Odborná způsobilost dle zákona o VTZ

Vydáno: 11 minut čtení

Na základě velmi častých dotazů k zákonu č. 250/2021 Sb. , o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů („zákon o VTZ“) a k nařízení vlády č. 193/2022 Sb. , o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti („nařízení vlády“) sdělujeme informace k vybraným částem zákona o VTZ a k nařízení vlády.

Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Ing.
Jiří
Kysela
Zákon o VTZ v ust. § 7 upřesňuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny zejména konstatuje, že je mohou vykonávat jen odborně způsobilé osoby a že tyto osoby musí splnit zákonné předpoklady, aby byla zajištěna jejich bezpečnost tzn.
musí být držiteli oprávnění
. V zásadě se nemění skutečnost, že revizní technik zdvihacích zařízení (RTZZ) je odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize a zkoušky VTZ za předpokladu, že má pro tuto činnost osvědčení o
odborné způsobilosti vydané pověřenou organizací
.
Dále zákon o VTZ
zcela nově
v ust. § 12 stanovil požadavky na zkoušky z odborné způsobilosti, která probíhá před zkušební komisí, která má
nejméně 3 členy
s odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení, přičemž předsedou komise je vždy zaměstnanec pověřené organizace. Zákon o VTZ v § 14 také i v případě odborné činnosti pověřené organizace stanovil sazbu poplatku. Tato sazba poplatků byla upravena nařízením vlády č.

Související dokumenty

Související články

Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Údržba je vysoce rizikovou činností
Poznámka ke školním úrazům
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Stanoviska AKV k problematice BOZP
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Svět práce a lidský kapitál
Vzor směrnice k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Školení první pomoci
Pes na pracovišti
Platnost slovenských revizí

Související předpisy

19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti