Průměrná mzda zvyšuje v roce 2024 náhrady za pracovní úrazy

Vydáno: 8 minut čtení

Průměrná mzda neovlivňuje jen koupěschopnost obyvatel, ale zasahuje též do pracovněprávní sféry, zejména do oblasti zaměstnanosti. Pro tyto účely vyhlašuje každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě šetření Českého statistického úřadu průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pro rok 2024 je to průměrná mzda za toto období v roce 2023. Byla vyhlášena sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb. a je pro účely zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve výši 42 427 Kč. Ve stejné výši je vyhlášena sdělením MPSV č. 366/2023 Sb. pro účely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Jak se nová výše průměrné mzdy pro rok 2024 promítá do pracovněprávních předpisů, zejména v oblasti náhrady škody za pracovní úrazy?

Průměrná mzda zvyšuje v roce 2024 náhrady za pracovní úrazy
JUDr.
Ladislav
Jouza
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy
Průměrná mzda pro rok 2024 se uplatňuje podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v oblasti náhrady nemajetkové újmy v důsledku smrtelného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
. Podle § 271i pozůstalým bude příslušet manželovi, partnerovi, dítěti a rodičům zemřelého zaměstnance jednorázová náhrada.
Jde o náhradu, která se uplatňuje od 1. ledna 2021.
Výše náhrad

Související dokumenty

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
365/2023 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce
366/2023 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanosti

Související články

Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Pozor na pracovní úrazy
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Přenášení břemen
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Údržba je vysoce rizikovou činností
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Náhrada za pracovní úraz
Aktualizace směrnic BOZP
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Školení první pomoci
Pracovní úraz