Údržba je vysoce rizikovou činností

Vydáno: 32 minut čtení

Údržba zahrnuje řadu činností napříč velmi odlišnými odvětvími a typy pracovních prostředí. U pracovníků údržby je tak větší pravděpodobnost než u ostatních pracovníků, že budou vystaveni široké škále pracovních rizik. Údržba často zahrnuje neobvyklou práci, nerutinní úkoly v abnormálních provozních podmínkách, které často vyžadují použití atypického vybavení. To vše zvyšuje rizika, jelikož normální provoz, rutina a automatizace obvykle snižují pravděpodobnost lidské chyby, která může vést k nehodám. Zejména pod časovým tlakem, jako například v případě náhlé poruchy, může být tendence, zavedená opatření k řízení rizik „deaktivovat“. Čištění nebo údržba za chodu stroje pak může mít pro pracovníka údržby fatální následky. [1]

Údržba je vysoce rizikovou činností
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě a údržba
Od roku 2005 zůstává v Evropské unii podíl pracovníků vystavených „tradičním“ bezpečnostním a zdravotním rizikům, jako jsou nehody, hluk, vibrace, prach, chemické a biologické činitele, vysoké nebo nízké teploty, úraz elektrickým proudem atd., na vcelku stabilní úrovni. Je však možné pozorovat určitý nárůst z důvodu vyššího podílu pracovní síly v odvětvích s takovými riziky, jako je doprava, logistika a distribuce, renovace a
údržba
, zelené technologie, zdravotnictví a péče.
Přesuny pracovních úkolů a pracovní síly mezi odvětvími, technologický pokrok a rozvoj vyšších úrovní dovedností vedly k menšímu množství práce v dělnických profesích a většímu množství práce v administrativních (úřednických, odborných, manažerských atd.) profesích, jakož i v klientsky orientovaných povoláních.
Tento vývoj způsobil
přesun k psychosociálním a emocionálním problémům
a nižší fyzické aktivitě. Rizika BOZP u těchto profesí se tak postupně přesunula z bezpečnostních rizik na zdravotní. Při pohledu na oficiálně uznané nemoci z povolání, nikoli na vědecky odhadovaný počet nemocí souvisejících s prací, jako na „indikátor zdravých pracovních podmínek a prostředí“, došlo u nemocí z povolání k podobnému poklesu jako u pracovních úrazů. Nejnovější odhady „zátěže nemocí“, podle Světové zdravotnické organizace (WHO – World Health Organization), Mezinárodní organizace práce (ILO – International Labour Organization) a Stálé komise pro pracovní zdraví (ICOH – International Commission on Occupational Health),
však neukazují na pokles u nemocí souvisejících s prací.
[2, 3]
„Nemoc související s prací“ (angl. work related diseases)
je jakákoli nemoc, kterou způsobují nebo zhoršují faktory na pracovišti. Jedná se o celou řadu nemocí, které mají složitější příčiny a zahrnují kombinaci faktorů, které souvisí s výkonem povolání i které s prací nesouvisí, avšak nejsou u nás považována za nemoci z povolání ani odškodňována. [4, 5]
V případě pracovníků údržby lze říci, že ti jsou vystaveni jak bezpečnostním, tak zdravotním a psychosociálním rizikům, jelikož pracují v blízkosti strojů a zařízení, přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, a to často pod časovým tlakem.
Jak již bylo zmíněno,
klesající míra pracovních úrazů je do jisté míry kompenzována nárůstem psychosociálního a emočního stresu ovlivňující pohodu pracovníků,
zatímco fyzická rizika a ergonomická zátěž zůstávají na vysoké, ale relativně stabilní úrovni.
Používání nových technologií v práci, přesuny mezi odvětvími a nové požadavky na pracovní sílu, jakož i globalizace vyžadují rovněž širší a komplexnější opatření v oblasti BOZP. Nové technologie a požadavky na znalosti a dovednosti při provádění údržby tak sebou přináší i nová rizika pro pracovníky údržby. [6]
Svět práce se dynamicky mění. K řešení současných obav a výzev v oblasti BOZP jsou tak zapotřebí inovativní přístupy, přičemž klíčový význam má sběr primárních údajů přímo od zdroje. Důležitým zdrojem, v této oblasti, jsou výsledky průzkumu agentury EU-OSHA a Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC), který je založen na odborných znalostech inspektorů práce.
Z průzkumu vyplývá, která povolání a odvětví jsou vysoce riziková.
Zjištění lze využít ke zvýšení povědomí a účinnému zacílení opatření i jako podklad pro odbornou přípravu. Rovněž mohou pomoci identifikovat oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, a stanovit účinná opatření ke zmírnění rizik, jimž jsou pracovníci vystaveni. [7]
Podle inspektorů práce povolání představující nejvyšší riziko spadá do klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO): řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a zařízení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. [7]

Související dokumenty

Související články

Poznámka ke školním úrazům
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Stanoviska AKV k problematice BOZP
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec u lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pes na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Práce ve výškách

Související předpisy

378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)