Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím

Vydáno: 15 minut čtení

Rodiče, zejména maminky, řeší v souvislosti s mateřstvím a péčí o děti často i situace související s výplatou dávek nemocenského pojištění. Formou nejčastějších dotazů s vysvětlením a příklady přinášíme základní orientaci, jak řešit některé situace, se kterými se rodiče mohou v souvislosti s narozením dítěte setkat.

Vznikne mi nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

  • Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je jednou z dávek nemocenského pojištění (dále také pojištění). Nárok na PPM má zejména pojištěnka, která porodila dítě, anebo těhotná pojištěnka, která má nárok na PPM ještě před porodem, nejdříve však v době od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu. Ve specifických případech má nárok na PPM i pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo je manželem matky.
  • K tomu, aby pojištěnce/pojištěnci vznikl nárok na PPM, musí ke dni nástupu na PPM splnit především dvě následující podmínky, a to: musí trvat účast na nemocenském pojištění (tj. musí trvat pojištěné zaměstnání) anebo ochranná lhůta ze skončeného pojištění (zaměstnání) a dále musí pojištěnka/pojištěnec získat alespoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM. Obě výše uvedené podmínky musí být splněny současně.
Příklad č. 1:

Pracuji již 5 let v nemocensky pojištěném zaměstnání, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. O PPM jsem požádala ode dne 10. 9. 2017. Bude mi vyplácena PPM?

Nárok na PPM Vám vznikne. Podmínku účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM splňujete a v den nástupu na PPM Vaše účast na pojištění trvá.

Příklad č. 2:

Pracuji od 1. 8. 2016 v nemocensky pojištěném zaměstnání, jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 31. 1. 2018. Nastupovat na PPM mám 4. 1. 2018. Budu mít nárok na PPM a bude mi vyplácena i po skončení zaměstnání?

Nárok na PPM Vám vznikne. Podmínku účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM splňujete a v den nástupu na PPM bude trvat Vaše účast na pojištění. PPM Vám bude vyplácena i po skončení zaměstnání, celková doba výplaty činí 28 týdnů (respektive 37 týdnů při narození vícerčat).

Příklad č. 3:

Pracuji v nemocensky pojištěném zaměstnání. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou, pracovní poměr mi skončí 18. 12. 2017, kdy budu mít odpracovaných 364 dnů. Termín porodu mi lékař určil na 24. 1. 2018. Budu mít nárok na PPM, když už nebudu zaměstnaná?

Nárok na PPM Vám vznikne. Podmínku účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM splňujete. V den nástupu na PPM bude trvat Vaše účast na pojištění, pokud budete nastupovat na PPM v rozmezí 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu, tj. nejdříve od 29. 11. 2017 a nejpozději od 13. 12. 2017. PPM Vám bude vyplácena i po skončení zaměstnání, celková doba výplaty činí 28 týdnů (resp. 37 týdnů při narození vícerčat).

Jak se započítávají předchozí doby účasti na pojištění pro vznik nároku na PPM? Započte se mi doba studia?

Jak jsme již uvedli, žena, která žádá o PPM, musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM. Pokud žena pracuje ve více zaměstnáních a chce si uplatnit nárok na dávku ze všech svých zaměstnání, k tomu aby jí vznikl nárok ze všech těchto zaměstnání, musí tuto podmínku splňovat v každém takovém zaměstnání. Doby účasti na nemocenském pojištění, které se překrývají, lze započítat jen jednou.

Doba studia se pro účely nároku na PPM považuje za dobu účasti na nemocenském pojištění pouze v těch případech, kdy bylo studium řádně ukončeno (například závěrečnou zkouškou). Za dobu účasti na nemocenském pojištění se pro účely PPM považují všechny formy studia (např. i kombinované studium), a to pokud studentka po dobu takového studia nepracovala v nemocensky pojištěném zaměstnání. Aby mohla být doba studia pro účely nároku na PPM započtena, je bezpodmínečně nutné, aby studium bylo úspěšně ukončeno, a to ještě v době před nástupem na PPM.

Příklad č. 4:

Pracuji již 3 roky v nemocensky pojištěném zaměstnání, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Od 1. 6. 2017 jsem nastoupila do dalšího zaměstnání, kde jsem také nemocensky pojištěna. Na PPM jsem nastoupila 25. 9. 2017. Bude se mi PPM počítat z příjmů z obou zaměstnání?

Nárok na PPM Vám vznikne pouze z prvního zaměstnání, protože ve druhém zaměstnání nesplníte podmínku účasti 270 dnů na nemocenském pojištění. Doba účasti na pojištění musí být splněna v každém zaměstnání samostatně. Jiné zaměstnání v souběhu s prvním zaměstnáním v období 2 let před nástupem na PPM jste nevykonávala.

Příklad č. 5:

Nastupuji na PPM dne 15. dubna 2017 a měla jsem v posledních dvou letech před nástupem na PPM tato tři nemocensky pojištěná zaměstnání:

  1. zaměstnání od 2. 1. 2015 - dosud,
  2. zaměstnání od 2. 1. 2016 - dosud,
  3. zaměstnání od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017.

Započte se, pro splnění podmínky doby účasti na nemocenském pojištění ve třetím zaměstnání, přebývající doba účasti na pojištění z prvního zaměstnání tak, že mi vznikne nárok na PPM ze všech tří zaměstnání?

Podmínka účasti 270 kalendářních dnů na pojištění je splněna pouze v zaměstnání 1 a v zaměstnání 2. U zaměstnání 3 jste získala pouze 151 kalendářních dnů pojištění. Nárok na PPM ze zaměstnání 3 nevznikne, neboť v posledních dvou letech před nástupem na PPM jste nevykonávala jiné další zaměstnání, které by bylo v souběhu současně se zaměstnáními 1 a 2. Přebývající dobu účasti na pojištění z prvního nebo druhého zaměstnání nelze započíst pro splnění podmínky doby účasti na nemocenském pojištění ve třetím zaměstnání.

Příklad č. 6:

Přerušila jsem studium vysoké školy z důvodu těhotenství ve třetím ročníku v prosinci 2016. V dubnu 2017 jsem porodila. Mám nárok na PPM?

Nárok na PPM nemáte, protože nejste účastna nemocenského pojištění. Od měsíce dubna 2017 můžete pobírat rodičovský příspěvek.

Příklad č. 7:

Dne 15. 6. 2017 jsem ukončila studium na vysoké škole a dne 1. 8. 2017 jsem nastoupila do zaměstnání. Na PPM nastupuji dne 15. 10. 2017.

Nárok na PPM máte. Z titulu zaměstnání jste nebyla účastna nemocenského pojištění dostatečnou dobu pro splnění podmínky nároku, ale doba úspěšně ukončeného studia v posledních dvou letech před nástupem na PPM se považuje za dobu účasti na nemocenském pojištění pro splnění této podmínky.

Skončilo mi zaměstnání, budu mít také nárok na PPM?

Nárok na dávku PPM má i žena, které skončí zaměstnání (a tím i pojištění) v době těhotenství. Pro tyto případy existuje tzv. ochranná lhůta, která činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění (zaměstnání). Pokud vznikne v této ochranné lhůtě ženě znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího zaměstnání se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Pokud pojištění trvalo kratší dobu, bude ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Pokud však žena není těhotná v době skončení zaměstnání, platí pro ni obecná ochranná lhůta v délce pouze 7 kalendářních dnů.

Příklad č. 8:

Pracovala jsem 5 let v nemocensky pojištěném zaměstnání a pracovní poměr skončil dne 30. 6. 2017 v době těhotenství. Do žádného dalšího zaměstnání jsem nenastoupila. O PPM jsem požádala ode dne 10. 9. 2017. Budu mít nárok na PPM, když již nepracuji?

Nárok na PPM Vám vznikne. Podmínku účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM splňujete. Nástup na PPM sice není v době trvání pojištění (zaměstnání), ale Vaše pět let trvající zaměstnání skončilo v době těhotenství, a proto Vám vznikla ochranná lhůta v délce 180 kalendářních dnů, která by trvala až do 27. 12. 2017. Na PPM jste nastoupila již 10. 9. 2017, a proto Vám nárok na PPM vznikl z titulu ochranné lhůty.

Příklad č. 9:

Nemám odpracovaný plně rok. Jen vždy přerušovaně s výpovědí. Teď naposledy jsem byla zaměstnaná 2 měsíce a ve zkušební době mě propustili. Zjistila jsem, že jsem těhotná a pobírám nemocenské z ochranné lhůty. Budu mít nárok na PPM?

Nárok na PPM Vám nevznikne, protože pro nárok na PPM musí být splněny dvě základní podmínky. V době nástupu na PPM byste musela být účastna nemocenského pojištění min. 270 kalendářních dnů za poslední dva roky, to lze i přerušovaně. Zároveň byste musela nastoupit na PPM v době trvání zaměstnání nebo v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta ve Vašem případě trvala pouze dva měsíce. Pokud budete nemocná i nadále až do doby předpokládaného nástupu na PPM (6 týdnů před očekávaným dnem porodu), bude Vaše dočasná pracovní neschopnost ukončena uplynutím šestého týdne po porodu (pokud nebudete nadále práce neschopna z jiných důvodů). V takovém případě je však nutné, abyste svému lékaři (gynekologovi) doložila potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, že nemáte nárok na PPM.

Jak mám postupovat, když nemám nárok na PPM? Může PPM pobírat otec dítěte?

Pokud žena nemá nárok na PPM, má ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek. Tuto dávku vyplácí příslušné pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště ženy. Potřebné formuláře a kontakty lze najít na webových stránkách na adrese portal.mpsv.cz/soc.

Žádost o PPM může uplatnit i otec dítěte, má to však určitá stanovená pravidla. Otec dítěte (příp. manžel matky dítěte) může žádat o PPM na základě písemné dohody o předání dítěte do péče, kterou s matkou dítěte uzavře. V takovém případě však musí tento muž splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dnů účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a podmínku účasti na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM (ochranná lhůta po skončení pojištění trvá u muže pouze 7 kalendářních dnů). V dohodě musí být uveden den, od kterého bude otec o dítě pečovat a den porodu. Dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte na dobu aspoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. O PPM otec žádá na předepsaném formuláři „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, který je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese www.cssz.cz. Otec předává vyplněný tiskopis svému zaměstnavateli, který ho doplní o podklady potřebné pro výpočet dávky a vše předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti je však třeba přiložit i písemnou dohodu otce s matkou dítěte o předání dítěte do péče, přičemž podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen.

Co musím obvykle vyřídit, když ještě během rodičovské dovolené s prvním dítětem znovu porodím? Jak se vypočítá PPM?

Nárok na PPM se uplatňuje i při narození druhého dítěte na formuláři „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který ženě vydává její lékař (gynekolog). Lékař na tiskopisu vyplní osobní údaje maminky a předpokládané datum porodu. Žena pak doplní do formuláře údaje o zaměstnavateli, datum, od kterého chce na PPM nastoupit, a platební údaje pro zasílání dávky. Takto vyplněnou a podepsanou žádost žena předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel k žádosti doplní podklady pro výpočet dávky a zašle doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která o nároku na dávku rozhodne, spočítá její výši a následně ji vyplatí. Na PPM může maminka nastoupit dnem, který si sama zvolí a je uveden na tiskopisu žádosti o PPM. Musí to však být den v rozmezí 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Samotnou žádost však lze podat i dříve.

Jestliže za trvání téhož zaměstnání, ze kterého ženě vznikl nárok na první PPM, vznikne nárok na další PPM v období do 4 let věku předchozího dítěte, použije se pro výpočet denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí (první) PPM, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další PPM.

Co když mám po rodičovské dovolené nastoupit do práce, ale onemocněla jsem, mám rizikové těhotenství?

Po uplynutí rodičovské dovolené, kterou poskytuje zaměstnavatel, žena zpravidla nastupuje zpět do zaměstnání. Jestliže je však tento první den, kdy měla začít pracovat, dočasně práce neschopná, to znamená, že lékař jí vystavil „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ (tzv. neschopenku), pak do zaměstnání nastoupit nemůže. V takovém případě žena předá svému zaměstnavateli příslušný díl neschopenky (tj. III. díl - Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) jako omluvenku a následně další díly neschopenky sloužící pro výplatu dávek v nemoci.

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy, přičemž za první tři dny nenáleží výplata žádné dávky. Od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení nemocenské.

Pokud lékař uzná ženu dočasně práce neschopnou ještě v době, kdy jí bude trvat rodičovská dovolená (neplacené volno), pak nárok na výplatu nemocenského bude mít až po skončení rodičovské dovolené.

Jak mám řešit situaci, kdy jsem v porodnici a manžel se doma stará o starší dítě?

Pokud nastane situace, kdy bude žena přijata do nemocnice z důvodu např. nemoci, porodu nebo jako doprovod nemocného dítěte a péči o malé dítě doma převezme zaměstnaný tatínek, v takovém případě má otec dítěte (při splnění podmínek) nárok na ošetřovné, nejdéle však po dobu 9 kalendářních dnů. Musí se však jednat o péči o dítě do 10 let věku. Tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ vystaví ošetřující lékař v nemocnici. Toto rozhodnutí bude vystaveno tak, že matka nemůže z důvodu hospitalizace o dítě pečovat. Druhou stranu tiskopisu vyplní tatínek, kde uvede sebe jako žadatele o dávku a údaje o dítěti, o které pečuje doma.

Současně je třeba upozornit, že od února 2018 si tatínkové budou moci požádat o dávku otcovské poporodní péče. Tato dávka se bude vyplácet nejdéle po dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích a tatínkové budou moci trávit těchto 7 dnů s maminkou a novorozeným dítětem, kdykoli po dobu 6 týdnů ode dne porodu. Na volno ze zaměstnání budou moci tak jako dosud využít rodičovskou dovolenou.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Sociální zabezpečení studentů
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům

Související otázky a odpovědi

Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nárok na PPM po skončení zaměstnání
Mateřská dovolená 2. dítě
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Mateřská dovolená
Výše peněžité pomoci v mateřství
Délka mateřské dovolené
Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství
Výše dávky nemocenského pojištění
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Peněžitá podpora v mateřství
Otec a nárok na PPM
Souběh pracovního poměru a peněžité podpory v mateřství
Pracovní právo - nárok na dovolenou
Výpočet peněžité pomoci v mateřství u OSVČ
Mateřská dovolená
Příloha k žádosti o dávku - mateřská