60/1988 Sb. o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Schválený:
60/1988 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. dubna 1988
o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973 Sb., č. 25/1976 Sb. a č. 118/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
 
"§ 1
(1) V České socialistické republice působí tyto ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky:
1. Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
2. ministerstvo financí, cen a mezd,
3. ministerstvo výstavby a stavebnictví,
4. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
5. ministerstvo kultury,
6. ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,
7. ministerstvo spravedlnosti,
8. ministerstvo vnitra a životního prostředí,
9. ministerstvo průmyslu,
10. ministerstvo zemědělství a výživy,
11. ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,
12. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
13. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.
(2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj se skládá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České socialistické republiky, a z dalších členů. Předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady, další členy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.
(3) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky se skládá z předsedy, kterým je člen vlády České socialistické republiky, a z dalších 8 - 12 členů, které jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.".
2. § 1a se vypouští.
3. V § 2 se odstavec 1 č. 2 a odstavec 2 vypouštějí.
4. V § 2 odst. 3 se nahrazují slova "v odstavcích 1 a 2" slovy "v odstavci 1".
5. Název části druhé zní:
"Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky".
6. § 3 a 4 zní:
 
"§ 3
(1) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku plánování (včetně plánování práce, mezd a vývoje cen) a na úseku vědeckotechnického rozvoje.
(2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj provádí státní expertizy investic.
 
§ 4
Ministerstvo financí, cen a mezd je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen, pro mzdy, jiné odměny za práci a pro ceny.".
7. § 5 se vypouští.
8. § 6 zní:
 
"§ 6
Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, územní plánování, stavební řád, výrobu stavebních hmot a stavební výrobu.".
9. § 7 odst. 1 zní:
"(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení, základní, střední a vysoké školy a pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku.".
10. V § 7 odst. 2 se označení ministerstva školství mění na "ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy".
11. § 8 zní:
 
"§ 8
(1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturně výchovnou činnost, umění, kulturní památky a ochranu přírody, pro věci tisku a jiných informačních prostředků včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
(2) V ministerstvu kultury je zřízen Sekretariát vlády České socialistické republiky pro věci církevní, který působí jako ústřední orgán státní správy ve věcech církví a náboženských společností.".
12. § 10 zní:
 
"§ 10
(1) Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnické školy, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro farmaceutický průmysl, pro uplatňování zákona o regresních náhradách, pro pracovně právní vztahy a zaměstnanost, pro sociální zabezpečení, sociálně právní ochranu dětí a mládeže, péči o rozvoj populace a o rodinu a pro další otázky sociální politiky.
(2) Ministru zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.
(3) Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ustanoven hlavní hygienik České socialistické republiky. Součástí ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí je též Český inspektorát lázní a zřídel.
(4) Při ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je zřízen Český protialkoholní sbor.
(5) Ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Úřad důchodového zabezpečení v Praze. Rozhoduje o dávkách důchodového zabezpečení s výjimkou dávek, o kterých rozhodují nižší orgány státní správy.".
13. § 12 a 13 zní:
 
"§ 12
(1) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pro vnitřní věci, zvláště územní členění republiky, státní symboly, věci matriční, státního občanství, občanských průkazů a evidence obyvatelstva, spolčovacího a shromažďovacího práva, dále pro archivnictví a požární ochranu.
(2) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je dále ústředním orgánem státní správy pro věci životního prostředí. K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády koordinuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí.
(3) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je též ústředním orgánem státní správy pro místní hospodářství, placené služby a místní výrobu, veřejně prospěšné služby, hospodaření s byty a nebytovými prostory, pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství.
(4) Ministerstvo vnitra a životního prostředí řídí útvary Veřejné bezpečnosti s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra.
 
§ 13
Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický.".
14. § 14 se vypouští.
15. Dosavadní text paragrafu 15 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Ministerstvu zemědělství a výživy je podřízena Česká zemědělská a potravinářská inspekce.".
16. § 16 až 18 zní:
 
"§ 16
(1) Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro lesní hospodářství, vodní hospodářství, pro průmysl papíru a celulózy, dřevozpracující průmysl a pro technické a ekonomické otázky ochrany čistoty ovzduší.
(2) Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je podřízen Český hydrometeorologický ústav, Česká technická inspekce ochrany ovzduší a Česká vodohospodářská inspekce.
 
§ 17
(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní obchod a pro cestovní ruch.
(2) Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu je podřízena Česká obchodní inspekce.
 
§ 18
Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kontroly v České socialistické republice.".
17. § 19 se vypouští.
Čl.II
(1) Zrušují se Česká plánovací komise, Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, ministerstvo stavebnictví, ministerstvo lesního a vodního hospodářství, ministerstvo obchodu, Český cenový úřad a Český úřad pro tisk a informace.
(2) Práva a povinnosti z pracovně právních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona
a) z České plánovací komise na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
b) z České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, na ministerstvo výstavby a stavebnictví a na ministerstvo vnitra a životního prostředí,
c) z ministerstva financí na ministerstvo financí, cen a mezd,
d) z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
e) z ministerstva školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
f) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,
g) z ministerstva vnitra na ministerstvo vnitra a životního prostředí,
h) z ministerstva stavebnictví na ministerstvo výstavby a stavebnictví,
i) z ministerstva lesního a vodního hospodářství a ministerstva průmyslu na ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,
j) z ministerstva obchodu na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
k) z Českého cenového úřadu na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
l) z Českého úřadu pro tisk a informace na ministerstvo kultury a na Úřad vlády České socialistické republiky.
(3) O přechodu práv a povinností podle odstavce 2 uzavřou ústřední orgány státní správy a Úřad vlády České socialistické republiky, na které tato práva a povinnosti přecházejí, podle potřeby dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti, zejména určí, kteří pracovníci k nim přecházejí do pracovního poměru.
Čl.III
Zrušují se:
1. § 2 zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky,
2. čl. I zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,
3. zákon České národní rady č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy,
4. zákon České národní rady č. 125/1973 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákon České národní rady č. 25/1976 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,
6. čl. I zákona České národní rady č. 118/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 21. dubna 1988.
Kempný v. r.
Adamec v. r.

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"