474/1992 Sb. o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Schválený:
474/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 23. září 1992
o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:
a) ministerstvo hospodářství,
b) ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) ministerstvo pro hospodářskou soutěž.
(2) Sídlem ministerstva pro hospodářskou soutěž je Brno.
(3) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:
a) ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) ministerstvo průmyslu
c) ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
d) Český úřad pro hospodářskou soutěž.
(4) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází
a) z ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj,
1. ve věcech energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby ropy a zemního plynu, těžby, úpravy a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu a tvorby zahraničně ekonomické politiky včetně zahraničních investic a řízení České energetické inspekce na ministerstvo průmyslu a obchodu,
2. ve věcech vědní politiky a vývoje technologií na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
3. v ostatních věcech na ministerstvo hospodářství,
b) z ministerstva průmyslu na ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) z ministerstva obchodu a cestovního ruchu
1. ve věcech cestovního ruchu a soukromého podnikání občanů na ministerstvo hospodářství,
2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu a obchodu,
d) z Českého úřadu pro hospodářskou soutěž na ministerstvo pro hospodářskou soutěž,
e) z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na ministerstvo hospodářství,
f) z ministerstva vnitra ve věcech místního hospodářství, placených služeb a místní výroby, veřejně prospěšných služeb a hospodaření s byty a nebytovými prostorami na ministerstvo hospodářství,
g) z ministerstva zemědělství ve věcech lesního hospodářství, s výjimkou hospodářského řízení lesů a výkonu práva hospodaření v lesích ve vlastnictví České republiky, na ministerstvo životního prostředí,
h) z ministerstva zdravotnictví ve věcech sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo práce a sociálních věcí,
i) z ministerstva životního prostředí ve věcech územního plánování a stavebního řádu na ministerstvo hospodářství.
(5) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 4:
a) z ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj na ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo hospodářství,
b) z ministerstva průmyslu na ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) z ministerstva obchodu a cestovního ruchu na ministerstvo hospodářství a ministerstvo průmyslu a obchodu,
d) z Českého úřadu pro hospodářskou soutěž na ministerstvo pro hospodářskou soutěž,
e) z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na ministerstvo hospodářství,
f) z ministerstva vnitra na ministerstvo hospodářství,
g) z ministerstva zemědělství na ministerstvo životního prostředí,
h) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo práce a sociálních věcí,
i) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo hospodářství.
(6). O přechodu práv a povinností podle odstavce 5 uzavřou ministerstva hospodářství, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zemědělství a životního prostředí příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokoly.
(7). Zřizuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.
Čl.II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č.60/1988 Sb.,zákona České národní rady č. 173/1989 Sb.,zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb.,zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., a zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 bod 1 zní:
"1. ministerstvo hospodářství,".
2. § 1 bod 11 zní:
"11. ministerstvo průmyslu a obchodu,".
3. § 1 bod 12 zní:
"12. ministerstvo pro hospodářskou soutěž,".
4. V § 1 se vypouští bod 14.
5. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 6.
6. § 3 zní:
 
"§ 3
(1) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy ve věcech malých a středních podniků, pro živnosti, cestovní ruch, profesní přípravu učňů na povolání, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a geologický průzkum, pro regionální politiku, politiku bydlení, rozvoj domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, pro územní plánování a stavební řád, investiční politiku, rozvoj techniky a technologií, státní informační systém, technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
(2) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace, vnitrozemskou plavbu, vodní cesty a civilní letectví, s výjimkou letecké dopravy.
(3) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy pro pošty a telekomunikace s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.
(4) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy pro hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření potřebná pro zabezpečení obrany.".
7. V § 4 se vkládají za slova "finanční trh," slova "investiční společnosti a investiční fondy," a vypouštějí se slova "a spořitelen".
8. § 6 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Ministerstvo mezinárodních vztahů je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu a uskutečňování mezinárodní politiky České republiky v oblasti zahraniční pomoci, zabezpečování styků České republiky s Organizací spojených národů, Evropskými společenstvími a dalšími mezinárodními organizacemi, koordinaci vztahů dvoustranné a mnohostranné spolupráce, přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb.".
9. V § 7 se za slova "základní, střední a vysoké školy" vkládají slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva hospodářství, pro vědní politiku a vývoj technologií".
10. V § 9 se vypouštějí slova "s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany,".
11. § 10 zní:
 
"§ 10
(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém.
(2) Jako orgán ochrany veřejného zdraví je v ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky.
(3) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.".
12. V § 12 se vypouští odstavec 3.
13. § 13 zní:
 
"§ 13
(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro
a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,
b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,
c) pro vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod.
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.
(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí státní službu pro drahé kovy.
(4) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce a Česká obchodní inspekce.".
14. Na místo zrušeného § 14 se zařazuje nový § 14, který zní:
 
"§ 14
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž je ústředním orgánem státní správy pro podporu hospodářské soutěže a ochranu proti jejímu nedovolenému omezování.".
15. § 15 zní:
 
"§ 15
(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro hospodářské řízení lesů, pro výkon práva hospodaření v lesích ve vlastnictví České republiky, pro myslivost a rybářství, s výjimkou území národních parků, a pro potravinářský průmysl.
(2) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním.
(3) Ministerstvo zemědělství řídí Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat.
(4) Ministerstvu zemědělství je podřízen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a Správa pro výchovu a vzdělání.".
16. § 17 se vypouští.
17. § 19 odst. 2 zní:
"(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní a lesní hospodářství (s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství), pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický dohled nad těžbou a pro odpadové hospodářství.".
18. § 19 odst. 6 zní:
"(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.".
19. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:
 
"§ 28a
(1) Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky plní úkoly spojené s legislativní činností vlády České republiky a úkoly vyplývající z reformy veřejné správy.
(2) V čele Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky je místopředseda vlády České republiky, který řídí jeho činnost.
(3) Vláda České republiky může zřídit legislativní radu jako svůj poradní orgán. V jejím čele stojí místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky.".
Čl.III
Zrušuje se zákon České národní rady č. 173/1991 Sb., o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž.
Čl.IV
Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, se doplňuje takto:
V § 2 odst. 1 se vkládá nové písm. j), které zní:
"j) vykonávat státní správu v oblasti správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.".
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. října 1992.
Uhde v.r.
Klaus v.r.

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"