Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků

Vydáno: 10 minut čtení

V návaznosti na zvýšený počet evidovaných pracovních úrazů u ruční manipulace s břemeny, dále také i u obráběcích a tvářecích strojů bylo tedy zřejmé, že některý z příspěvků se zaměří na příslušnou oblast. Jsme však toho názoru, že je vhodné z pohledu bezpečnosti práce zareagovat na zvýšené nároky na přepravní společnosti například na e-shopy, logistická centra a zásilkové služby, a tím i používání dopravníků. Logicky tyto a podobné aktivity spojené s používáním dopravníků tzn. technických zařízení vedou i ke zvýšenému počtu pracovních úrazů, což také evidujeme. Navážeme-li dále na kontrolní zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu, pak z toho vyplývá, že je určitě vhodné se důkladněji věnovat bezpečnosti práce a bezpečnému provozu transportních zařízení tzn. dopravníkům. Cílem příspěvku je tedy v této oblasti zvýšit osvětu a snížit pracovní úrazovost.

Charakteristika dopravníků

Dopravníky (transportní zařízení) jsou, dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Standardně však výrobci, dále odborná i laická veřejnost pro zařízení pro plynulou dopravu nákladů používá název dopravníky, používejme tedy dále dopravníky.

Podstatou dopravníků jsou dva válce (hnací a hnaný), mezi kterými se pohybuje nekonečný pás délky od několika metrů až po desítky kilometrů a jsou určeny pro dopravu sypkých a kusových materiálů. Nekonečný pás je například z pryžového materiálu, PVC, mohou být také i kovové Dopravníky lze tedy používat jednotlivě nebo sestavovat do technologických linek. Jsou tak využívány v odvětvích například zpracovatelského průmyslu, potravinářství, logistických a zásilkových centrech apod. Provedení dopravníků odpovídá přepravovanému břemenu, dále prostředí a potřebám provozovatele a může být tak například pásové, válečkové, řetězové, destičkové, řemenové atd.

Rámcová legislativa pro dopravníky

Pokud se podíváme na zařízení pro plynulou dopravu nákladů – dopravníky z pohledu

Související dokumenty

Související články

Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Manipulace s břemeny
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Bezpečnost páskovacích strojů
Bezpečnost balících stojů pro předem zhotovené tuhé obaly
Bezpečnost přebalovacích strojů
Bezpečnost strojů na přebalování paletových jednotek
Bezpečnost paletizátorů a depaletizátorů
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Svařování
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků

Související otázky a odpovědi

Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Práce ve výškách
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Externí vedoucí pracovník
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve ztíženém prostředí
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)

Související předpisy

378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí