Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků

Vydáno: 10 minut čtení

V návaznosti na zvýšený počet evidovaných pracovních úrazů u ruční manipulace s břemeny, dále také i u obráběcích a tvářecích strojů bylo tedy zřejmé, že některý z příspěvků se zaměří na příslušnou oblast. Jsme však toho názoru, že je vhodné z pohledu bezpečnosti práce zareagovat na zvýšené nároky na přepravní společnosti například na e-shopy, logistická centra a zásilkové služby, a tím i používání dopravníků. Logicky tyto a podobné aktivity spojené s používáním dopravníků tzn. technických zařízení vedou i ke zvýšenému počtu pracovních úrazů, což také evidujeme. Navážeme-li dále na kontrolní zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu, pak z toho vyplývá, že je určitě vhodné se důkladněji věnovat bezpečnosti práce a bezpečnému provozu transportních zařízení tzn. dopravníkům. Cílem příspěvku je tedy v této oblasti zvýšit osvětu a snížit pracovní úrazovost.

Charakteristika dopravníků

Dopravníky (transportní zařízení) jsou, dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Standardně však výrobci, dále odborná i laická veřejnost pro zařízení pro plynulou dopravu nákladů používá název dopravníky, používejme tedy dále dopravníky.

Podstatou dopravníků jsou dva válce (hnací a hnaný), mezi kterými se pohybuje nekonečný pás délky od několika metrů až po desítky kilometrů a jsou určeny pro dopravu sypkých a kusových materiálů. Nekonečný pás je například z pryžového materiálu, PVC, mohou být také i kovové Dopravníky lze tedy používat jednotlivě nebo sestavovat do technologických linek. Jsou tak využívány v odvětvích například zpracovatelského průmyslu, potravinářství, logistických a zásilkových centrech apod. Provedení dopravníků odpovídá přepravovanému břemenu, dále prostředí a potřebám provozovatele a může být tak například pásové, válečkové, řetězové, destičkové, řemenové atd.

Rámcová legislativa pro dopravníky

Pokud se podíváme na zařízení pro plynulou dopravu nákladů – dopravníky z pohledu

Související dokumenty

Související články

Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
Manipulace s břemeny
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Svařování
Bezpečnost páskovacích strojů
Bezpečnost balících stojů pro předem zhotovené tuhé obaly
Bezpečnost paletizátorů a depaletizátorů
Bezpečnost přebalovacích strojů
Bezpečnost strojů na přebalování paletových jednotek
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
(Ne)bezpečný provoz a používání strojů a zařízení

Související předpisy

378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Související otázky a odpovědi

Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Pracovní úraz