Manipulace s břemeny

Vydáno: 9 minut čtení

Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou u pracovníků v Evropě velmi časté. Jistě také proto kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádaná agenturou EU-OSHA bude tentokrát pod názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“, jejíž vyhlášení je plánováno na říjen 2020.

Hlavním zdravotním problémem souvisejícím s prací jsou bolesti zad, na nichž se významnou měrou podílí ruční manipulace s břemeny. Jak uvádí Evropská agentura pro BOZP v informačních materiálech a vyplývá to také ze směrnice Rady 90/269/EHS, u ruční manipulace s břemeny působí několik faktorů, které ji činí nebezpečnou, a proto zvyšují možnost zranění. Zvláště u poškození páteře souvisí tyto faktory se čtyřmi aspekty ruční manipulace s břemeny: břemeno – je příliš těžké, velké, obtížně uchopitelné, vratké apod., úkol – například příliš namáhavý, vyžaduje nepřirozené držení těla nebo pohyby, opakovanou manipulaci; prostředí – nedostatečný prostor, nevyhovující teplota, podlaha nebo pracovní povrch jsou nerovné a zahrnují manipulaci s břemenem na různých úrovních a individuální faktory – nedostatečná praxe, odborná příprava, zaškolení a zácvik nebo tělesné rozměry a způsobilost, např. výška, váha a síla, nevhodné oblečení či obuv, dřívější obtíže páteře apod.

Podmínky ruční manipulace s břemenem musí být součástí

Související dokumenty

Související články

Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Stohování krabic
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů