"Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku"

Vydáno: 9 minut čtení

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) od doby svého vzniku v roce 1994 přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci, a to i formou kampaní „Zdravé pracoviště“, které pořádá za podpory orgánů EU a evropských sociálních partnerů každé dva roky. Cílem kampaně na období let 2016–2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ je pomoci zaměstnavatelům řešit problémy související se stárnoucí pracovní silou a zvyšovat povědomí o významu udržitelné práce po celou dobu pracovního života zaměstnanců. Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017 má čtyři hlavní cíle:

 1. propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života,
 2. předcházet zdravotním problémům po celou dobu pracovního života,
 3. zprostředkovávat zaměstnavatelům a zaměstnancům možnosti řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a
 4. podporovat výměnu informací a správné praxe.

Proč je tato kampaň tak důležitá?

Evropská pracovní síla stárne. Věková hranice pro odchod do důchodu se zvyšuje a pracovní život se tak prodlužuje. Práce je přínosná pro fyzické i duševní zdraví a dobré řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zvyšuje produktivitu a efektivitu. Tato demografická změna může způsobit problémy, ovšem zajištění udržitelného pracovního života pomáhá se s těmito výzvami vyrovnat. Tato kampaň zvyšuje povědomí o významu dobrého řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu pracovního života a přizpůsobování práce schopnostem jednotlivce, bez ohledu na to, zda se pracovník nachází na začátku své kariéry nebo na jejím konci. Prostřednictvím řízení BOZP a zohledňování a řešení rozmanitosti pracovních sil lze dosáhnout zdravého stárnutí při práci a dobrého zdraví v důchodu. Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku 55–64 let v mnoha zemích tvořit 30 či více procent celkové pracovní síly. Oficiální věková hranice pro odchod do důchodu se v mnoha členských státech zvyšuje, a proto je u řady pracovníků pravděpodobné, že budou muset pracovat déle, budou po delší dobu vystaveni pracovním rizikům a budou se muset potýkat s měnícím se světem práce (jako jsou např. pružné pracovní úvazky, pružné pracovní prostředí). Aby se zabránilo vyšší nemocnosti, je zapotřebí zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života. Politika Evropské unie poskytuje pro tento problém rámec. Strategie Evropa 2020 označuje demografické změny jako jeden z hlavních problémů, s nimiž se Evropa potýká. Abychom tento problém zvládli, byl stanoven měřitelný cíl zaměstnanosti v EU: do roku 2020 musí být zaměstnáno 75 % populace ve věku 20–64 let. Dalším cílem „Strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2014–2020“ je řešit stárnutí pracovní síly. Strategický rámec stanoví zvláštní opatření na podporu rozpoznávání a výměny správné praxe pro zlepšování podmínek v oblasti BOZP pro všechny pracovníky.

Do kampaně se mohou zapojit jednotlivci i organizace všech velikostí a ze všech odvětví, včetně malých a středních podniků. Zúčastnit se mohou, mimo jiné:

 • manažeři, vedoucí pracovníci i zaměstnanci,
 • odborové organizace a zástupci zaměstnanců pro BOZP,
 • odborníci na BOZP a lidské zdroje,
 • profesní sdružení a
 • poskytovatelé odborné přípravy a vzdělání. Pokud Vás kampaň zajímá a chcete se aktivně zúčastnit:
 • využívejte materiály kampaně,
 • organizujte aktivity a akce,
 • používejte nástroje pro řízení zohledňující věk zaměstnanců,
 • zapojte se do soutěže Správná praxe v rámci kampaně Zdravé pracoviště,
 • připojte se k Evropským týdnům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořádaným v letech 2016 a 2017,
 • staňte se oficiálním nebo národním partnerem kampaně,
 • sledujte tuto kampaň na Facebooku, Twitteru, LinkedInu a dalších sociálních sítích.

Na webových stránkách www.healthy-workplaces.eu věnovaných této kampani je od oficiálního zahájení v dubnu 2016 k dispozici mnoho materiálů, například:

 • zprávy a případové studie týkající se řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou,
 • praktický elektronický průvodce k řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou,
 • prezentace ve formátu PowerPoint, letáky, plakáty a další materiály kampaně,
 • informace o soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště,
 • infografika a
 • animovaná videa.

On-line soubor nástrojů kampaně v oblasti BOZP agentury EU-OSHA přináší praktické rady, jak připravit a realizovat úspěšné kampaně v oblasti BOZP, a představuje praktické příklady různých komunikačních nástrojů a tipy a triky, jak je používat. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vytvořil soubor nástrojů kampaně v oblasti BOZP (http://toolkit. osha.europa.eu/) – specializované internetové stránky, které vás provedou jednotlivými kroky při plánování a vedení účinných propagačních kampaní týkajících se BOZP bez ohledu na velikost vaší organizace. Snadno se používá a zprostředkuje vám veškeré informace potřebné pro zahájení kampaně.

Soutěž Správná praxe

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyzývá k zasílání přihlášek do 13. ročníku soutěže Správná praxe v oblasti BOZP, která je vyhlášena v rámci současné kampaně. Soutěž si klade za cíl ocenit organizace, které významným a inovativním způsobem přispívají k BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. Agentura EU-OSHA hledá příklady, které se vyznačují holistickým přístupem k řízení BOZP a celoživotním přístupem k prevenci rizik pro zajištění zdravého stárnutí při práci. Porota se zaměří i na udržitelnost a přenositelnost opatření.

Soutěž Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště oceňuje vynikající a inovativní přínosy k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a poukazuje na výhody osvojování řádných postupů v oblasti BOZP. Do soutěže se mohou přihlásit všechny organizace a podniky z členských států EU, kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Příklady správné praxe přihlašované do soutěže by měly prokazovat:

 • efektivní řízení projektu, spojené s účastí zaměstnanců, jež prosazuje téma kampaně „Zdravé pracoviště zvládne i stres“,
 • úspěšné provádění opatření, jejichž cílem je zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti,
 • prokazatelné výsledky z hlediska zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti,
 • udržitelnost opatření v čase,
 • přenositelnost opatření do jiných organizací, které mohou mít např. jinou velikost nebo se mohou nacházet v jiné zemi.

Přihlásit lze jakékoli praktické příklady efektivního řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. Přihlášky by měly jasně popisovat způsob provádění správné praxe v oblasti řízení zohledňujícího věkovou strukturu na pracovišti a dosažené výsledky, včetně aspektů, jako např.:

 • jak je v rámci řízení BOZP a lidských zdrojů zohledňována věková rozmanitost (např. prostřednictvím politik pro řízení zohledňující věk zaměstnanců),
 • hodnocení rizik z hlediska věku zaměstnanců a odpovídající přizpůsobování pracoviště,
 • vypracování a provádění opatření nebo praktických nástrojů pro řízení stárnoucí
 • pracovní síly,
 • politiky nebo opatření pro prevenci pracovní neschopnosti a návrat do práce,
 • zvláštní opatření zaměřená na starší zaměstnance nebo nebezpečí a rizika specifická pro starší zaměstnance.

Podrobnosti o tom, jak se přihlásit do soutěže, můžete získat na adrese: https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards nebo na http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=25.

Síť kontaktních míst agentury EU-OSHA (Národní Focal Point, pí Jana Hampeštová – jana.hampestova@ mpsv.cz) shromažďuje přihlášky a nominuje národní vítěze do celoevropské soutěže. Oficiální partneři kampaně agentury EU-OSHA mohou své přihlášky zaslat přímo agentuře EU-OSHA. Slavnostní předání cen vítězům a oslavení úspěchů všech zúčastněných dojde na slavnostním vyhlášení v dubnu 2017. Oceněné příklady budou uvedeny v publikaci, která bude distribuována po celé Evropě a propagována prostřednictvím webových stránek agentury.

Důležité termíny:

 • Zahájení kampaně a vyhlášení soutěže Správná praxe: duben 2016
 • Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 43. týden v roce 2016 a 2017
 • Představení výsledků soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště: duben 2017
 • Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2017

V průběhu celé kampaně se bude konat i mnoho menších akcí. Chcete-li se dozvědět více o workshopech, seminářích a příležitostech k navazování kontaktů a dalších podrobnostech, navštivte webovou stránku kampaně https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages a národního Focal Pointu http://www.ceskyfocalpoint.cz/.

Závěr

Problémy, které s sebou demografické změny související se stárnutím populace přinášejí, mohou způsobovat potíže firmám a organizacím – jedná se například o obecný nedostatek pracovních sil, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a obavy ohledně produktivity a nepřítomnosti v práci. Zaměstnavatelé v Evropě jsou ze zákona povinni provádět hodnocení rizik a přizpůsobit práci jednotlivci, přičemž diskriminace na základě věku je výslovně zakázána. Většina zaměstnavatelů chce pro své zaměstnance zajistit přiměřené a zdraví neohrožující pracoviště. Budou-li zaměstnavatelé plnit své zákonné povinnosti a podporovat bezpečnost a zdraví pro všechny bez rozdílu věku, je pravděpodobné, že zaznamenají snížení fluktuace zaměstnanců a zvýšení produktivity. V neposlední řadě je při zvolení celoživotního přístupu možné zohlednit rozmanitost pracovníků, protože každý pracovník je jiný, jinak přispívá k chodu svého podniku. Avšak všichni nejsou vystaveni stejným rizikům a některé skupiny zaměstnanců musejí čelit rizikům závažnějším. Rizika se mohou zvyšovat vlivem různých faktorů, např. pohlaví, fyzické kondice, postavení či původu a také věku. Přizpůsobováním práce potřebám jednotlivce po celou dobu pracovního života lze tato rizika řešit a tak vytvořit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny.

Související dokumenty

Související články

Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Jak vybrat kancelářskou židli
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 8. část - Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť - úvod
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele