Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat

Vydáno: 16 minut čtení

Článek se věnuje problematice inspekční činnosti (řízení rizik) pracovišť na základě zahraniční dobré praxe, výzkumu a české judikatury

Ve světle minulého roku, který nebyl z hlediska pracovní úrazovosti nijak výjimečným, je stále třeba upozorňovat na skutečnost, že přes sofistikovanější způsoby managementu rizik nedochází k rapidnímu úbytku pracovních úrazů, ani změně segmentů, kde se vyskytují, či dokonce druhů nejčastějších pochybení. Jako i v jiných oblastech i zde, tedy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je základním kamenem prevence, nikoliv jen zpětně přihlížet k nastalým krizovým situacím. Proto je třeba důsledně řešit problematiku managementu rizik, což ostatně předpokládá i zákoník práce a další pracovněprávní předpisy.

Management rizik

„K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být přistupováno systémově, nikoliv operativně podle momentálních potřeb.“1) Pakliže je daný zaměstnavatel řízen efektivně a komplexně, je samozřejmostí, že součástí řízení takového subjektu bude i efektivní, systémové a důsledně promyšlené řízení neboli management rizik. „Pojem riziko je zpravidla spojován s pravděpodobností nebo možností vzniku škody. Riziko je kombinací četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu určité nebezpečné události a jejich následků. Hodnocení rizik zaměstnavatelem pak slouží jako základní zdroj informací pro rozhodovací procesy při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“2) Jedna z běžných definic, která je odbornou praxí přijímána je představa managementu rizik jako samoregulujícího systému, zajišťujícího integrované řízení bezpečnosti v podniku, který realizuje vedení podniku na základě bezpečnostní politiky3). Když byl v České republice v 90. letech přijat tento nový přístup k rizikům, začal se tomuto přizpůsobovat i samotný přístup odborníků při pohledu na pracoviště. Přesto stále platí, že nemalá část pracovních úrazů je přisuzována špatnému odhadnutí rizika, nebo jeho špatnému vyhodnocení.

Související dokumenty

Související články

Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Motivační školení k prevenci rizik
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Měnící se svět práce a wellbeing
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Pozor na riziko vzniku profesního astmatu a dermatitidy
Pracovní úraz - co teď?!

Související otázky a odpovědi

Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pes na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související komentovaná judikatura

Porušování bezpečnostních předpisů

Související judikáty

Pracovní právo: bezpečnost práce; opatření proti opakování pracovních úrazů
Bezpečnost práce
Bezpečnost práce
Ostatní