Přehled nových technických norem - únor a březen 2016

Vydáno: 4 minuty čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v únoru a březnu 2016 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku):

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Tato mezinárodní norma uvádí základní pojmy, zásady a slovník pro systémy managementu kvality a je také podkladem pro jiné normy systému managementu kvality. Je proti předchozí normě revidována z hlediska aktuální terminologie. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9000 (01 0300) z dubna 2006.

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky. Tato mezinárodní norma je založena na zásadách managementu kvality popsaných v ISO 9000. Text byl proti předchozí normě technicky revidován. Touto normou se nahrazují ČSN EN ISO 9001 (01 0321) z dubna 2009 a ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) ze září 2010.

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití. Účelem této mezinárodní normy je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami. Text normy proti předchozímu vydání je technicky revidován. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14001 (01 0901) z června 2005.

ČSN EN 62135-1 ed. 2 (05 2013) Odporová svařovací zařízení – Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. Tato část IEC 62135 platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy a zahrnuje jednotlivé i vícenásobné svařovny, které mohou být zatěžovány a/nebo spouštěny ručně nebo automaticky. Pojednává o nepřenosném a přenosném zařízení a specifikuje elektrické bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. Nezabývá se bezpečnostními požadavky neelektrické povahy (např. hluk, vibrace). Norma byla celkově přepracována. S účinností od 11.6.2018 se nahrazuje ČSN EN 62135-1 (05 2013) z června 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro manipulační vozíky s vlastním pohonem podle ISO 5053. Oproti předchozí normě byla do textu zahrnuta oprava EN ISO 3691-1:2011/AC:2013-08. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) z března 2013.

ČSN EN 16307-1+A1 (26 8814) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů. Tato evropská norma se uvažuje pro používání spolu s EN ISO 3691-1. Tyto požadavky jsou dodatečné k těm, které jsou uvedené v EN ISO 3691-1 s doplněním nebezpečí, která mohou nastat při provozu v potenciálně výbušných prostředích. Norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2015. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16307-1 (26 8814) z června 2013.

Vyšly dvě normy, které se věnují problematice likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení: ČSN EN 50625-2-2 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje.

ČSN CLC/TS 50625-3-1 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění – Obecně.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 943-1 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost pro typ 1 (plynotěsných) protichemických ochranných oděvů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 943-1 (83 2726) z března 2003.

ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11611 (83 2740) z dubna 2008.

ČSN EN ISO 14116 (83 2751) Ochranné oděvy – Ochrana proti ohni – Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14116 (83 2751) ze září 2008.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016

Související otázky a odpovědi

Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Aktualizace směrnic BOZP
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz