Motivační školení k prevenci rizik

Vydáno: 16 minut čtení

V rámci přechodu na systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001 je nutné najít způsob, jak dostát některým novým nebo jinak formulovaným požadavkům. Jedním z možných řešení některých z nich je zavedení motivačního školení zaměstnanců (pracovníků) na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik.

V rámci organizace systému managementu podle ČSN ISO 45001:2018 má rozhodující roli pracovník, tedy osoba vykonávající práci nebo činnosti související s prací. Nejedná se jen o vlastní zaměstnance, ale i o zaměstnance jiných firem nebo společností, agenturní zaměstnance apod., kteří pro zaměstnavatele vykonávají práci. Zaměstnavatel podle normy musí vytvořit, zavést a udržovat proces pro projednání s pracovníky, příp. jejich zástupci, včetně provádění konzultací (projednání) s pracovníky na nemanažerských pozicích.

Také je na zaměstnavatele kladeno, aby pracovníci získali povědomí o politice a cílech BOZP, jakož i o svém přínosu k efektivnosti systému managementu BOZP a v neposlední řadě o schopnosti identifikovat bezprostřední a závažná ohrožení jejich života a zdraví.

Jak dostát těmto požadavkům? Jedním z možných řešení je organizování motivačního školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik, zkráceně motivačního školení k prevenci rizik.

Motivační školení

„Motivační školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik“ bylo vytvořeno v roce 2011 za účelem zvýšení zájmu „řadových“ zaměstnanců, tedy nikoliv vedoucích zaměstnanců, o problematiku prevence rizik v BOZP. Výsledkem workshopu, který se zabýval touto problematikou, bylo vytvoření metodiky obsahu motivačního školení.

Motivační školení je pojato jako nadstavba a doplněk školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (četnost jeho provádění není stanovena; doporučit lze v mezidobí školení o právních a ost

Související dokumenty

Související články

Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Řidiči referenti a jejich školení
Měnící se svět práce a wellbeing
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Profesní způsobilost řidiče
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní postup
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ