Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků

Vydáno: 8 minut čtení

Cílem příspěvku je seznámit se základním legislativním rámcem vztahující se k bezpečnému provozu motorových vozíků, dále s problematikou možných příčin vzniku pracovních úrazů a s vývojem pracovní úrazovosti v této oblasti. Dále také uvádíme vybrané příklady pracovních úrazů při provozu motorových vozíků.

Na základě častých dotazů, a to nejen od zaměstnavatelů, kteří jsou provozovateli motorových vozíků, ale také i z řad odborné veřejnosti, byl zpracován příspěvek zaměřený na problematiku motorových vozů. Svým obsahem také reaguje na velmi nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti související s provozem motorových vozíků, dále pak na kontrolní zjištění uvedené v informačním systému Státního úřadu inspekce práce o pracovních úrazech.

Základní legislativní rámec vztahující se k bezpečnému provozu motorových vozíků

V dané problematice vycházíme z povinností, které zaměstnavatelům vyplývají zejména z obecného právního předpisu, kterým je zákoník práce, ale také i předpisů souvisejících například zákon č. 309/2006 Sb., NV č.

Související dokumenty

Související články

Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem
Karta BOZP pro profesi: Řidič motorových vozíků
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - I. Přejetí vedoucího skladu motorovým vozítkem
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoci z povolání
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
(Ne)bezpečný provoz a používání strojů a zařízení
První rok v práci může být fatální
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Související otázky a odpovědi

Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Šetření nemocí z povolání
Práce ve výškách
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného