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.10a) .
 
Příl.6
Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku
Způsoby a postupy považované za úpravu odpadů definovanou v § 4 písm. k) zákona před jejich odstraněním jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona pod kódy D8, D9, D13, D14. Nejběžnější způsoby úpravy odpadů prováděné před jejich odstraněním způsoby uvedenými v příloze č. 4 zákona pod kódy D1, D5 a D12 jsou následující:
D8 - Biologická úprava
- je řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za účelem změny vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či uvolňování škodlivých látek obsažených v odpadu do roztoku, snížení objemu či hmotnosti odpadu nebo významné snížení patogenních biologických činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti H9 - infekčnost.
Technologie patřící do této skupiny úpravy odpadů využívají k úpravě odpadů přirozené i vybrané mikrobiální kultury. Účinnost úpravy, zejména pokud se jedná o selektivní biodegradaci škodlivých látek v odpadu (např. ropných látek), musí být sledována ve vztahu k celkové hmotnosti upravovaného odpadu tak, aby byl vyloučen vliv ředění tohoto odpadu dalšími látkami (výrobky, materiály, odpady), přidávanými k němu v rámci technologie úpravy. Účinnost technologie s cílem snížení nebo odstranění patogenních biologických činitelů musí být sledována pomocí fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.
D9 - Fyzikálně-chemická úprava
- např. odpařování, sušení, kalcinace, změna reakce (změna pH - neutralizace), změna chemického složení, odvodnění, srážení, filtrace, zpevňování (solidifikace), zapouzdření (enkapsulace), zeskelnění (vitrifikace), zatavení do skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu (bitumenace), zatavení do síry, kombinace uvedených postupů atd., při nichž může dojít k úplné nebo částečné stabilizaci odpadu.
Význam pojmů stabilizace odpadů, částečná stabilizace odpadů a solidifikace odpadů je uveden v Katalogu odpadů3).
D13 - Úprava složení odpadů.
Úprava složení odpadu zahrnuje i třídění odpadu - tj. oddělení jednotlivých složek odpadu, prováděné především za účelem jejich využití, s nimiž je zpravidla dále nakládáno rozdílným způsobem, přičemž nejméně jedna vytříděná složka je odstraňována uložením na skládku. Při smíšení odpadů musí být dodržen zákaz "ředění a míšení" nebezpečných odpadů podle § 12 odst. 5 zákona a další omezení vyplývající z této vyhlášky a citovaného zákona.
D14 - Jiné způsoby úpravy odpadů
zahrnuje způsoby úpravy odpadů, jejichž přiřazení k výše uvedeným kódům není možné (např. balení odpadů včetně jejich umístění do speciálních kontejnerů), nebo kombinace postupů zahrnutých pod výše uvedenými postupy.
 
Příl.7
Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku
Odpady upravené stabilizací některým ze způsobů uvedených v příloze č. 4 zákona pod kódem D9 (solidifikace, vitrifikace, bitumenace, zatavení do síry apod.) se před uložením na skládku hodnotí pouze na základě výluhu podle přílohy č. 2. Rozbory sušiny podle tabulky 4.1. přílohy č. 4 se neprovádějí. Úprava vzorku odpadu pro účely přípravy jeho vodného výluhu se provádí:
1. pro upravené odpady sypké s konzistencí pevnou charakteru drobivých zemin podle bodu 1 přílohy č. 2,
2. pro upravené odpady, mající konzistenci pevnou, charakteru stavebních materiálů (např. beton, asfalt) nebo skla, se vzorek upraveného odpadu pro přípravu výluhu zhotoví ve tvaru válce o průměru 4 cm a o hmotnosti 100 g +/- 10 g.
 
Příl.8
Seznam odpadů a podmínky pro jejich přijetí na skládkách odpadů bez zkoušek
1) Odpady uvedené v tabulce č. 8.1. je možné přijímat na skládku bez zkoušek pouze za následujících podmínek:
1. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,
2. odpady nelze recyklovat ani jinak využít,
3. odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky,
4. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku),
5. odpady nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin podle přílohy č. 5,
6. při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie, a případně i další druhy odpadů neuvedené v tabulce.
2) Při podezření, že odpad je znečištěn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na skládku přijat.
 Tabulka č. 8.1.

  Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez zkoušek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kód odpadu    Název             Popis odpadu            Odpad nesmí obsahovat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 11 03     Odpadní materiál                         Minerální vatu s obsahem
         na bázi skelných vláken                      azbestu, organická pojiva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 01 07     Skleněné obaly                          Použité skleněné obaly
                                          se zbytky náplně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01 01     Beton1)            Kusy betonu a železobetonu     Nátěry a povlaky (např.
                        z demolic a rekonstrukcí staveb,  izolační, dekorační,
                        který může obsahovat drobné     penetrační), znečištění
                        částice kovů (např. šrouby) a dřevo ropnými uhlovodíky
                        (např. zbytky ztraceného bednění)
                        v množství menším než významném
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01 02     Cihly1)            Cihly, kusy cihel, cihlové bloky  Nátěry a povlaky (např.
                        (cihly spojené maltou) z demolic  izolační, dekorační,
                        a rekonstrukcí staveb        penetrační) znečištění
                                          ropnými uhlovodíky)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01 03     Tašky a keramické       Střešní krytina z pálené hlíny,   Betonovou střešní krytinu
         výrobky1)           obkládací a podlahové keramické   a střešní krytinu s obsahem
                        dlaždice z demolic a rekonstrukcí  azbestu
                        staveb
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01 07     Směsi nebo oddělené frakce  Odpady stavebních výrobků      Odpady s obsahem azbestu
         betonu, cihel, tašek     na bázi přírodních materiálů    a ochranné povlaky s obsahem
         a keramických výrobků1)                      organických látek a ropné
         neuvedené pod číslem                       látky
         17 01 06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 02 02     Sklo             Sklo z výplní otvorů staveb     znečištěné
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 05 04     Zemina a kamení                          Ornici, rašelinu, zeminu
         neuvedená pod číslem                       z kontaminované lokality
         17 05 03*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 01 02     Sklo             Pouze střepy ze samostatně     Nápojové obaly se zbytky
                        sebraných nápojových obalů     náplně, střepy z obalů
                        a tabulového skla v případě,    a obaly pro chemikálie
                        že v daném čase a místě není
                        obcí zahrnut v systému třídění
                        a využívání těchto odpadů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 02 02     Zemina a kameny        Odpad z údržby zahrad a parků    Odpad z výkopů
                                          a rekonstrukcí inženýrských
                                          sítí, ornici a rašelinu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka k tabulce č. 8.1.:
1) stavební a demoliční odpady s obsahem přimíšených kovů, plastů, zemin gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné.
 
Příl.9
zrušena
 
Příl.10
Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu
Tabulka č. 10. 1 Limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů
 
------------------------------------------------------------------
Ukazatel           Jednotka     Limitní hodnota  
------------------------------------------------------------------
Kovy                               
------------------------------------------------------------------
As              mg/kg sušiny   10         
------------------------------------------------------------------
Cd              mg/kg sušiny   1         
------------------------------------------------------------------
Cr celk.           mg/kg sušiny   200        
------------------------------------------------------------------
Hg              mg/kg sušiny   0,8        
------------------------------------------------------------------
Ni              mg/kg sušiny   80         
------------------------------------------------------------------
Pb              mg/kg sušiny   100        
------------------------------------------------------------------
V              mg/kg sušiny   180        
------------------------------------------------------------------
Monocyklické aromatické                      
uhlovodíky(nehalogenované)                    
------------------------------------------------------------------
BTEX             mg/kg sušiny   0,4        
------------------------------------------------------------------
Polycyklické aromatické                      
uhlovodíky                            
------------------------------------------------------------------
PAU             mg/kg sušiny   6         
------------------------------------------------------------------
Chlorované alifatické                       
uhlovodíky                            
------------------------------------------------------------------
EOX             mg/kg sušiny   1         
------------------------------------------------------------------
Ostatní uhlovodíky (směsné,                        
nehalogenované)                          
------------------------------------------------------------------
Uhlovodíky C
10
-C
40
mg/kg sušiny 300 ------------------------------------------------------------------ Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované) ------------------------------------------------------------------ PCB mg/kg sušiny 0,2 ------------------------------------------------------------------
Poznámka k tabulce č. 10.1:
Technické normy pro metody k provádění zkoušek jsou stanoveny v příloze č. 12.
Použité zkratky:
BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny
PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Tabulka č. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Testovaný organismus  Doba    I.              II.             
            působení                                
            [hodina]                                
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ryba          96     ryby nesmí vykazovat v    ryby nesmí vykazovat v    
Poecilia reticulata,        ověřovacím testu výrazné   ověřovacím testu výrazné   
nebo Brachydanio rerio       změny chování ve srovnání   změny chování ve srovnání  
                  s kontrolními vzorky a nesmí s kontrolními vzorky a nesmí  
                  uhynout ani jedna ryba    uhynout ani jedna ryba    
----------------------------------------------------------------------------------------------
Perloočka       48     procento imobilizace     procento imobilizace     
Daphnia magna Straus        perlooček nesmí v       perlooček nesmí v      
                  ověřovacím testu přesáhnout  ověřovacím testu přesáhnout 
                  30 % ve srovnání       30 % ve srovnání s      
                  s kontrolními vzorky     kontrolními vzorky      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Řasa          72     neprokáže se v ověřovacím   neprokáže se v ověřovacím  
Desmodesmus            testu inhibice růstu řasy   testu inhibice nebo     
subspicatus nebo          větší než 30 % ve srovnání  stimulace růstu řasy větší  
Pseudokirchneriella        s kontrolními vzorky     než 30 % ve srovnání     
subcapitata                           s kontrolními vzorky      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Semeno         72     neprokáže se v ověřovacím   neprokáže se v ověřovacím  
Sinapis alba            testu inhibice růstu kořene  testu inhibice nebo     
                  semene větší než 30 % ve   stimulace růstu kořene    
                  srovnání s kontrolními    semene větší než 30 % ve   
                  vzorky            srovnání s kontrolními    
                                 vzorky            
----------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky k tabulce č. 10.2:
1. Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu.
2. Příprava výluhu:
ČSN EN 12457-4: Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
Pro filtraci se použije papírový filtr se středním až rychlým průtokem.
3. V případě odpadů obsahujících anorganická pojivá (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 +- 0,2.
Zkušební metody pro ekotoxikologické testy jsou uvedeny v těchto technických předpisech:
Ryba Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio - ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda.
Perloočka Daphnia magna Straus - ČSN EN ISO 6341 Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity.
Řasa Desmodesmus subspicatus nebo Pseudokirchneriella subcapitata - ČSN EN ISO 8692 Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas.
Semeno Sinapis alba - Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapis alba). Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů, zveřejněný ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 4, duben 2007.
Tabulka č. 10.3 Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných
        na povrchu terénu
 
------------------------------------------------------------------
Ukazatel [mg/kg sušiny]   Jednotka     Limit       
------------------------------------------------------------------
As              mg/kg sušiny   30         
------------------------------------------------------------------
Cd              mg/kg sušiny   2,5        
------------------------------------------------------------------
Cr celk.           mg/kg sušiny   200        
------------------------------------------------------------------
Hg              mg/kg sušiny   0,8        
------------------------------------------------------------------
Ni              mg/kg sušiny   80         
------------------------------------------------------------------
Pb              mg/kg sušiny   100        
------------------------------------------------------------------
V              mg/kg sušiny   180        
------------------------------------------------------------------
Cu              mg/kg sušiny   100        
------------------------------------------------------------------
Zn              mg/kg sušiny   600        
------------------------------------------------------------------
Co              mg/kg sušiny   30         
------------------------------------------------------------------
Ba              mg/kg sušiny   600        
------------------------------------------------------------------
Be              mg/kg sušiny   5         
------------------------------------------------------------------
EOX
1)
mg/kg sušiny 1 ------------------------------------------------------------------ uhlovodíky C
10
-C
40
mg/kg sušiny 300 ------------------------------------------------------------------ BTEX
2)
mg/kg sušiny 0,4 ------------------------------------------------------------------ PAU
3)
mg/kg sušiny 6 ------------------------------------------------------------------ PCB
4)
mg/kg sušiny 0,2 ------------------------------------------------------------------
Poznámka k tabulce č. 10.3:
Technické normy pro metody k provádění zkoušek jsou stanoveny v příloze č. 12.
Použité zkratky:
1)
EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny
2)
BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
3)
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma anthracenu, benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, fenanthrenu, fluoranthenu, chrysenu, ideno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
4)
PCB - ostatní aromatické uhlovodíky halogenované (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180)
Tabulka č. 10.4 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zkušební        Doba    I.              II.             
organismus       působení                                
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bakterie        15 minut  neprokáže se ve zkoušce    neprokáže se ve zkoušce   
Vibrio fischeri    a      inhibice světelné emise    inhibice nebo stimulace   
            30 minut  bakterií větší než 20 % při  světelné emise bakterií   
                  expozici 15 minut a ani při  větší než 20 % při expozici 
                  expozici 30 minut       15 minut a ani při expozici 
                                 30 minut           
----------------------------------------------------------------------------------------------
Perloočka       48 hodin  procento imobilizace     procento imobilizace     
Daphnia magna Straus        perlooček nesmí ve zkoušce  perlooček nesmí ve zkoušce  
                  přesáhnout 20 %        přesáhnout 20 %       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Řasa          72 hodin  neprokáže se ve zkoušce    neprokáže se ve zkoušce   
Desmodesmus            inhibice růstu řas větší   inhibice nebo stimulace   
subspicatus            než 20 % ve srovnání     růstu řas větší než 20 % ve 
                  s kontrolou          srovnání s kontrolou     
----------------------------------------------------------------------------------------------
Salát         120 hodin  neprokáže se ve zkoušce    neprokáže se ve zkoušce   
Lactuca sativa           inhibice růstu kořene     inhibice nebo stimulace   
                  salátu větší než 30 % ve   růstu kořene salátu větší  
                  srovnání s kontrolou     než 30 % ve srovnání    
                                 s kontrolou          
----------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky k tabulce č. 10.4:
1. Zkoušky s bakteriemi, perloočkou a řasami se provádějí s vodným výluhem pevného odpadu, zkouška se salátem se provádí s pevným odpadem.
2. Koncentrace zkoušeného vzorku pevného odpadu činí 50 % hm. vzorku, tj. 500 g sušiny odpadu + 500 g sušiny umělé půdy. Umělá půda slouží zároveň jako kontrola.
3. Vodný výluh se používá neředěný s přidáním stejných živin a ve stejné koncentraci jako v kontrole, podle odpovídající technické normy. V případě zkoušky s luminiscenčními bakteriemi Vibrio fischeri to znamená, že se k 0,5 ml vzorku s upravenou salinitou podle pokynů uvedených v technické normě ČSN EN ISO 11348 - 1,2 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi, část 2: Metoda se sušenými bakteriemi přidá 0,5 ml suspenze bakterií (zkoušená koncentrace je 50 % obj.). V případě zkoušky s řasami Desmodesmus subspicatus se jedná o neředěný vodný výluh s přídavkem živin, přídavek řasové suspenze nesmí být větší než 1 % obj. zkoušeného vzorku.
4. Příprava výluhu:
ČSN EN 12457-4: Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
Při přípravě výluhu se postupuje podle uvedené normy, pro filtraci se použije papírový filtr se středním až rychlým průtokem.
5. V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 +- 0,3 a pH pevného vzorku pro zkoušku se salátem může být upraveno roztokem kyseliny sírové na hodnotu 6,0 +- 0,5.
6. Doplňující podmínky pro provedení zkoušky se zkušebním organismem Salát Lactuca sativa podle ČSN EN ISO 11269-1:
Zkouška se provede se semeny salátu hlávkového k rychlení Lactuca sativa var. capitata, Safír.
Pro zkoušku se vybírají nepoškozená semena stejné velikosti, chemicky neošetřená. Semena salátu se nechají předklíčit ve zkušební nádobě na vrstvě filtračního papíru zvlhčeného vodou po dobu 24 h až 48 h, při laboratorní teplotě, bez regulace osvětlení. Pro zkoušku se vybírají naklíčená semena, popř. s kořínkem, který je kratší než 2 mm.
Do zkušební nádoby se naváží 200 g až 300 g zvlhčeného zkoušeného vzorku (ředěného v hmotnostním poměru 1:1 umělou půdou) nebo kontroly (umělá půda). Výška vrstvy vzorku v nádobě musí být minimálně 3 cm. Rozvrhne se pravoúhlá síť, např. 5 x 3 body. Do vytvořených jamek asi 0,5 cm až 1 cm hlubokých se pinzetou rovnoměrně rozmístí po 15 naklíčených semenech salátu, kořínkem směrem dolu. Semena se ke vzorku přitlačí, vzorkem se nezakrývají a takto připravené nádoby uzavřené víkem se umístí do termostatu s teplotou 24 °C +- 2 °C bez přístupu světla. Zkouška se provádí ve třech paralelních stanoveních. Po 120 h +- 2 h inkubace se salát šetrně oddělí od vzorku a změří se a zaznamenává délka všech kořenů ve zkoušeném vzorku a v kontrole s přesností na 1 mm.
Základem pro hodnocení zkoušky inhibice růstu je průměrná délka kořene zjištěná v kontrole a zkoušeném vzorku. Jestliže předklíčené semeno nevytvoří kořínek, započítává se tato hodnota do střední hodnoty jako nulová. Variační koeficient paralelních stanovení nesmí překročit 20 %. Průměrná délka kořene salátu v kontrole musí být minimálně 15 mm.
Doporučuje se pravidelně provádět zkoušku s referenční látkou. Stanovuje se EC
50
kyseliny borité za použití umělé půdy, přičemž doporučená hodnota EC
50
se pohybuje v rozmezí 300,0 mg.kg
suš
-1
až 650,0 mg.kg
suš
-1
.
Aby se prokázala jednotnost laboratorních zkušebních podmínek, jsou do každé zkoušky inhibice růstu kořene zahrnuty tři zkušební nádoby naplněné pískem, po 6 semenech předklíčeného salátu.
Vyhodnocení zkoušky se provádí v souladu s normou ČSN EN ISO 11269-1.
Doporučená střední hodnota délky kořene je 30 mm.
Zkušební metody pro ekotoxikologické testy jsou uvedeny v těchto technických předpisech:
Bakterie Vibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-1,2 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích).
Perloočka Daphnia magna Straus - ČSN EN ISO 6341 Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity.
Řasa Desmodesmus subspicatus - ČSN EN ISO 8692 Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas.
Salát Lactuca sativa - ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene.
 
Příl.11
Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu
1. Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, jestliže:
a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy,17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I, nebo ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 10, jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci I této tabulky,
b) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1,
c) pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
2. Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity k rekultivaci vytěžených lomů, jestliže:
a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy,17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem), nebo ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 10, jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci II této tabulky a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I této tabulky,
b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10,
c) odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin (např. kaly z čistíren odpadních vod), musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
3. Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek), jestliže:
a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy,17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem), nebo ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 10, jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci II této tabulky a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I této tabulky,
b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10,
c) do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace) jsou využívány pouze odpady splňující podmínky stanovené v písm. a) a b) a biologicky rozložitelné odpady využívané jako nositelé živin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.
4. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 v daném místě v množství větším než 1 000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštním právním předpisem19).
5. Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených v bodech 1 až 3 a 6 se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud využívané odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí, a pokud jsou upravené limitní hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených v bodech 1 až 3, s výjimkou využívání sedimentů, stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny požadavky stanovené v bodě 4 a v § 12 odst. 4.
6. Sedimenty mohou být využity na povrchu terénu, pouze pokud obsahy škodlivin v sušině sedimentu nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.3 přílohy č. 10, s výjimkou případů, kdy jsou překročeny nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin u nejvýše tří ukazatelů. V těchto případech mohou být sedimenty využity na povrchu terénu, pokud
a) ve zkouškách akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy,17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem), nebo
b) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 10, jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci II této tabulky a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I této tabulky.
 
Příl.12
Technické normy pro metody k provádění zkoušek
Stanovení       Norma
----------------------------------------------------------------------------------------------
stanovení sušiny    ČSN EN 14346 (83 8016) Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny     
            stanovením podílu sušiny nebo obsahu vody               
 
            ČSN ISO 11465 (83 6635) Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu  
            sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda        
----------------------------------------------------------------------------------------------
příprava výluhu    ČSN EN 12457- 4 (83 8005) Charakterizace odpadů - Vyluhování -     
            Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4:  
            Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg 
            pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti   
            částic, nebo s ním)                          
----------------------------------------------------------------------------------------------
rozklad        ČSN EN 13657 (83 8015) Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému  
            stanovení prvků rozpustných v lučavce královské            
 
            ČSN EN 13656 (83 8014) Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad   
            směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové   
            (HCl) k následnému stanovení prvků                   
----------------------------------------------------------------------------------------------
screening       ČSN EN 16424 (83 8013) Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro 
            elementární analýzy přenosnými XRF přístroji              
----------------------------------------------------------------------------------------------
analýza výluhu     ČSN EN 16192 (83 8012) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů     
----------------------------------------------------------------------------------------------
Al           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
As           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
B           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost     vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ba           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční  
            spektrometrie                             
----------------------------------------------------------------------------------------------
Be           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cd           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi,  
            zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční       
            spektrometrie                             
 
            ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou    
            absorpční spektrometrií                        
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cr           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod - Stanovení chrómu - Metody atomové  
            absorpční spektrometrie                        
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cu           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi,  
            zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční       
            spektrometrie                             
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hg           ČSN 75 7440 Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, 
            amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií             
 
            ČSN EN ISO 17852 (75 7442) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda    
            atomové fluorescenční spektrometrie                  
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mo           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ni           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi,  
            zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční       
            spektrometrie                             
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
Pb           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)     - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi,  
            zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční       
            spektrometrie                             
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sb           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
Se           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
 
            ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod - Stanovení selenu - Metoda atomové 
            absorpční spektrometrie (technika hydridů)               
----------------------------------------------------------------------------------------------
V           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zn           ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků   
            optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)  
 
            ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní      
            spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:     
            Stanovení 62 prvků                           
 
            ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků   
            atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou         
 
            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi,  
            zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční       
            spektrometrie                             
----------------------------------------------------------------------------------------------
chloridy        ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod - Stanovení chloridů -        
            Argentometrické stanovení s chromanovým                
 
            ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných    
            aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení  
            bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a    
            síranů indikátorem (metoda podle Mohra)                
 
            ČSN EN ISO 15682 (75 7421) Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou 
            analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou  
            detekcí                                
----------------------------------------------------------------------------------------------
DOC          ČSN EN 1484 (75 7515) Jakost vod - Stanovení celkového organického   
(rozpuštěný      uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)          
organický uhlík)                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------
fenolový index     ČSN EN ISO 14402 (75 7567) Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou  
            analýzou (FIA a CFA)                          
 
            ČSN ISO 6439 (75 7528) Jakost vod -. Stanovení jednosytných fenolů -  
            Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci     
----------------------------------------------------------------------------------------------
fluoridy        ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných    
            aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení  
            bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a    
            síranů                                 
 
            ČSN ISO 10359-2 (75 7430) Jakost vod - Stanovení fluoridů. Část 2:   
            Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a    
            destilaci                               
----------------------------------------------------------------------------------------------
NH
4
+
ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod - Stanovení amonných iontů. Část (amonné ionty) 1: Manuální spektrometrická metoda ČSN EN ISO 11732 (75 7454) Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí ---------------------------------------------------------------------------------------------- NO
3
-
, NO
2
-
ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí ČSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda ---------------------------------------------------------------------------------------------- pH ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost vod - Stanovení pH ---------------------------------------------------------------------------------------------- RL ČSN 75 7346 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek (rozpuštěné látky) ---------------------------------------------------------------------------------------------- sírany ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů ČSN ISO 22743 (75 7478) Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA) ---------------------------------------------------------------------------------------------- BTEX ČSN EN ISO 15009 (83 6708) Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých (benzen, toluen aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných ethylbenzen a uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální xyleny) desorpcí ---------------------------------------------------------------------------------------------- EOX DIN 38414-17 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und (extrahovatelné Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 17: organicky vázané Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX) (S halogeny) 17) ---------------------------------------------------------------------------------------------- PAU ČSN EN 15527 (83 8029) Charakterizace odpadů - Stanovení (polycyklické polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou aromatické chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) uhlovodíky) DIN ISO 18287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) TNV 75 8055 Charakterizace kalů - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí ČSN 75 7554 Jakost vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - Metoda HPCL s fluorescenčním, a metoda GC s hmotnostním detektorem ČSN EN ISO 17993 (75 7555) Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina ---------------------------------------------------------------------------------------------- PCB DIN 38414-20 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und (polychlorované Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20: bifenyly) Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20) DIN ISO 10382 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang- _ Detektor ČSN EN 15308 (83 8028) Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech kapilární plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo detekcí hmotnostní spektrometrie ČSN EN 16167 (83 8153) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) ---------------------------------------------------------------------------------------------- AT4 ÖNORM S 2027-4 Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch - (respirační biologischen Behandlung - Teil 4: Stabilitätsparameter - aktivita) Atmungsaktivität (AT4) ---------------------------------------------------------------------------------------------- TOC ČSN EN 13137 (83 8021) Charakterizace odpadů - Stanovení celkového (celkový organický organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech uhlík) ČSN EN 15936 (83 8151) Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním ČSN EN 1484 (75 7515) Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ---------------------------------------------------------------------------------------------- uhlovodíky C
10
-C
40
ČSN EN 14039 (83 8025) Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií ---------------------------------------------------------------------------------------------- výhřevnost ČSN EN 15170 (75 8066) Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti ČSN EN 15400 (83 8304) Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti ČSN ISO 1928 (44 1352)Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti ---------------------------------------------------------------------------------------------- ztráta žíháním ČSN EN 15935 (83 8126) Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním ---------------------------------------------------------------------------------------------- zkoušky ekotoxicity ČSN EN ISO 11348-2 (75 7734) Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část 2: Metoda se sušenými bakteriemi ČSN EN ISO 6341 (75 7751) Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity ČSN EN ISO 8692 (75 7740) Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas ČSN EN ISO 11269-1 (83 6446) Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene ---------------------------------------------------------------------------------------------- K rozborům lze použít i jiných srovnatelných metod.
 
Příloha 13
Zvláštní požadavky na skladování odpadní rtuti
A. Kritéria a postup pro přijímání odpadní rtuti k uložení
1. Složení odpadní rtuti
Odpadní rtuť musí splňovat tyto specifikace:
a) obsah rtuti vyšší než 99,9 % hmotnostních,
b) absence nečistot schopných vyvolat korozi uhlíkové nebo nerezové oceli, například roztoku kyseliny dusičné nebo roztoků chloridových solí.
2. Požadavky na shromažďovací prostředky
Kontejnery užívané pro uložení odpadní rtuti musí být odolné vůči korozi a nárazu. Nesmí na nich být svary. Kontejnery musí splňovat tyto specifikace:
a) materiál kontejneru: uhlíková ocel (minimálně ASTM A36) nebo nerezová ocel (AISI 304, 316L),
b) kontejnery nesmí propouštět plyny a kapaliny,
c) vnější stěna kontejneru musí být odolná vůči podmínkám uložení,
d) konstrukce kontejneru musí úspěšně absolvovat zkoušku volným pádem a zkoušku těsnosti podle přílohy A kapitol 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)25).
Maximální stupeň naplnění je 80 % objemových, aby byl zajištěn dostatečný expanzní prostor a aby následkem expanze kapaliny v důsledku vysoké teploty nemohlo dojít k úniku ani trvalému porušení kontejneru.
3. Přijímání odpadní rtuti k uložení
Přijímat lze pouze kontejnery s osvědčením prokazujícím splnění požadavků uvedených v části A této přílohy. Osvědčení vydává dodavatel odpadu, jímž se rozumí původce nebo oprávněná osoba, tj. osoba za odpad odpovědná až do doby jeho předání další oprávněné osobě. Osvědčení nenahrazuje základní popis odpadu podle přílohy č. 1.
Postupy při přijímání musí splňovat tyto požadavky:
a) přijímá se pouze odpadní rtuť, která splňuje minimální kritéria pro přijetí uvedená v bodě 1,
b) kontejnery musí být před uskladněním vizuálně zkontrolovány; poškozené nebo zkorodované kontejnery nebo kontejnery vykazující únik se nepřijmou,
c) na kontejnerech musí být vyražena trvalá značka uvádějící identifikační číslo kontejneru, výrobní materiál, prázdnou hmotnost, odkaz na výrobce a datum výroby,
d) na kontejnery musí být trvale připevněna tabulka uvádějící identifikační číslo osvědčení.
4. Obsah osvědčení
Osvědčení uvedené v bodě 3 obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ, bylo-li přiděleno),
b) identifikační údaje osoby odpovědné za plnění kontejnerů (název, sídlo, adresa, IČ, bylo-li přiděleno),
c) místo a datum plnění kontejnerů,
d) množství rtuti,
e) čistotu rtuti a případně popis nečistot, včetně analytické zprávy,
f) čestné prohlášení, že kontejnery byly používány výlučně pro přepravu a uložení rtuti,
g) identifikační čísla kontejnerů,
h) případné zvláštní poznámky.
B. Požadavky na uložení odpadní rtuti
Při uložení odpadní rtuti musí být splněny tyto požadavky:
1. odpadní rtuť se skladuje odděleně od ostatních odpadů,
2. kontejnery se skladují ve sběrných nádržích s vhodným povrchem bez prasklin a štěrbin a nepropustným pro kovovou rtuť, se zadržovacím objemem odpovídajícím množství skladované rtuti,
3. jako úložiště mohou sloužit pouze zařízení, která splňují technické požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí2) a která byla zřízena k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu10).
4. úložiště svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů na ochranu životního prostředí a zdraví lidí2),
5. úložiště musí splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností, jaké má odpadní rtuť, která je odpadem,
6. úložiště musí být vybaveno umělými nebo přírodními zábranami, které dostatečně zaručují ochranu životního prostředí před emisemi rtuti, a musí mít zadržovací objem odpovídající celkovému množství skladované rtuti,
7. podlahy úložiště musí být pokryty těsnicími materiály odolnými vůči rtuti, vyspádované a vybavené sběrnou jímkou,
8. úložiště splňuje požadavky zvláštního právního předpisu na úseku požární ochrany26),
9. uložený materiál musí být uspořádán tak, aby veškeré kontejnery bylo možné snadno vyjmout.
C. Požadavky na monitorování, kontrolu a postupy v případě havárie a na vedení záznamů při uložení odpadní rtuti
1. Požadavky na monitorování, kontrolu a postupy v případě havárie
V úložišti se instaluje systém trvalého monitorování výparů rtuti s citlivostí nejméně 0,02 mg rtuti/m
3
. Senzory se umístí na úroveň podlahy a ve výšce 160-180 cm nad úrovní podlahy. Součástí je vizuální a akustický výstražný systém. Údržba systému se provádí každý rok.
Provozovatel úložiště a kontejnery nejméně jednou měsíčně vizuálně zkontroluje. Při zjištění úniku provozovatel okamžitě přijme nezbytná opatření bránící emisím rtuti do životního prostředí a obnoví bezpečnost úložiště rtuti. Při tom postupuje v souladu s opatřeními pro případ havárie, která jsou součástí schváleného provozního řádu, a se schváleným havarijním plánem podle vodního zákona27). Tyto dokumenty, stejně jako nutné vybavení pro bezpečnou manipulaci s kovovou rtutí, musí být po celou dobu provozu v prostorách úložiště. U veškerých úniků se má za to, že mají nepříznivé vlivy na zdraví lidí nebo životní prostředí ve smyslu § 20 písm. i) zákona.
2. Vedení záznamů
Veškeré dokumenty obsahující informace uvedené v částech A a C této přílohy, včetně osvědčení doprovázejícího kontejner a záznamů týkajících se vyskladnění a odeslání odpadní rtuti po ukončení uložení, místa určení a zamýšleného zpracování, se uchovávají nejméně tři roky po ukončení uložení, nestanoví-li § 21 odst. 1 písm. e) zákona povinnost uchovávat tyto dokumenty po dobu delší.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 61/2010 Sb.
Přechodné ustanovení
Skládky podskupiny S-OO2 se od 1. dubna 2012 považují za skládky podskupiny S-OO1.
1) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.
2) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
4) Například vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.
5) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 19 a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
7) § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
8) § 41 zákona č.258/2000 Sb.
9) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10a) Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).
11) § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.
12) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.
13) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
14) Příloha č. 5 nařízení č. 850/2004/ES o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.
15) Například vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, podmínky jejich uplatňování.
16)3 § 57 odst. 1 písm. e) vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 07/2002 Sb., o radiační ochraně.
17) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
19) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.
20) Zákon č. 254/2001 Sb.
21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi společenstvím a třetími zeměmi.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog.
23) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.
25) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a sdělení Ministerstva zahraničních č. 13/2009 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
26) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Související dokumenty

Související články

Azbest a zdraví