64/1984 Sb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru

Schválený:
64/1984 Zb.
NARIADENIE
VLÁDY Slovenskej socialistickej republiky
z 20. júna 1984
o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 397 ods. 4 Občianskeho zákonníka:
 
§ 1
Občan môže opakovane prenechávať nehnuteľnosť (napr. rodinný domček, rekreačnú chatu, pozemok) alebo jej časť (napr. byt, miestnosť) inému na dočasné užívanie za náhradu za účelom ubytovania v rámci cestovného ruchu (ďalej len "dočasné ubytovanie v súkromí") len so súhlasom miestneho národného výboru, 1) v obvode ktorého je nehnuteľnosť 2) (ďalej len "národný výbor").
 
§ 2
Občan môže poskytovať dočasné ubytovanie v súkromí v prípadoch uvedených v § 1 len prostredníctvom organizácie, oprávnene poskytujúcej služby cestovných kancelárií, 3) s ktorou uzavrel zmluvu (ďalej len "poverená organizácia").
 
§ 3
(1) V žiadosti o udelenie súhlasu občan uvedie
a) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu,
b) označenie priestoru, v ktorom sa bude dočasné ubytovanie v súkromí poskytovať, jeho opis, umiestnenie a vybavenie,
c) čas, na ktorý sa udelenie súhlasu žiada.
(2) K žiadosti občan pripojí súhlas vlastníka (spoluvlastníkov) alebo správcu nehnuteľnosti a spravidla aj vyjadrenie poverenej organizácie.
(3) Občan je povinný oznámiť prípadné ďalšie potrebné údaje požadované národným výborom.
 
§ 4
Národný výbor vo svojom rozhodnutí, ktorým udeľuje súhlas,
a) zaradí priestor, v ktorom sa bude dočasné ubytovanie v súkromí poskytovať, do príslušnej skupiny podľa vybavenosti; 4) na tomto základe sa určí cena ubytovania podľa cenových predpisov,
b) určí čas, na ktorý sa súhlas vydáva,
c) určí, s ktorou organizáciou občan uzavrie zmluvu; v zmluve budú upravené podmienky, za ktorých bude občan poskytovať dočasné ubytovanie v súkromí.
 
§ 5
Občan je povinný poskytovať dočasné ubytovanie v súkromí v súlade s rozhodnutím, ktorým bol udelený súhlas, so zmluvou uzavretou s poverenou organizáciou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s hygienickými predpismi. 5)
 
§ 6
Národný výbor môže súhlas odňať,
a) ak občan pri poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí porušil voči ubytovanej osobe povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak nedodržuje svoje povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia národného výboru alebo zo zmluvy uzavretej s poverenou organizáciou,
b) ak to vyžaduje dôležitý záujem spoločnosti.
 
§ 7
Poskytovanie dočasného ubytovania v súkromí v rozpore s týmto nariadením sa postihuje podľa osobitných predpisov. 6)
 
§ 8
Občan, ktorý pred účinnosťou tohto nariadenia uzavrel so socialistickou organizáciou zmluvu o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí, môže do 31. decembra 1984 poskytovať dočasné ubytovanie v súlade s uzavretou zmluvou bez súhlasu národného výboru podľa § 1.
 
§ 9
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1984.
Prof. JUDr. Colotka v.r.
1) § 3 písm. a) zákona SNR č. 123/1983 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku.
2) § 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
3) § 9, 13, 14 zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.
4) Cenník maloobchodných cien prechodného ubytovania odbor 953 MC-7/75/82.
5) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a predpisy vydané na jeho vykonanie, najmä vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok a vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
6) Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov.

Související dokumenty

Související články

Azbest a zdraví