203/1990 Sb. o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky

Schválený:
203/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. května 1990
o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zřizuje se ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky.
Čl.II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1
- bod 2 zní: "ministerstvo financí",
- bod 6 zní: "ministerstvo práce a sociálních věcí".
- bod 7 zní: "ministerstvo zdravotnictví",
- dosavadní body 7 až 14 se označují jako body 8 až 15.
2. § 4 zní:
 
"§ 4
Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen a pro ceny.".
3. § 9 zní:
 
"§ 9
(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, zaměstnanost a přeškolování pracovníků, civilní službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální školství, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o zdravotně postižené občany a o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.
(2) Ministru práce a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.".
4. § 10 zní:
 
"§ 10
(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, ústřední zdravotnická zařízení, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro zdravotnickou výrobu a pro otázky regresních náhrad.
(2) Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví ustanoven hlavní hygienik České republiky.
(3) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.".
Čl.III
Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.
Šafařík v.r.
Pithart v.r.

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"