Přehled nových technických norem - duben a květen 2016

Vydáno: 6 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v dubnu a květnu 2016 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku):

ČSN EN 13020 (27 8320) Stroje pro opravy povrchu vozovek – Bezpečnostní požadavky. Tato norma řeší veškerá významná nebezpečí identifikovaná na základě posouzení rizika relevantního pro stroje pro opravy povrchu vozovek, jestliže jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Norma je po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13020+A1 (27 8320) z října 2010.

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry. Tato část IEC 60079 uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve kterých může vznikat nebezpečí od hořlavých plynů nebo par a může být použita jako základ pro správný výběr a instalaci zařízení určených pro použití v nebezpečných prostorech. Norma je určena pro použití tam, kde může vznikat nebezpečí iniciace přítomných směsí hořlavých plynů a par se vzduchem. S účinnosti od 13. 10. 2018 se nahrazuje ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) z prosince 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

V platnost vstupují tři části normy ČSN EN 62841 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost:

Část 1: Obecné požadavky. Souběžně s touto normou je dovoleno používat dosud platné ČSN EN 60745-1 ed. 3 (36 1551) z prosince 2009, ČSN EN 61029-1 ed. 3 (36 1581) z prosince 2009 a ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1050) ze září 2012 (v případě žacích a zahradních strojů). Datum zrušení těchto norem bude oznámeno ve Věstníku ÚNMZ po aktualizaci všech částí nahrazovaných souborů.

Část 2-14: Zvláštní požadavky na ruční hoblíky. S účinností od 31. 8. 2019 se nahrazuje ČSN EN 60745-2-14 (36 1551) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily. S účinností od 15. 11. 2019 se nahrazuje ČSN EN 61029-2-9 ed. 3 (36 1581) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky. Tato část ISO 4254 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování týkající se návrhu a výroby samojízdných strojů s vezoucí se obsluhou, nesených, návěsných a přívěsných strojů používaných v zemědělství za účelem řešení nebezpečí, která jsou typická pro většinu strojů. Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných způsobech práce včetně informací o zbytkových rizicích uváděných výrobcem. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) z listopadu 2013.

ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry. Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné konstrukční charakteristiky žebříků. Norma platí pro přenosné žebříky. S účinností od 30. 11. 2016 se nahrazuje ČSN EN 131-1+A1 (49 3830) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 1674 (51 2530) Potravinářské stroje – Stroje na rozvalování těsta – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro konstrukci a výrobu strojů na rozvalování těsta, jak jsou popsány v kapitole 3, používané v potravinářském průmyslu a řemeslných činnostech pro zmenšení tloušťky celistvé hmoty těsta nebo těstovin rozvalováním. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1674+A1 (51 2530) z června 2010.

ČSN EN 12331 (51 3055) Potravinářské stroje – Mlýnky na maso – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu mlýnků na maso používaných v stacionární poloze. Stroje, na které se tato evropská norma vztahuje, se používají pro zmenšování velikosti kusů čerstvého nebo zmrazeného masa, masných výrobků a ryb řezáním v sadě řezacích nástrojů. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12331+A2 (51 3055) z ledna 2011.

ČSN EN 13870 (51 3075) Potravinářské stroje – Porcovací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma definuje požadavky na konstrukci a výrobu porcovacích strojů. Stroje pokryté touto evropskou normou jsou používány pro kontinuální porcování čerstvého, uzeného nebo mraženého masa s kostmi a bez kostí nebo podobných výrobků oddělováním pomocí nože. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13870+A1 (51 3075) z ledna 2011.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-2 (26 8804) Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Otočné vozíky.

ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) ze srpna 2014.

ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) z června 2014.

ČSN EN 1755 (26 8815) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Dodatečné požadavky na provoz v potencionálně výbušném prostředí. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1755+A2 (26 8815) ze září 2013.

ČSN P CEN/TS 115-4 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115.

ČSN EN 12779 (49 6132) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací – Bezpečnostní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12779+A1 (49 6132) z března 2010.

ČSN EN 16736 (76 3202) Hodnocení zdravotních rizik chemických látek – Požadavky na poskytování školení. ČSN EN 13594 (83 2302) Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů – Požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16736 (76 3202) února 2003.

ČSN EN ISO 14123-1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 626-1+A1 (83 3230) z prosince 2008.

ČSN EN ISO 17621 (83 3626) Ovzduší na pracovišti – Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí – Požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1231 (83 3626) ze srpna 1998.

ČSN EN 16740 (83 5804) Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu – Bezpečnostní informace pro uživatele.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP