Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi

Vydáno: 22 minut čtení

Článek je vnímán jako metodologický návod pro práci s ergonomickou normou, opírající se o bohatou poznatkovou základnu ergonomie, při respektování bezpečnostních normativů. Zde se organizace prováděné tvorby, řízení a užití ergonomických a bezpečnostních norem promítá v legislativním ošetření.

Úvod

Proces realizace legislativního programu k uskutečnění jednotného trhu v EU, za účelem odstraňování technických překážek, je završen objektivním přístupem k technické normalizaci. Obecnou úlohou normalizace je optimalizace, simplifikace (zjednodušování), unifikace nebo typizace řešení otázek věcných problémů ve společenské praxi na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky. Odtud pramení podnět pro vytváření normalizačních soustav, v nichž základním prvkem je technická norma. Do hierarchie technických norem, v nichž jsou zvýrazněny zejména aspekty bezpečnostní a hygienické, se řadí ergonomické normy. Při užití ergonomických norem se předpokládá tvůrčí přístup s diagnostickým vícerozměrným nadhledem. Z uvedeného nástinu vyplývá, že požadavky pro praktické použití technické normy, ergonomické nevyjímaje, budou klást vyšší a náročnější požadavky jak na zvládnutí příslušného oboru, v našem případě poznatkové základny ergonomie, tak na orientaci v normalizaci a platné legislativě.

Vědecká základna ergonomie v pojetí normativů dostává novou dimenzi. Zde se promítají zvláštnosti ve vztahu ergonomie k ostatním technickým normám a k legislativě. Do hierarchie technických norem (řazené v Seznamu českých technických norem ve třída 83), v nichž jsou zvýrazněny zejména bezpečnostní aspekty, se řadí ergonomické normy. Legislativní ustanovení, týkající se ochrany zdraví při práci, jsou vůči normám závazné. Ergonomická norma je na pracovním systému uplatňována systémovým a interdisciplinárním přístupem, přičemž není vyloučený přístup komponentní. Všechny lidské, technické, ekonomické faktory, faktory prostředí a organizační ovlivňují chování, činnosti a pohodu lidí v práci, doma i v době volna. V jakémkoliv procesu řešení pracovního úkolu na pracovním systému zůstávají problémy stejné, neboť vždy je očekáváno zapojení člověka, aby byla zabezpečena optimální integrace požadavků pracovních podmínek a charakteristik člověka. Ergonomická norma uvažuje pracovní systémy, pracovníky, úkoly, činnosti, zařízení a prostředí jako základ pro optimalizaci vztahů mezi nimi.

1. Tvorba, řízení a vydávání ergonomických a bezpečnostním norem

1.1 Přehled a charakteristika normalizačních orgánů

Tvorbu ergonomických a bezpečnostních norem zabezpečuje:

  • Evropská komise pro normalizaci CEN (European Committee for Standardization).
    • Pro ergonomii: Evropská komise CEN/TC 122.
    • Pro bezpečnost strojních zařízení: Evropská komise CEN/TC 114.
  • Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO (Interna­tional Organization for Standardization).
    • Pro ergonomii: Mezinárodní komise ISO/TC 159.
    • Pro bezpečnost strojních zařízení: Mezinárodní komise ISO/TC 199.

Na tvorbě evropských a mezinárodních norem se podílejí odborníci z členských zemí, kteří reprezentují národní normalizační organizace NNO (v České republice je to Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Česká agentura pro standardizaci (ČAS). Pověření pracovníci pracují na normách v evropských pracovních skupinách WG (CEN) a mezinárodních organizacích v subkomisích SC (ISO). Jejich návrhy evropských a mezinárodních norem musí být projednány na národní úrovni a to především s členy nár

Související dokumenty

Související články

Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Patří ergonomie do problematiky BOZP?
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 1. a 2. část
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí
Manipulace s břemeny
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Problematika monotonie v pracovním procesu
Poznatky z teorie informace aplikované v uživatelské praxi
Všeobecné poznatky o dolní končetině užitečné pro zachování její aktivní činnosti

Související předpisy

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Související otázky a odpovědi

Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru