Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků

Vydáno: 10 minut čtení

Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků se opětovně podceňuje a když se něco stane, bývá už pozdě. I tuto skutečnost potvrzuje ne příliš optimistický vývoj pracovní úrazovosti u motorových vozíků, a dále také i zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu Z informačního sytému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce, pak je zřejmé, že zaměstnavatelé, ale i samotní zaměstnanci bezpečnost práce při provozu motorových vozíků značně podceňují. Budeme-li konkrétní, pak jedním ze zdrojů pracovních úrazů u motorových vozíků může být nejen technický stav motorových vozíků, zejména se však jedná o nedostatečnou přípravu nejen teoretickou, ale i velmi krátká praktická příprava. Praktická příprava v zásadě neodpovídá reálným podmínkám daného provozu (skladu, výrobní haly apod.).

Zaměříme-li se na teoretickou část přípravy řidičů (obsluh, operátorů) motorových vozíků, pak jedním z nedostatků školení je například neseznámení školeného se základním legislativním rámcem, který se vztahuje k bezpečnosti práce a bezpečnému provozu motorových vozíků. Je obecně známo, že v dané problematice vycházíme z povinností, které zaměstnavatelům – zaměstnancům vyplývají z obecného právního předpisu, kterým je zákoník práce (§ 101 až 108), ale také i z předpisů souvisejících například ze zákona č. 309/2006 Sb. (§ 4, § 5), dále z nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (příloha č. 3), nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (bod. 5, 10), nařízení vlády č. 168/2002 Sb. (příloha č .1), ale také i z ostatních předpisů, kterými mohou být technické normy například ČSN 26 8805, ČSN 26 9010, ČSN 26 9030, ČSN EN 1398. Nepovažujeme za účelné, v rámci tohoto příspěvku, citovat jednotlivá ustanovení, ta již byla prezentována například v předcházejících příspěvcích nebo si je lze vyhledat. Co je však v četných případech na školení opomíj

Související dokumenty

Související články

Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Karta BOZP pro profesi: Řidič motorových vozíků
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXII. Zavalení zaměstnance při pádu kontejneru z vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IV. Amputace prstů při vyskladňování zboží z regálu pomocí manipulačního vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Závažný pracovní úraz způsobený při manipulaci s plechy pomocí řetězových vázacích prostředků
Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení
Manipulace s břemeny
Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Nemoci z povolání

Související předpisy

176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
65/1965 Sb. Zákoník práce
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Související otázky a odpovědi

Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz a daňový náklad
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Ohrožení nemocí z povolání