Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků

Vydáno: 10 minut čtení

Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků se opětovně podceňuje a když se něco stane, bývá už pozdě. I tuto skutečnost potvrzuje ne příliš optimistický vývoj pracovní úrazovosti u motorových vozíků, a dále také i zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu Z informačního sytému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce, pak je zřejmé, že zaměstnavatelé, ale i samotní zaměstnanci bezpečnost práce při provozu motorových vozíků značně podceňují. Budeme-li konkrétní, pak jedním ze zdrojů pracovních úrazů u motorových vozíků může být nejen technický stav motorových vozíků, zejména se však jedná o nedostatečnou přípravu nejen teoretickou, ale i velmi krátká praktická příprava. Praktická příprava v zásadě neodpovídá reálným podmínkám daného provozu (skladu, výrobní haly apod.).

Zaměříme-li se na teoretickou část přípravy řidičů (obsluh, operátorů) motorových vozíků, pak jedním z nedostatků školení je například neseznámení školeného se základním legislativním rámcem, který se vztahuje k bezpečnosti práce a bezpečnému provozu motorových vozíků. Je obecně známo, že v dané problematice vycházíme z povinností, které zaměstnavatelům – zaměstnancům vyplývají z obecného právního předpisu, kterým je zákoník práce (§ 101 až 108), ale také i z předpisů souvisejících například ze zákona č. 309/2006 Sb. (§ 4, § 5), dále z nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (příloha č. 3), nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (bod. 5, 10), nařízení vlády č. 168/2002 Sb. (příloha č .1), ale také i z ostatních předpisů, kterými mohou být technické normy například ČSN 26 8805, ČSN 26 9010, ČSN 26 9030, ČSN EN 1398. Nepovažujeme za účelné, v rámci tohoto příspěvku, citovat jednotlivá ustanovení, ta již byla prezentována například v předcházejících příspěvcích nebo si je lze vyhledat. Co je však v četných případech na školení opomíj

Související dokumenty

Související články

Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Karta BOZP pro profesi: Řidič motorových vozíků
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXII. Zavalení zaměstnance při pádu kontejneru z vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IV. Amputace prstů při vyskladňování zboží z regálu pomocí manipulačního vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem
Závažný pracovní úraz způsobený při manipulaci s plechy pomocí řetězových vázacích prostředků
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení
Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
Manipulace s břemeny
Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Záznam o úrazu v případě nepracovního úrazu

Související předpisy

176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
65/1965 Sb. Zákoník práce
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků