Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem

Vydáno: 6 minut čtení

Informační systém Státního úřadu inspekce práce eviduje, mimo jiné, i řadu pracovních úrazů související s manipulací s břemeny pomocí jeřábu. V řadě případů příčinou těchto pracovních úrazů, dle kontrolních zjištění, lze konstatovat, že se jedná nejen porušení povinností vyplývající z obecného právního předpisu (zákoníku práce), ale i povinností vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., který ukládá zaměstnavateli další požadavky v oblasti bezpečnosti práce. Tímto dalším požadavkem je také i stanovení bezpečných pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Bezpečné pracovní postupy, v případě provozu jeřábů, i když se jedná o jednotlivý zdvih, musí být stanoveny v provozním předpise (vnitřní organizační směrnici) - systému bezpečné práce (čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1).

Jaké jsou poznatky z kontrolní činnosti v případě zpracovaného systému bezpečné práce

Na základě poznatků z kontrolní činnosti inspektorů lze říci, že zaměstnavatelé jsou si sice vědomi, že v případě provozu jeřábů musí mít zpracován systém bezpečné práce, ovšem ten je v řadě případech pouze obecný tzv. univerzální systém bezpečné práce Systém bezpečné práce neobsahuje konkrétní podmínky, které se týkají výkonu práce. Častou absencí je, například u vazače, nestanovení konkrétního způsobu vázání a manipulace (s prefabrikáty, svařovanými konstrukcemi, částmi strojů apod.). V některých případech bylo při kontrolní činnosti také zjištěno, že zaměstnavatel při provozování zdvihacích zařízení-jeřábů nepověřil osobu zodpovědnou za zdvihací zařízení a také není stanovena konkrétní osoba, která provede kontrolu před denním zahájením provozu jednotlivých zdvihacích zařízení (ČSN ISO 12480-1), což by měl také systém bezpečné práce i obsahovat.

Na základě výše uvedených skutečností je vhodné si jeden z mnoha vzniklých závažných pracovních úrazů, který se týká manipulace, konkrétně pak se svařovaným rámem o hmotnosti cca 3 600 kg pomocí mostového jeřábu, přiblížit.

Základní informace v souvislosti se vznikem závažného pracovního úrazu

Úkolem postiženého zaměstnance byla pracovní činnost spojená s manipulací svařovaného rámu o hmotnosti cca 3 600 kg a rozměrech 2,9 x 6,2 m pomocí mostového jeřábu o nosnosti 8 000 kg, obr. č. 1 - Místo vzniku pracovního úrazu. K manipulaci byly použity vázací řetězy dvoučlánkové. Samotné uvázání svařovaného rámu bylo provedeno na smyčku. Při nadzvednutí svařovaného rámu došlo k sesmeknutí vazáku a zavěšené břemeno zasáhlo levou nohu postiženého. Postižený ve snaze uskočit naráží na zeď, kde si dále způsobil zranění páteře.

Co bylo zjištěno při kontrole příčin a okolností pracovního úrazu

Nedostatků v oblasti bezpečnosti práce, a to souvislosti se vznikem pracovního úrazu při manipulaci se svařovaným rámem bylo několik. Při kontrole příčin a okolností pracovního úrazu bylo, mimo jiné, zjištěno porušení ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění, dále je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. Zaměstnavatel při kontrolní činnosti předložil systém bezpečné práce, který svým obsahem neodpovídal konkrétnímu výkonu práce a pracovišti, tzn. manipulaci se svařenými rámy pomocí mostového jeřábu o nosnosti 8 000 kg, což je také i v rozporu s čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1.

Místo vzniku pracovního úrazu

Obr. č. 1 - Místo vzniku pracovního úrazu

Další zjištěné skutečnosti v souvislosti s tímto pracovním úrazem

Dále bylo zjištěno, že zaměstnavatel provedl školení pro jeřábníky a vazače. V předložené osnově pro vazače byl odkaz na systém bezpečné práce a také na manipulaci se svařeným rámem, ovšem v předloženém systému bezpečné práce nebyla manipulace se svařeným rámem uvedena. I v tomto případě si zaměstnavatel musí uvědomit, že zákoník práce na tuto skutečnost pamatuje, a to v ustanovení § 103 odst. 2 písm. c). Zde je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, a dále v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Související právní předpisy k závažnému pracovnímu úrazu

Při kontrole příčin a okolností pracovního úrazu bylo také i zjištěno, že zaměstnavatel neprováděl prohlídky vázacích prostředků a nestanovil termíny a rozsah kontrol vázacích prostředků dle pokynů výrobce. Současně však také bylo zjištěno, že na pracovišti se nacházely vázací řetězy bez označení základních údajů, obr. č. 2 - Uložení vázacích řetězů. Tím zaměstnavatel porušil ustanovení, např. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tzn. zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

V případě závažného pracovního úrazu, který se stal při manipulaci se svařovaným rámem o hmotnosti cca 3 600 kg pomocí mostového jeřábu je také i porušení § 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. V tomto ustanovení je uvedeno, že zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště.

Uložení vázacích řetězů

Obr. č. 2 - Uložení vázacích řetězů

Související dokumenty

Související články

Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
Nulová úrazovost, vize nebo realita?
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Závažný pracovní úraz způsobený při manipulaci s plechy pomocí řetězových vázacích prostředků
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Odškodňování školních úrazů
(Ne)bezpečný provoz a používání strojů a zařízení
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Úrazy lidské kůže vyvolané účinky tepelné energie
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Související komentovaná judikatura

Úraz zaměstnance na akci pořádané pro zákazníky zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Šetření nemocí z povolání