Řízení rizik podle nové normy ČSN ISO 31000:2018

Vydáno: 25 minut čtení

Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (International Standartization Organization) vydala v roce 2018 normu ISO 31000. Následně k 1. 12. 2018 byla v České republice vydána norma ČSN ISO 31000 s účinností k 1. 1. 2019. Tato norma nahrazuje normu ČSN ISO 31000 z října 2010.

1. Úvod

Žijeme ve stále se měnícím světě, ve kterém jsme každý den nuceni si umět poradit s nejistotou. Organizace všech typů a velikostí tak čelí různým externím a interním faktorům a vlivům, jejichž vlivem si organizace nejsou jisty, zda dosáhnou svých cílů. Jak organizace řeší a zvládá tuto nejistotu, může být klíčovým prediktorem jejího úspěchu. Rizika mají negativní dopady na ekonomickou výkonnost organizace, životní prostředí a bezpečnost.

2. Implementace systému řízení rizik podle normy ČSN ISO 31000:2018

Řízení rizik je soustavně se opakující činnost a pomáhá organizacím při stanovování strategie, dosahování cílů a přijímání rozhodnutí. Norma ČSN ISO 31000:2018 je určena pro použití osobami, které vytváří a chrání hodnoty v organizacích pomocí řízení rizik, rozhodováním, nastavováním a dosahováním cílů a zlepšováním výkonnosti.

Řízení rizik je součástí správy a vedení organizace a je nezbytné pro její řízení na všech úrovních. Přispívá ke zlepšování systémů managementu.

Norma ČSN ISO 31000:2018 poskytuje směrnice pro řízení rizik, které jsou organizace vystaveny a může být přizpůsobena pro jakoukoli organizaci a její kontext. Norma poskytuje společný přístup pro řízení jakéhokoliv typu rizika a není specifická ani pro průmysl, ani pro sektory. Normu je možné použít na jakoukoliv činnost, včetně rozhodování na všech úrovních.

Management rizik je oblast řízení, která se zaměřuje na analýzu a snížení rizika. Používá se různých metod a technik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko. Riziko je všudy přítomné a je charakteristickým průvodním jevem fungování organizací v současném dynamickém prostředí.

Norma ČSN ISO 31000:2018 uvádí, že management rizik jsou koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace s ohledem na rizika, přičemž riziko je účinek nejistoty na cíle. Účinek je odchylka od očekávaného a může být pozitivní, negativní nebo obojí a může řešit, vytvářet nebo vyústit v příležitosti a hrozby. Riziko bývá obvykle vyjadřováno jako zdroje rizika, potencionální události, jejich následky a jejich pravděpodobnost výskytu.

Zdroj rizika je prvek, který sám nebo v kombinaci s jinými prvky má potencionální schopnost způsobit riziko. Událost je výskyt nebo změna určité množiny okolností a může se vyskytnout jednou nebo vícekrát a může mít několik příčin a několik následků. Událost může být také něco, co není očekáváno a stane se. Událost může být zdrojem rizika. Následek je výsledek události působící na cíle. Následek může být jistý nebo nejistý a může mít pozitivní nebo negativní, přímé nebo nepřímé účinky na cíle. Následky mohou být vyjádřeny kvalitativně nebo kvantitativně. Pravděpodobnost výskytu je možnost, že něco nastane.

ČSN ISO 31000:2018 Management rizik - Směrnice, poskytuje principy, rámec a proces k řízení rizik. Účinné řízení rizik umožní organizacím přežít v dnešním prostředí plné nejistot. Může být využita jakoukoliv organizací nehledě její velikosti, činnosti nebo sektoru. Používání ČSN ISO 31000:2018 může pomoci organizacím zvýšit pravděpodobnost dosažení jejich cílů, zlepšit identifikování příležitostí a hrozeb a efektivně přidělit a použít zdroje k řešení rizik.<

Související dokumenty

Související články

Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat
Motivační školení k prevenci rizik
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 8. část - Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť - úvod
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP

Související otázky a odpovědi

Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Aktualizace směrnic BOZP
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení