Přehled nových technických norem - srpen a září 2016

Vydáno: 5 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v srpnu a září 2016 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku):

ČSN P ISO/TS 12901-2 (01 2004) Nanotechnologie – Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu – Část 2: Použití přístupu control banding. Účelem této části ISO/TS 12901 je popis postupu použití control bandingu pro řízení rizik spojených s expozicemi nanoobjektů a jejich agregátům a aglomerátům větším než 100 nm (NOAA), i pro případ, že znalosti týkající se jejich toxicity a odhady kvantitativních limitů expozice jsou omezené nebo chybí.

ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky. Tato část ISO 3691 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro následující typy ručních vozíků, vybavené manipulačním zařízením pro normální průmyslové použití, např. vidlice a plošiny, nebo integrovaným přídavným zařízením pro zvláštní použití. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691- 5 (26 8812) z dubna 2016.

ČSN EN 1755 (26 8815) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato norma platí pro vozíky s pohonem a ruční manipulační vozíky specifikované v ISO 5053-1, včetně jejich zařízení pro manipulaci s břemenem a přídavných zařízení, které jsou určené pro v prostředí s nebezpečím výbuchu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1755 z května 2016, která byla vydána vyhlášením.

ČSN EN 62841-3-10 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky. Tato část IEC 62841 platí pro přenosné řezačky, které jsou určeny pro řezání materiálu, jako je kov, beton a zdivo pomocí jednoho abrazivního kotouče. S účinností od 19. 10. 2019 se nahrazuje ČSN EN 61029-2-10 (36 1581) z listopadu 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 4254-14 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 14: Obalovače balíků. Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a výrobu nesených, návěsných, přívěsných a stacionárních obalovačů balíků sklizených zemědělských produktů včetně obalovačů, které jsou kombinovány nebo integrovány se sběracími lisy.

ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet. Norma se nevztahuje na budovy vysokých škol.

ČSN EN 16508 (73 8129) Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro opláštění – Požadavky na provedení a obecný návrh. Tato norma specifikuje požadavky na provedení a postupy navrhování pro dočasné střechy a opláštění. Norma stanoví obecné požadavky. Ty jsou nezávislé na materiálech, z nichž je konstrukce vytvořena. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16508 z července 2016, která byla vydána vyhlášením.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Vozíky s vlastním pohonem a proměnlivým vyložením.

ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-73 (27 4003) z prosince 2005.

ČSN EN 458 (83 2111) Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod. Touto normou se nahrazuje

ČSN EN 458 z června 2005. ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro řidiče motocyklů – Požadavky a metody zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13634 (83 2504) z ledna 2003.

ČSN EN ISO 12127-1 (83 2752) Oděvy na ochranu proti teplu a ohni – Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály – Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 702 (83 2752) z prosince 1996.

ČSN EN ISO 9241-391 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity.

ČSN EN ISO 9241-161 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní.

ČSN EN 45544-4 (83 3635) Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 45544-4 z května 2001.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001

Související otázky a odpovědi

Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Aktualizace směrnic BOZP
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz