Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze

Vydáno: 9 minut čtení

Celoevropská kampaň Zdravé pracoviště 2016–2017 na téma „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“, která probíhá pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), je decentralizovaná a má vnitrostátním orgánům, společnostem, organizacím, manažerům, zaměstnancům a jejich zástupcům a ostatním zúčastněným subjektům pomoci, aby spolupracovali na zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Kampaň podporuje širokou škálu činností na národní i evropské úrovni. Zvláště vítaná je zde účast menších podniků. Kampaně Zdravé pracoviště jsou největší svého druhu na světě a představují významné prvky motivující ke změně a zlepšování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cíle kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017:

  • propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí a význam prevence po celou dobu pracovního života,
  • pomáhat zaměstnavatelům a zaměstnancům (i v malých podnicích a mikropodnicích) poskytováním informací a nástrojů pro řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou,
  • umožnit výměnu informací a správné praxe v této oblasti.

V souvislosti s evropskou stárnoucí pracovní silou je práce součástí řešení, nikoli problémem. Práce může být přínosná pro fyzické i duševní zdraví. Podpora udržitelné práce a zdravého stárnutí může zajistit zdravější a motivovanější pracovní sílu, nižší míru fluktuace zaměstnanců a nepřítomnosti v práci a vyšší produktivitu podniku.

Tato kampaň zvyšuje povědomí o významu dobrého řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) po celou dobu pracovního života a přizpůsobování práce schopnostem jednotlivce, bez ohledu na to, zda se pracovník nachází na začátku své kariéry nebo na jejím konci. Prostřednictvím řízení BOZP, zohledňováním a řešením rozmanitosti pracovních sil lze dosáhnout zdravého stárnutí při práci a dobrého zdraví v důchodu.

Již tradičně je součástí kampaně soutěž Ceny za správnou praxi inovativních přístupů k řešení otázek BOZP na pracovištích, která věnuje pozornost nejen bezpečnosti práce, ale i zdraví svých zaměstnanců s cílem udržet si kvalifikované zaměstnance staršího věku. Program je organizován Agenturou za partnerské spolupráce s členskými státy Evropské unie.

Cílem soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017 je upozornit na nejlepší příklady organizací, které aktivně řídí BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou.

V prvním kole se konají národní soutěže a jejich vítězové postupují do celoevropského kola. Podle zaměření tohoto ročníku vybere mezinárodní porota vítězné společnosti, které se zavázaly společným úsilím zaměstnavatelů i zaměstnanců, řešit problémy související se stárnoucí pracovní sílou a zvyšovat povědomí o významu udržitelné práce po celou dobu pracovního života zaměstnanců. Vítězné projekty evropského kola budou vyhlášeny na jaře roku 2017.

V letošním roce bylo do finále národního kola programu „Správná praxe“ vybrány 3 společnosti, které se zaměřily na nové přístupy k řešení konkrétních problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním partnerem Agentury, v květnu t. r. vyzvalo subjekty k předložení projektů svědčících o úspěšných postupech efektivního řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou.

Stručný popis projektů

Plzeňská teplárenská a.s.

Společnost se zaměřila na zlepšení pracovního prostředí nejen starších pracovníků, zejména na snížení vysokých teplot na pracovišti v letních měsících v administrativní budově. Tato situace se projevovala u zaměstnanců zvýšenou únavou. Pracoviště byla proto vybavena klimatizačními jednotkami.

Dalším úkolem zadaným vedením společnosti bylo snížit psychickou zátěž zaměstnanců pracujících v nepřetržitých provozech. Práce ve velínech u zobrazovacích jednotek znamená práci převážně v sedě. Nízká pohybová aktivita pracovníků vede k únavě psychické i fyzické. Jako účinné se ukázalo jednoduché opatření, a to nákup rotopedu, který mají zaměstnanci na pracovišti k dispozici. Krátká jízda na rotopedu má relaxační účinek a zaměstnanci ji mohou použít kdykoliv pocítí atak únavy. Pozitivní vliv na oběhový systém organismu byl potvrzen i lékařem pracovně-lékařských služeb.

Jako třetí úkol si vedení firmy uložilo zlepšit úroveň závodního stravování a pomoci změnit stravovací návyky zaměstnanců. Zaměstnanci nyní mohou volit ze tří alternativ jídel. K dispozici je i dietní bezmasý pokrm, saláty z čerstvé zeleniny a v neposlední řadě jsou k dispozici zeleninové přílohy. Ceny obědů přitom zůstaly ve stejné cenové relaci.

THK Rhytm Automotive Czech a.s.

Společnost se zaměřila na předcházení poškození zdraví stárnoucích zaměstnanců. Stanovila si dvě kritéria: zdravé pracovní prostředí a snížení pracovní neschopnosti. Pro snížení pracovní neschopnosti se společnost zaměřila na individuální péči o pracovníky vracející se po nemoci do práce a na posouzení, zda zdravotní potíže nemohly souviset s vykonávanou prací a pokud ano, jaká opatření přijmout na jejich odstranění. Základním prvkem systému je pohovor nadřízeného se zaměstnancem po jeho návratu do práce bez ohledu na délku pracovní neschopnosti. Při opakovaném onemocnění se pohovory opakují a zúčastní si jich i zástupci místní odborové organizace. O pohovorech se vedou záznamy a odborníci personálního odboru vstupují v jednání s nadřízeným pracovníka a projednají s ním případné problémy způsobené prací a dohodnou nápravu situace.

Jedním z problémů se v minulosti ukázala kvalita pracovní obuvi pro zaměstnance ve výrobních provozech. Ne všem přidělená pracovní obuv vyhovovala. Na trhu je však řada výrobců, nabízejících řádově stovky modelů různých typů a vybrat ty vhodné pro všechny zaměstnance není snadné.

Prvním rozhodnutím bylo proto nabídnout zaměstnancům analýzu stavu chodidel přístrojem FootStop. Mimoto byli zaměstnanci také aktivně zapojeni do výběru bot. Byly jim nabídnuty modely různých výrobců a po dvou měsících užívání byli požádáni o vyhodnocení ve formě anketního lístku (1 bod nejhorší hodnocení, 3 body nejlepší hodnocení). Byli dotazováni na kvalitu podešví, stélky, komfort při chůzi a v neposlední řadě na pocit absorpce energie v patě a na celkové hodnocení na základě zkušeností s používáním daných bot. Po lékařském posouzení stavu chodidel a při zohlednění individuálních potřeb obdrželi zaměstnanci vhodnou pracovní obuv. Pro zaměstnavatele to znamenalo 10 % zvýšení nákladů na zajištění ochranné obuvi, výhodou však je snížení nemocnosti způsobené potížemi dolních končetin zaměstnanců.

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb Ministerstva vnitra má nově v gesci metodickou a poradenskou činnost v oblasti fyzické a psychické kondice příslušníků bezpečnostních sborů, optimálně po celou dobu služební nebo pracovní kariéry.

Jedním z nástrojů, který zařízení používá, je vlastní projekt Optima. Projekt se zaměřuje na psychickou a fyzickou připravenost příslušníků bezpečnostních sborů včetně nácviku individuální péče příslušníků o vlastní zdraví, kondici a psychickou odolnost.

Systém OPTIMA obsahuje i cvičení speciálně zaměřené na zdravotní prevenci, rozvoj kondice a zvládání stresu při výkonu služby. Součástí projektu jsou i ozdravné programy zaměřené na zlepšování kondice a psychické odolnosti. V neposlední řadě je součástí projektu také výroba instruktážních videí a metodických materiálů umožňujících individuální využití podle potřeb a možností příslušníků těchto sborů.

Mezinárodní porota, která bude vybírat nejlepší evropské projekty, se sejde počátkem příštího roku a oficiální výsledky budou vyhlášeny v dubnu 2017 v Nizozemsku. Za Českou republiku se mezinárodního finále zúčastní vítězný národní projekt „OPTIMA“ společnosti Zařízení služeb Ministerstvo vnitra.

Oceněné subjekty, které se zapojily do národního kola tohoto programu v rámci kampaně Zdravé pracoviště, převzaly dne 18. října 2016 od ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna v Kaiserštejnském paláci v Praze Ceny za správnou praxi.

Podniky oceněné v národním kole soutěže Ceny za správnou praxi

1. místo: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projekt „OPTIMA“ byl zaměřen na zlepšení psychické a fyzické připravenosti příslušníků bezpečnostních sborů včetně nácviku individuální péče příslušníků o vlastní zdraví, kondici a psychickou odolnost.

2. místo: THK Rhythm Automotive Czech a.s., Dačice

Společnost, patřící mezi přední světové dodavatele autopříslušenství, si dala za cíl předcházení poškození zdraví zaměstnanců. Stanovila si dva prakticky zaměřené úkoly: snížení pracovní neschopnosti prostřednictvím individuální péče o pracovníky po návratu do práce po nemoci a zajištění vhodné pracovní obuvi podle individuálních potřeb zaměstnanců.

3. místo: Plzeňská teplárenská a.s.

Projekt byl zaměřen na splnění tří úkolů:

  • zlepšení pracovního prostředí nejen starších pracovníků, zejména na snížení vysokých teplot na pracovišti v letních měsících,
  • snížení psychické zátěže zaměstnanců pracujících v nepřetržitých provozech,
  • na zlepšení úrovně kvality závodního stravování a pomoci změnit stravovací návyky

Zařízení služeb Ministerstva vnitra převzalo od ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna v Kaiserštejnském paláci v Praze Cenu za správnou praxi.

Další informace o Evropské kampani „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ lze získat na internetových stránkách: https://www.healthyworkplaces.eu/cs/.

Související dokumenty

Související články

(Ne)bezpečný svět chemie
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
BOZP při práci ve výkopech
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Problém suchého vzduchu v zimních podmínkách
Problematika monotonie v pracovním procesu
Poznatky z teorie informace aplikované v uživatelské praxi
Všeobecné poznatky o dolní končetině užitečné pro zachování její aktivní činnosti
Hodnocení sluchu a řeči při komunikaci v podmínkách pracovního prostředí
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Pracovní podmínky v nájemních jednotkách obchodních center

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka