Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v říjnu a listopadu 2016 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN ISO 11623 (07 8529) Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – Periodická kontrola a zkoušení. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na periodickou kontrolu, zkoušení a ověřování integrity pro další provoz částečně ovinutých kompozitových lahví a plně ovinutých kompozitových lahví na přepravu plynů s linerem ze slitiny hliníku, s ocelovým nebo nekovovým linerem nebo bez lineru (lahev typu 2, 3, 4 a 5), určené pro stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny, s vodním objemem od 0,5 l do 450 l. Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11623:2002), které bylo technicky zrevidováno. Pokud je to prakticky možné, lze tuto mezinárodní normu používat i pro lahve s vodním objemem menším než 0,5 litru. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 11623:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 11623 z července 2016 převzala EN ISO 11623:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Nové vydání normy oproti předchozímu vydání obsahuje význačné technické změny. Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci, a to bez omezení pokud se týká velikosti napětí nebo proudu nebo druhu proudu a pro kmitočty do 1 000 Hz. Tato norma je základní bezpečnostní publikací v prvé řadě určená pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51. Není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma. S účinností od 27. 5. 2019 se nahrazuje ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) z března 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Společné požadavky. Tato část ISO 11111 specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná nebezpečí textilních strojů a nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta v ISO 11111-2 až ISO 11111-7. Tato řada norem je doplněna normami typu C ISO 9902 (všechny části), pokud jde o měření emisí hluku a ISO 23771, pokud jde o opatření na snížení emisí hluku. Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 11111-1:2009), které bylo technicky revidováno. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) z března 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 16774 (04 0040) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konvertor pro výrobu oceli a přidružená zařízení.

ČSN EN ISO 17916 (05 3405) Bezpečnost strojů na tepelné dělení.

ČSN EN 16710-2 (83 3587) Ergonomické metody – Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu.

Klíčová slova

Související články