575/1990 Sb. o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Schválený:
575/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. prosince 1990
o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Změna: 250/2021 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
(1) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:
a) ministerstvo výstavby a stavebnictví,
b) ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.
(2) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází
a) z ministerstva výstavby a stavebnictví
1. ve věcech investičního rozvoje na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,
b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky
1. ve věcech těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2. v ostatních věcech na ministerstvu průmyslu,
c) z ministerstva práce a sociálních věcí
1. ve věcech sociálního školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
2. ve věcech zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo zdravotnictví,
d) z ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnické výroby na ministerstvo průmyslu,
e) z ministerstva vnitra
1. ve věcech sběrných surovin na ministerstvo průmyslu,
2. ve věcech soukromého podnikání občanů na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
f) z ministerstva životního prostředí
1. ve věcech geologického průzkumu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2. ve věcech lesních hospodářských plánů na ministerstvo zemědělství.
(3) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech
a) pošt, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby a úpravy tuhých paliv, těžby ropy a zemního plynu a těžby, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) hutnictví, státní služby pro drahé kovy, sběru kovového odpadu od právnických osob a hospodaření s kovovým odpadem, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo průmyslu,
c) dálnic, námořní dopravy, říční plavby a civilního letectví, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
d) zahraničního obchodu a cestovního ruchu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo obchodu a cestovního ruchu.
(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2:
a) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,
b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,
c) z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo průmyslu,
d) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo průmyslu,
e) z ministerstva vnitra na ministerstvo průmyslu a ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
f) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a na ministerstvo zemědělství.
(5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 uzavřou ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, průmyslu, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, obchodu a cestovního ruchu, životního prostředí a zemědělství příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokoly.
Čl.II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní řady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb. a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se vypouštějí body 4 a 12.
2. § 2 odst. 1 zní:
"(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy České republiky
1. Český statistický úřad,
2. Český úřad geodetický a kartografický,
3. Český báňský úřad,
4. Český úřad bezpečnosti práce,
5. Česká komise pro vědecké hodnosti.".
3. § 3 zní:
 
" § 3
(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro tvorbu hospodářské, strukturální, vědní, technické, informační a regionální politiky a politiky životní úrovně, četně bytové politiky.
(2) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu ropy a zemního plynu, těžbu, úpravu a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, pro využívání nerostného bohatství a pro geologický průzkum.
(3 Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu zahraničně ekonomické politiky, včetně zahraničních investic a zahraniční pomoci v rozsahu, v jakém je tato působnost svěřena České republice.
(4) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace včetně dálnic, silniční hospodářství, námořní dopravu, říční plavbu a civilní letectví.
(5) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je též ústředním orgánem státní správy pro pošty.
(6) Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj je podřízena Česká energetická inspekce.".
4. V § 4 se za slova "rozpočet republiky" vkládají slova "státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh," a za slova "finanční hospodaření" se vkládají slova "věci devizové".
5. § 6 se vypouští.
6. V § 7 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.
7. V § 9 odst. 1 se slova "přeškolování pracovníků" nahrazují slovy "rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání", vypouštějí se slova "sociální školství" za slova "sociální péči" se vkládají slova "s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany" a v závěru se vypouštějí slova "o zdravotně postižené občany a".
8. V § 9 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.
9. V § 10 odst. 1 se za slova "hygienickou péči", vkládají slova "zdravotně sociální péči o zdravotně postižené občany", a vypouštějí se slova "pro zdravotnickou výrobu".
10. V § 11 odst. 1 se před slovem "notářství" vypouští slovo "státní".
11. V § 12 odst. 1 se za slova "státní symboly" vkládají slova "České republiky".
12. V § 12 odst. 3 se vypouštějí slova "soukromé podnikání občanů" a dále slova "pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství".
13. V § 12 odst. 4 se vypouštějí slova "s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra".
14. Dosavadní ustanovení § 13 se označuje jako odstavec 1, za slova "státní správy" se vkládají slova "pro hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku", a slova "s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství" se nahrazují slovy "stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad".
15. § 13 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Ministerstvo průmyslu organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy.".
16. § 14 se vypouští.
17. § 17 odst. 1 zní:
"(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro soukromé podnikání občanů a pro vnitřní a zahraniční obchod a cestovní ruch.".
18. V § 19 odst. 2 se slova "oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro" nahrazují slovy "oblast geologického výzkumu, pro ochranu nerostného bohatství,".
19. V § 23 se vypouštějí slova "pro přípravu návrhů plánů rozvoje hospodářství republiky,".
20. V § 25 se ve druhé větě vypouští slovo "výlučné".
21. V § 27 se vypouští ustanovení odstavce 1 a označení odstavce 2.
22. § 28 zní:
 
" § 28
(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.
(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky.
(3) Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.".
Čl.III
zrušen
Čl.IV
Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Burešová v.r.
Pithart v.r.

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"