135/2015 Sb. o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

Schválený:
135/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
Vláda nařizuje podle § 104 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Další překážky ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
Další překážky ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat, jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha
Okruh a rozsah dalších překážek ve státní službě
1. Péče o matku a dítě po porodu
Služební volno se státnímu zaměstnanci, který je otcem dítěte, poskytne na 2 dny v období 6 týdnů po narození dítěte k péči o matku a dítě po porodu.
2. Účast na svatbě
Služební volno se státnímu zaměstnanci poskytne na 1 den k účasti na svatbě sourozence nebo vnoučete.
3. Uzavření registrovaného partnerství
Služební volno se státnímu zaměstnanci poskytne na 1 den k uzavření registrovaného partnerství.
4. Jiné osobní překážky
Služební volno se státnímu zaměstnanci poskytne
a) na 1 den k doprovodu dítěte do základní školy v první den jeho povinné školní docházky a zpět,
b) na 1 den k účasti na vlastní promoci, promoci manžela, registrovaného partnera, dítěte, sourozence nebo vnoučete,
c) na 1 den v kalendářním roce k zařízení osobních záležitostí.