432/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
432/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 35a odst. 9 a § 107 zákona č.358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a podle § 516 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:
Čl. I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb. a vyhlášky č. 167/2009 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu vyhlášky se slova „a správců dědictví“ nahrazují slovy „ , správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)“.
2. V poznámce pod čarou č. 4 se věta druhá zrušuje.
3. V § 2, 11, § 12 odst. 2, § 14 odst. 2, nadpisu části šesté, nadpisu části šesté hlavy I, § 22 až 23a, nadpisu části šesté hlavy II a v § 24 odst. 1 se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem „pozůstalosti“.
4. V § 3 odst. 1 se slova „tarifní hodnoty“ nahrazují slovy „hodnoty předmětu předmětu úkonu (dále jen „tarifní hodnota“)“.
5. V § 3 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Předmětem úkonu se rozumí smlouva nebo jiné právní jednání, osvědčení právního jednání nebo jiné právní skutečnosti anebo přijetí peněz nebo cenných papírů do notářské úschovy. Jde-li o úkon o několika předmětech úkonu (dále jen „úkon složený“), považuje se za předmět úkonu jen ten předmět úkonu, pro který je za úkon stanovena nejvyšší odměna.
(3) Tarifní hodnotou je hodnota věci, která je předmětem předmětu úkonu, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Hodnotou věci se rozumí její obvyklá cena, nestanoví-li tato vyhláška jinak.“.
6. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Za úkony v příloze neuvedené se výše odměny stanoví podle sazby za úkony v příloze uvedené, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.“.
7. Nadpis nad § 4 se zrušuje.
8. V § 4 odstavce 1 až 5 znějí:
„(1) Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, tarifní hodnotou je kupní cena. Je-li kupní cena podstatně nižší než hodnota věci, která je předmětem koupě, je tarifní hodnotou hodnota této věci.
(2) Je-li předmětem úkonu směnná smlouva, tarifní hodnotou je hodnota té věci, která má vyšší hodnotu než věc, za kterou je věc s vyšší hodnotou směňována.
(3) Je-li předmětem úkonu zástavní smlouva, tarifní hodnotou je výše dluhu, který má být zástavním právem zajištěn. Je-li hodnota zastavované věci nižší než výše dluhu, je tarifní hodnotou hodnota této věci.
(4) Je-li předmětem úkonu statut svěřenského fondu, tarifní hodnotou je hodnota majetku, který tvoří svěřenský fond.
(5) Je-li předmětem úkonu přijetí peněz do notářské úschovy, tarifní hodnotou je výše přijaté peněžní částky.“.
9. V § 4 odst. 6 větě první se slova „opětující se plnění“ nahrazují slovy „právní jednání obsahující ujednání o opětujícím se plnění“.
10. V § 4 odst. 6 větě třetí se slova „jsou-li předmětem úkonu práva“ nahrazují slovy „je-li předmětem úkonu právní jednání o právech“.
11. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
12. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
 
㤠4a
(1) Je-li předmětem předmětu úkonu peněžitá pohledávka, tarifní hodnotou je její výše.
(2) Je-li předmětem předmětu úkonu cenný papír, tarifní hodnotou je jeho jmenovitá hodnota, je-li na něm uvedena. Je-li předmětem předmětu úkonu hromadná listina, tarifní hodnotou je součet jmenovitých hodnot cenných papírů, které nahrazuje.“.
13. V § 5 odstavec 1 zní:
„(1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu valné hromady nebo schůze právnické osoby (dále jen „valná hromada“), považuje se za tarifní hodnotu předmět návrhu na rozhodnutí, o kterém bylo na valné hromadě rozhodováno, byl-li vyjádřen v penězích. Bylo-li na valné hromadě rozhodováno o více návrzích na rozhodnutí, pro účel stanovení výše odměny je rozhodující návrh na rozhodnutí, v jehož důsledku se stanoví nejvyšší odměna.“.
14. V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Je-li předmětem úkonu právní jednání o založení nebo o zrušení s likvidací obchodní společnosti, družstva nebo nadace, anebo osvědčení těchto právních skutečností, považuje se za tarifní hodnotu výše základního kapitálu, jde-li o obchodní společnost nebo družstvo, a výše nadačního kapitálu, jde-li o nadaci.“.
15. Poznámka pod čarou č. 6 včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.
16. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li předmětem úkonu projekt přeměny, rozhodnutí o přeměně obchodní korporace nebo osvědčení takového rozhodnutí, je tarifní hodnotou výše přecházejícího jmění. Mění-li obchodní korporace svou právní formu, považuje se za tarifní hodnotu výše jejího jmění. Nedochází-li při přeměně k ocenění jmění posudkem znalce, je tarifní hodnotou vlastní kapitál zanikající obchodní korporace nebo obchodníkorporace, která mění svou právní formu.“.
17. Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) § 528 zákona o obchodních korporacích.“.
18. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Odměna náleží též jinému notáři za sepsání dodatku k protokolu o notářské úschově o schválení obsahu tohoto protokolu. Sepsal-li dodatek k protokolu o notářské úschově týž notář, který sepsal protokol o notářské úschově, odměna za sepsání dodatku je obsažena v odměně za přijetí peněz do notářské úschovy.“.
19. V § 8 odst. 1 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.
20. V § 9 odst. 1 písm. b) a v oddílu I přílohy položce B bodu 1 písm. a) se slova „a schůzí právnických osob“ zrušují.
21. Poznámka pod čarou č. 12 včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.
22. Na konci textu § 11 se doplňují slova „ , nestanoví-li tato vyhláška jinak“.
23. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, činí odměna notáře jako soudního komisaře 2 500 Kč.“.
24. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, nestanoví-li tato vyhláška jinak.“.
Poznámka pod čarou č. 13 včetně odkazů na poznámku pod čarou se zrušuje.
25. V § 12 odst. 2 se slovo „zůstavitelově“ zrušuje.
26. V § 12 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Je-li obvyklá cena aktiv pozůstalosti nižší než součet poloviny obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela a obvyklé ceny majetku, který náležel výhradně zůstaviteli, je základem odměny notáře jako soudního komisaře tento součet.
(4) Provádí-li se řízení o pozůstalosti za tím účelem, aby nabyl dědictví následný dědic, je základem odměny notáře jako soudního komisaře obvyklá cena aktiv pozůstalosti, která následný dědic nabude.
(5) Je-li v řízení o pozůstalosti nařízena likvidace pozůstalosti, je základem odměny notáře jako soudního komisaře výtěžek zpeněžení majetku tvořícího likvidační podstatu.“.
27. V § 13 úvodní část ustanovení zní: „Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, činí“.
28. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Provedl-li notář pověřený úkony v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař úkony uvedené v § 14 odst. 1 nebo v § 15 odst. 2, odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří součet částky vypočtené nebo stanovené podle odstavce 1, případně podle § 11 odst. 2 nebo podle § 13a a částky vypočtené podle § 14 odst. 1 nebo stanovené v § 15 odst. 2.
(3) Provádí-li se řízení podle § 12 odst. 2 nebo podle § 12 odst. 4 a obvyklá cena majetku, který se nově objevil, nebo majetku, který má následný dědic nabýt, činí méně než 1 000 Kč, odměna notáře jako soudního komisaře činí dvě třetiny obvyklé ceny takového majetku.“.
29. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
 
㤠13a
(1) Odměna, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 5, činí
z prvních 100 000 Kč základu ................................ 20 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............... 12,5 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ............. 1,7 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu ............ 1,2 %,
nejméně však 3 000 Kč.
Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
(2) Je-li jmenován likvidační správce, činí odměna notáře jako soudního komisaře jednu čtvrtinu z odměny vypočtené podle odstavce 1. Jestliže notář před jmenováním likvidačního správce prováděl úkony likvidace, náleží mu také poměrná část z odměny vypočtené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří v takovém případě součet částky vypočtené podle věty první a částky vypočtené podle věty druhé.“.
30. V § 14 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři jako část odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části prováděného na místě samém, která činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
31. V § 14 odstavec 2 zní:
„(2) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 včetně případné odměny stanovené a vypočtené podle odstavce 1 lze přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém nebo použitím cizího práva nebo jazyka. Odměnu stanovenou a vypočtenou podle odstavce 1 nelze zvýšit pro provedení úkonů na místě samém.“.
32. V § 14 odst. 3 se slova „ , popřípadě zvýšené podle odstavce 1“ nahrazují slovy „nebo 13a, popřípadě zvýšené podle odstavce 2“.
33. V § 14 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Došlo-li ke zrušení pověření notáře, nemá tento notář právo na odměnu.“.
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
34. § 15 zní:
 
㤠15
(1) Nestanoví-li tato vyhláška jinak, odměna za zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo o jiných právních jednáních, které mají význam pro nabytí pozůstalosti, je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře. Provádí-li zjištění stavu a obsahu listin podle věty první jiný notář než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.
(2) Provádí-li se zjištění stavu a obsahu listiny podle odstavce 1 veřejně, náleží za takové zjištění notáři, který je soudním komisařem, odměna ve výši 500 Kč; jinému notáři náleží odměna ve výši 1 500 Kč. “.
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
35. Poznámka pod čarou č. 16 zní:
„16) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.
36. § 19 včetně nadpisu zní:
 
㤠19
Hotové výdaje v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře
(1) Hotovými výdaji vynaloženými v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti jsou zejména náklady spojené s doručováním písemností, platby za získání informací o majetku, za získání údajů z informačních systémů, za zjištění stavu a obsahu listiny podle § 15 jiným notářem a cestovní výdaje.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se stanoví podle zvláštního právního předpisu16).“.
37. V § 22 se slova „zůstavitelova majetku, k jehož“ nahrazují slovy „aktiv pozůstalosti, k jejichž“.
38. V § 23 se slova „zůstavitelova majetku nebo jeho“ nahrazují slovy „aktiv pozůstalosti nebo jejich“.
39. V § 23 se na konci textu věty první doplňují slova „odst. 1 a 3“.
40. Nadpis části sedmé zní:
„ODMĚNA NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY“.
41. V § 24a odst. 1 se slovo „záznamu“ nahrazuje slovy „zápisu nebo změny zápisu“.
42. V § 24a odst. 1 se slova „jednoho rozhodnutí soudu nebo správního úřadu“ nahrazují slovy „žádosti orgánu veřejné moci“.
43. V § 24a odst. 1 se slova „35b odst. 3 notářského řádu zaslal Komoře rozhodnutí o zřízení zástavního práva k“ nahrazují slovy „35h notářského řádu požádal o“.
44. V § 24a odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Komoře za sdělení osobě, která prokáže právní zájem na tom, zda je či není evidována listina o právním jednání zůstavitele pro případ smrti a je-li evidována, u kterého notáře je uložena, náleží odměna ve výši 500 Kč.
(3) Komoře za založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a za zápis stanovených údajů do rejstříku tohoto seznamu náleží odměna ve výši 1 000 Kč.“.
45. V § 24a se odstavec 4 zrušuje.
46. V oddílu I přílohy se v položce A bodu 1 větě první slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.
47. V oddílu I přílohy se v položce A bodu 1 na konci věty první doplňují slova „ , v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 2 000 Kč a v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč“.
48. V oddílu I přílohy se v položce A bodu 1 na konci věty třetí doplňují slova „ , a jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč“.
49. V oddílu I přílohy se v položce A bodu 1 větě čtvrté slova „zástavní smlouvě nebo o dohodě se svolením k vykonatelnosti anebo o jednostranném právním úkonu o uznání peněžité pohledávky se svolením k vykonatelnosti dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé,“ nahrazují slovy „dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 2 000 Kč; za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč;“ a slova „o smlouvě o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů podle § 143a občanského zákoníku“ se nahrazují slovy „o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu“.
50. V oddílu I přílohy se v položce A bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.
51. V oddílu I přílohy se v položce B bodu 2 na konci textu věty první doplňují slova „a jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč“.
52. V oddílu I přílohy se v položce B bodu 2 na konci textu věty třetí doplňují slova „ ; jde-li o notářský zápis o rozhodnutí o přeměně právnické osoby, 12 000 Kč“.
53. V oddílu I přílohy se v položce C větě první slova „do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě“ nahrazují slovy „peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy“.
54. V oddílu I přílohy se v položce C větě čtvrté slova „úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou“ nahrazují slovy „notářské úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který“.
55. V oddílu II přílohy položka D zní:
„Položka D
1. Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení
o vydědění ............................................................................. 1 500 Kč.
2. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti 
právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát 
jeho opatrovníkem ........................................................................ 500 Kč.
3. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom,
jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti ...................................... 500 Kč.
4. Za sepsání notářského zápisu o odvolání právních jednání uvedených
v bodech 1 až 3 .......................................................................... 500 Kč.
5. Za vydání notářského zápisu o závěti nebo o dovětku ................................... 500 Kč.
6. Za sepsání notářského zápisu o plné moci, včetně vydání jednoho stejnopisu
notářského zápisu ...................................................................... 1 000 Kč.“.
56. V oddílu II přílohy se v položce E doplňuje bod 3, který zní:
„3. Za sepsání dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu o notářské úschově jiným notářem než tím,
který přijímá peníze nebo cenný papír do notářské úschovy .............................. 1 000 Kč.“.
57. V oddílu II přílohy se v položce H bodu 1 za slova „shody opisu nebo kopie“ vkládají slova „(dále jen „opis“)“ a slova „nebo kopie“ se zrušují.
58. V oddílu II přílohy se v položce K slovo „prostého“ zrušuje.
59. V oddílu II přílohy se v položce K dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:
„2. Za ověření opisu notářského zápisu a jeho vydání za každou započatou stranu textu
notářského zápisu .............................................................50 Kč.“.
60. V oddílu II přílohy se v položce M dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňují se body 2 až 4, které znějí:
„2. Za zápis do Rejstříku zástav a za úhrn úkonů potřebných k zápisu, není-li zápis prováděn notářem na
podkladě notářského zápisu o právním jednání, který sepsal ............................. 1 500 Kč.
3. Za zápis změny zápisu v Rejstříku zástav nebo za provedení výmazu z Rejstříku zástav a úhrn ostatních úkonů
potřebných k provedení zápisu změny nebo výmazu...........................................         500 Kč.
4. Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení ......................... 200 Kč.“.
61. V oddílu II přílohy položka N zní:
„Položka N
1. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li zápis ujednán ve smlouvě o manželském
majetkovém režimu ......................................................................... 200 Kč.
2. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li prováděn
na žádost manželů ....................................................................... 1 000 Kč.
3. Za vydání opisu smlouvy nebo rozhodnutí soudu ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, anebo
za vydání potvrzení ....................................................................... 300 Kč.“.
62. V oddílu II přílohy položka O zní:
„Položka O
1. Za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení
změny zápisu .............................................................................. 100 Kč.
2. Za vydání opisu nebo potvrzení z Evidence právních jednání
pro případ smrti .......................................................................... 150 Kč.“.
63. V oddílu II přílohy položka P zní:
„Položka P
Za zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu ........ 100 Kč.“.
64. V oddílu II přílohy se v položce Q bodu 1 slova „přeshraniční fúze“ nahrazují slovy „o splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na přeshraniční přeměně (dále jen „osvědčení o přeshraniční přeměně“)“.
65. V oddílu II přílohy se v položce Q bodu 2 slova „zákonnosti dokončení přeshraniční fúze“ nahrazují slovy „splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do veřejného rejstříku (dále jen „osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny“)“.
66. V oddílu II přílohy se v položce Q bodu 3 slova „zákonnosti dokončení přeshraniční fúze“ nahrazují slovy „pro zápis přeshraniční přeměny“ a slova „přeshraniční fúze“ se nahrazují slovy „o přeshraniční přeměně“.
67. V oddílu II přílohy položka R zní:
„Položka R
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku ..................... 1 000 Kč.“.
68. V oddílu II přílohy položka S zní:
„Položka S
Za zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených se zápisem ............................... 300 Kč.“.
69. V oddílu II přílohy položka U zní:
„Položka U
1. Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního
jednání podle občanského zákoníku (dále jen „oznámení o výhradě“) .............................. 1 000 Kč.
2. Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení o výhradě, jestliže bylo oznámení o výhradě učiněno do
protokolu ................................................................................ ..... 2 000 Kč.“.
70. V oddílu II přílohy se v položce V bodu 1 a bodu 3 slovo „při“ nahrazuje slovy „o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek předepsaných pro“.
71. V oddílu II přílohy se v položce V doplňují body 4 a 5, které znějí:
„4. Za sepsání a vydání osvědčení o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek před přemístěním
zapsaného sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti................. ......10 000 Kč.
5. Za sepsání a vydání osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku přemístění sídla zahraniční právnické osoby
do České republiky nebo osvědčení pro přemístění sídla české obchodní společnosti nebo družstva
do zahraničí ....................................................................................15 000 Kč.“.
72. V oddílu II přílohy se v položce Y částka „50 Kč“ nahrazuje částkou „100 Kč“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Notáři, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví po zůstaviteli, který zemřel před 1. lednem 2014, náleží odměna podle dosavadního právního předpisu. To neplatí, byl-li pověřen po 1. lednu 2014, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví o majetku dodatečně najevo vyšlém nebo v řízení o dědictví, které bylo původně zastaveno.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.

Související dokumenty