Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016

Vydáno: 7 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v červnu a červenci 2016 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku):

ČSN EN 1459-2 (26 8804) Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením. Norma specifikuje obecné bezpečnostní požadavky otočných terénních vozíků s proměnným vyložením, skládajících se ze spodního podvozku s horní otočnou konstrukcí vybavenou teleskopickými zdvihacími prostředky (otočný výložník), na kterém je obvykle připevněno zařízení pro manipulaci s nákladem (např. zdvihací deska a vidlice). Vidlice je touto normou pokryta a je uvažována jako část vozíku. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1459-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z dubna 2016 převzala EN 1459-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1459-2 (26 8804) z dubna 2016.

ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro vozíky s vlastním pohonem určené pro nesení nákladů bez zdvihání, podle ISO 5053 a/nebo vozíky pro přepravu osob, které mají tři nebo více kol, maximální rychlost nepřesahující 56 km/h a nosnost nepřevyšující 5 000 kg. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3691-6:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z dubna 2016 převzala EN ISO 3691-6:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) z dubna 2016.

ČSN EN 13107 (27 3018) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Stavební objekty. Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro stavební objekty lanových drah pro dopravu osob. Tato norma se vztahuje na různé druhy zařízení a bere v úvahu jejich okolí. Norma zahrnuje požadavky na to, jak zabránit úrazům a k ochraně pracovníků, nehledě na aplikaci národních předpisů. Národní předpisy pro budovy a stavby nebo ty, které slouží pro ochranu určitých skupin osob, zůstávají nedotčeny. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13107:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z února 2016 převzala EN 13107:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Touto normou nahrazuje ČSN EN 13107 (27 3018) z února 2016.

ČSN EN 13223 (27 3019) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení. Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro mechanická a elektrická zařízení pohonů a ostatních mechanických zařízení osobních lanových drah. Tato norma se vztahuje na různé druhy zařízení a bere v úvahu jejich prostředí. Norma platí pro navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz mechanických a elektrických zařízení pohonů a ostatních mechanických zařízení osobních lanových drah. Norma zahrnuje požadavky na to, jak zabránit úrazům a k ochraně pracovníků, nehledě na aplikaci národních předpisů. Národní předpisy pro budovy a stavby nebo ty, které slouží pro ochranu určitých skupin osob, zůstávají nedotčeny. Norma neplatí pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro výtahy. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13223:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z února 2016 převzala EN 13223:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Touto normou nahrazuje ČSN EN 13223 (27 3019) z února 2016.

ČSN 27 4010 Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Tato česká technická norma uvádí přehled harmonizovaných národních technických výrazů k usnadnění mezinárodní výměny, podpory výzkumu a technického pokroku, směřující ke zlepšení všeobecných podmínek bezpečnosti při práci. Oproti vydání z roku 1994 byly vypuštěny terminologické ekvivalenty z dánštiny, holandštiny, italštiny, portugalštiny, slovenštiny a španělštiny. Dále byl obsah tohoto dokumentu doplněn o nové termíny odpovídající technickému pokroku v oblasti výtahového průmyslu. Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4010 z března 1994.

V platnost vstupují tři části normy ČSN EN 60335 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost:
Část 2-3 ed. 3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky.
S účinností od 5.10.2018 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-3 ed. 2 (36 1045) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Část 2-15 ed. 3: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin. S účinností od 12.10.2018 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-15 ed. 2 (36 1045) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Část 2-102 ed. 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje. S účinností od 22.1.2019 se nahrazuje ČSN EN 60335 -2-102 (36 1045) z března 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 16743 (51 3515) Potravinářské stroje – Automatické průmyslové nářezové stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma stanovuje požadavky vztahující se na návrh a výrobu automatických průmyslových nářezových strojů a přídavných součástí.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. Tato norma na základě změn právních předpisů, změn dalších norem zejména z oboru požární bezpečnosti staveb a dále praktických zkušeností získaných aplikací předchozího vydání ČSN 73 0810:2009 včetně změn Z1, Z2 a Z3 zpřesňuje a doplňuje předchozí znění ČSN 73 0810. Současně tato norma reaguje na vývoj evropských norem v oblasti zkoušení požárních vlastností, rozšířených aplikací výsledků zkoušek a požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb řady ČSN EN 13501-x. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0810 z dubna 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 16089 (20 0717) Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pevně umístěné brusky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13218+A1 (20 0717) z dubna 2009.

ČSN EN 13236+A1 (22 4502) Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13236 (22 4502) z dubna 2011.

ČSN EN 15503+A2 (47 9012) Zahradní zařízení – Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač – Bezpečnost. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15503+A1 (47 9012) z dubna 2014.

ČSN ISO 2394 (73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 2394 (73 0031) z října 2003.

ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) z prosince 2008.

ČSN EN ISO 14123-2 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 626-2+A1 (83 3230) z prosince 2008.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13478+A1 (83 3251) z prosince 2008.

ČSN EN 12277 (94 2011) Horolezecká výzbroj – Navazovací úvazky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12277 (94 2011) ze září 2007.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017

Související otázky a odpovědi

Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA