Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016

Vydáno: 3 minuty čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v říjnu a listopadu 2016 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN ISO 11623 (07 8529) Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – Periodická kontrola a zkoušení. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na periodickou kontrolu, zkoušení a ověřování integrity pro další provoz částečně ovinutých kompozitových lahví a plně ovinutých kompozitových lahví na přepravu plynů s linerem ze slitiny hliníku, s ocelovým nebo nekovovým linerem nebo bez lineru (lahev typu 2, 3, 4 a 5), určené pro stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny, s vodním objemem od 0,5 l do 450 l. Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11623:2002), které bylo technicky zrevidováno. Pokud je to prakticky možné, lze tuto mezinárodní normu používat i pro lahve s vodním objemem menším než 0,5 litru. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 11623:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 11623 z července 2016 převzala EN ISO 11623:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Nové vydání normy oproti předchozímu vydání obsahuje význačné technické změny. Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci, a to bez omezení pokud se týká velikosti napětí nebo proudu nebo druhu proudu a pro kmitočty do 1 000 Hz. Tato norma je základní bezpečnostní publikací v prvé řadě určená pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51. Není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma. S účinností od 27. 5. 2019 se nahrazuje ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) z března 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Společné požadavky. Tato část ISO 11111 specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná nebezpečí textilních strojů a nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta v ISO 11111-2 až ISO 11111-7. Tato řada norem je doplněna normami typu C ISO 9902 (všechny části), pokud jde o měření emisí hluku a ISO 23771, pokud jde o opatření na snížení emisí hluku. Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 11111-1:2009), které bylo technicky revidováno. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) z března 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 16774 (04 0040) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konvertor pro výrobu oceli a přidružená zařízení.

ČSN EN ISO 17916 (05 3405) Bezpečnost strojů na tepelné dělení.

ČSN EN 16710-2 (83 3587) Ergonomické metody – Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016

Související otázky a odpovědi

Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Aktualizace směrnic BOZP
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz