Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému

Vydáno: 27 minut čtení

Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému, jak je ukázáno v článku, se prosazují postupem založeným na analýze ergonomických rizikových faktorů a posléze jejích eliminací s cílem dosáhnout komfortu v pracovní činnosti člověka Všeobecné ergonomické zásady jsou stanoveny rámcově v českých technických normách ergonomické povahy (třídy 83 35...) a právně ošetřeny legislativně.

Pod pojmem „zásada“ se rozumí pravidlo, které je nutno vždy dodržovat, přičemž nelze připouštět jakékoli kompromisy. V případě pojmu „doporučení“, neboli dobře míněné rady, jde v podstatě o nezávazné pravidlo, jehož užití je závislé na libovůli uživatele.

Ergonomickými zásadami se rozumí jimi osvědčené zkušenosti z teorie a praxe týkající se přizpůsobení práce, pracovního vybavení, prostředí a úpravy pracovních podmínek s ohledem na člověka – na jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické a psychické vlastnosti, resp. schopnosti. Snahou je, aby ve výsledku jejich aplikace (v daných pracovních podmínkách) byla zajištěna ochrana zdraví, bezpečnost, pohoda a optimální výkonnost pracujícího člověka. Přitom nelze opomenout všechny komponenty pracovního systému (viz ČSN EN 614-1+A1) a projevy ergonomických rizikových faktorů, které se podílí na jeho funkčnosti. Ergonomický rizikový faktor umožňuje posouzení míry překročení limitů fyziologické a psychické zátěže, které jsou příčinou narušení pracovní způsobilosti člověka.

Ergonomické zásady, obsažené v českých technických normách a legislativních ustanovení,se uplatňují při řešení (navrhování) strojů (strojních zařízení) a ve vytváření optimálních pracovních podmínek v rámci pracovního systému. Pracovní systém je v celé složitosti popsán v základních normách (ČSN EN ISO 614-1+A1; ČSN EN ISO 6385). Předmětem legislativy jsou závazná ustanovení, ve kterých se zohledňují technické a humánní požadavky na výrobní zařízení a při jejich obsluze zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí při práci.

1. Všeobecně k uplatňování ergonomických zásad

Při předpokládaných podmínkách používání pracovního vybavení (strojů, nástrojů apod.) musí být fyzická a psychická zátěž, nepohodlí a únava, snížena na nejmenší míru, přičemž se berou úvahu tyto ergonomické zásady:

  • umožnit přizpůsobení se tělesným rozměrům, síle svalstva a výdrži obsluhy,
  • poskytnout dostatečný prostor pro pohyb všech částí těla obsluhy,
  • vyhnout se tempu práce, které udává stroj,
  • vylučovat kontrolní činnosti, kdy se vyžaduje dlouhodobé pozornosti,
  • přizpůsobit rozhraní člověk – stroj předvídatelným schopnostem a omezením obsluhy.

Ergonomické zásady, při organizaci a řízení pracovní činnosti, se uplatňují na:

  • optimální dělbu práce a kooperace,
  • dodržování předepsaných pracovních postupů a metod,
  • eliminaci nevhodné organizace práce,
  • respektování potřeb pracovníků při výkonu práce.

Uvedené zásady jsou sice zaměřeny na průmyslové činnosti, lze jich však využít pro jakoukoliv lidskou činnost.

Následující kapitoly popisují ergonomické zásady z hlediska jejich účelu s charakteristickými požadavky. V jednotlivých kapitolách jsou odkazy na ergonomické normy nebo jiné normy související. Užité legislativy se uvádí v textu nebo přehledně v závěru „Doporučená literatura“.

2. Přehled ergonomických zásad a jejich

Související dokumenty

Související články

Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
Patří ergonomie do problematiky BOZP?
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Využití ergonomie v procesu racionalizace pracovního systému
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 1. a 2. část
Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
Jak vybrat kancelářskou židli
Výběr optimálního pracovního stolu pro běžnou kancelářskou práci
Bezpečné pracoviště, realita nebo fikce
Problematika hodnocení a užití ruky v pracovním procesu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 6. část - Pracovní prostředí a ergonomie práce
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí
Manipulace s břemeny
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka

Související otázky a odpovědi

Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru