Dlouhodobé ošetřovné, 2. část

Vydáno: 22 minut čtení

Se základními podmínkami poskytování dlouhodobého ošetřovného, dávky nemocenského pojištění, jsme se seznámili v minulém čísle. Podrobně bylo vysvětleno postavení jednotlivých osob, které mohou dávku čerpat. Nyní navážeme výkladem určení podpůrčí doby, výše dávek a způsobu uplatňování nároku v souvislosti s tiskopisy k této dávce.

Doba poskytování dlouhodobého ošetřovného

Žádná dávka v nemocenském pojištění není vyplácena v neomezeném časovém rozpětí, ale v tzv. podpůrčí době, definované zákonem o nemocenském pojištění (doba, po kterou má být dávka vyplácena). U dlouhodobého ošetřovného začíná podpůrčí doba dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče a běží bez jakéhokoliv přerušení do dne, kdy potřeba této péče skončila, nejdéle však může trvat 90 kalendářních dnů. Prakticky si lze podpůrčí dobu u této dávky vysvětlit tak, že se jedná o dobu začínající dnem, kdy ošetřující lékař lůžkové péče vydá rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a končící dnem, kdy ošetřující lékař (nejčastěji půjde o praktického lékaře) rozhodne o ukončení potřeby dlouhodobé péče k 90. kalendářnímu dni jejího trvání, pokud o jejím ukončení nerozhodl dříve z důvodu např. zlepšení zdravotního stavu nevyžadujícího další poskytování dlouhodobé péče nebo z důvodu nesoučinnosti s plánovanými kontrolami zdravotního stavu ošetřované osoby.

Na stanovenou maximální podpůrčí dobu v délce 90 kalendářních dnů nemá žádný dopad a ani se tato doba nepřerušuje či neprodlužuje za situace, pokud by došlo u ošetřované osoby k nové hospitalizaci. V daném případě při poskytování dosavadní dlouhodobé péče dojde k přerušení výplaty dávky, neboť při nové hospitalizaci není splněna podmínka péče v domácím prostředí ošetřující osobou. Po ukončení této hospitalizace ošetřující lékař lůžkové péče nebude rozhodovat o nové potřebě dlouhodobé péče, neboť původní potřeba stále trvá. Osobě, která o ošetřovanou osobu pečovala před poslední hospitalizací, bude obnoven nárok na dlouhodobé ošetřovné, samozřejmě za situace, kdy bude pokračovat v poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí.

Příklad č. 1:

U ošetřované osoby vznikla potřeba dlouhodobé péče od 12. 1. 2019, tj. propuštění z hospitalizace trvající minimálně 7 kalendářních dnů. Této osobě se po měsíci zhoršil zdravotní stav (např. z důvodu chřipky, zápalu plic apod.) a byla nově hospitalizována ode dne 13. 2. 2019 do 25. 2. 2019, tj. 13 kalendářních dnů. Celková podpůrčí doba se vlivem nové hospitalizace nemění a končí 90. dnem ode dne prvního propuštění z hospitalizace, konkrétně dnem 11. dubna 2019. Po dobu od 14. 2. 2019 do 24. 2. 2019 nenáleží ošetřující osobě dávka ošetřovného (první a poslední den hospitalizace v průběhu poskytování dlouhodobé péče výplata dlouhodobého ošetřovného za splnění ostatních podmínek náleží).

Výše dávky a její výpočet

Dlouhodobé ošetřovné se poskytuje ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den. Výše této dávky je stejná jako v případě známějšího krátkodobějšího ošetřovného, a proto i denní vyměřovací základ pro dlouhodobé ošetřovné je shodný s denním vyměřovacím základem pro ošetřovné či nemocenské. Výpočet denního vyměřovacího základu zjištěného z rozhodného období dle ust. § 18 až § 20 zákona č. 187/2006 Sb. se upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Příklad č. 2:

Ošetřující osoba vykonává zaměstnání u daného zaměstnavatele více než 2 roky. Ode dne 6. 2. 2019 žádá o dlouhodobé ošet řovné. Rozhodné období pro výplatu dávky určí zaměstnavatel od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019 s tím, že denní vyměřovací základ neredukovaný činí 1 315 Kč (orientačně odpovídá průměrnému měsíčnímu příjmu 40 000 Kč). Tento denní vyměřovací základ se pro výpočet dávky upraví tak, že částka 1 090 Kč se započte s redukcí 90 % a příjem nad částku 1 090 Kč se započítá s redukcí 60 %.

Redukce denního vyměřovacího základu

do 1 090 Kč redukce na 90 %: 1 090 Kč x 90 % = 981 Kč

nad 1 090 Kč do 1 315 Kč redukce na 60 %: (1 315 Kč - - 1 090 Kč) x 60 % = 135 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 1 116 Kč.

Nové tiskopisy k dlouhodobému ošetřovnému

Zavedením nové dávky dlouhodobého ošetřovného vydala Česká správa sociálního zabezpečení celou řadu nových předepsaných tiskopisů. Tyto tiskopisy můžeme rozdělit do tří skupin podle vyplňujících osob. Konkrétně tiskopisy určené lékařům, žadatelům o dávku a jeden kombinovaný tiskopis.

Tiskopisy distribuované výhradně lékařům se týkají posuzování zdravotního stavu a potřeby dlouhodobé péče. Jedná se o třídílný propisovací tiskopis ČSSZ - 89 632 0 Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále jen „RPDP“) a tiskopis ČSSZ - 89 636 0 Náhradní hlášení, kterým lze nahradit jakýkoliv díl RPDP. Každé rozhodnutí má vyznačené své jedinečné sedmimístné číslo rozhodnutí ukončené písmenem „D“. Např. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče č. 1122334D.

Jako kombinovaný tiskopis lze uvést tiskopis ČSSZ - 89 634 1 Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče, který je volně ke stažení v pdf tvaru na webových stránkách ČSSZ1). Tiskopis prvotně vystavuje ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče (lékař, který převzal péči po vydání RPDP), poté do tiskopisu vyplňuje údaje ošetřující osoba a naposled také zaměstnavatel. Tímto tiskopisem ošetřující lékař minimálně jednou měsíčně (nejlépe ke konci měsíce) stvrzuje pokračování trvání potřeby dlouhodobé péče či rozhoduje o ukončení této potřeby (nejpozději při uplynutí podpůrčí doby). Na tiskopise ošetřující lékař zpravidla také uvádí dobu, po kterou v potvrzovaném období byla ošetřovaná osoba opětovně hospitalizována. Tiskopis dále slouží jako podklad pro výpočet a zpracování výplaty dávky za osvědčené období ošetřující osobě.

Pro žadatele o dávku slouží další dva tiskopisy. V první řadě tiskopis ČSSZ - 89 633 0 Žádost o dlouhodobé ošetřovné, prostřednictvím kterého uplatňuje ošetřující osoba nárok na dávku a slouží také k udělení souhlasu ošetřované osoby. Dále byl zaveden tiskopis ČSSZ - 89 635 0 Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s ošetřováním, sloužící nejen pro oznamování skutečnosti, že ošetřující osoba ukončila poskytování dlouhodobé péče s uvedením přesného data tohoto ukončení, ale také pro odvolání souhlasu s ošetřováním ze strany ošetřované osoby. Oba tiskopisy lze v papírové podobě získat na jakékoliv okresní správě sociálního zabezpečení, je možné si je stáhnout a následně vytisknout z webových stránek ČSSZ1 nebo vyplnit on-line přímo prostřednictvím e-portálu ČSSZ2).

Uplatnění nároku na dávku

Jak jsme uvedli v předchozím článku, prvotním momentem možnosti uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče je vydání rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, které vydává ošetřující lékař lůžkové péče na třídílném propisovacím tiskopise Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče.

Uplatnění dlouhodobého ošetřovného u zaměstnavatele

Ošetřující osoba po získání III. dílu RPDP od rozhodujícího lékaře či ošetřující osoby použije tento díl za účelem vyřízení omluvy své nepřítomnosti v zaměstnání po dobu poskytování dlouhodobé péče, tzn. konkrétně jej zaměstnavateli poskytne k nahlédnutí, popř. k pořízení kopie.

Prostřednictvím předmětného dílu RPDP nelze nárokovat výplatu dlouhodobého ošetřovného, k tomuto slouží tiskopis Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Z tohoto důvodu je nutné ze strany ošetřující osoby vyplnit uvedený tiskopis, ve kterém v části A uvede kromě údajů o ošetřované osobě a čísla rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče své údaje včetně své rodinné vazby k ošetřované osobě ve smyslu okruhu oprávněných osob. Dále v této části tiskopisu uvede identifikační údaje o zaměstnavateli.

V bodě 4 tiskopisu vyplňuje souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřovaná osoba a žadatel o dávku zajistí podpis této osoby s uvedením data, od kterého je souhlas udělen. Nemůže-li ošetřovaná osoba psát, musí ošetřující osoba zajistit využití dvou nezúčastněných svědků a použije se pro udělení souhlasu § 563 občanského zákoníku, kdy ošetřovaná osoba učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky na listině vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího. V následujícím bodě tiskopisu pojištěnec vyplní, od kterého data žádá o výplatu dlouhodobého ošetřovného, a doplní, zda se bude v poskytování dlouhodobé péče střídat více ošetřujících osob. V posledním bodě části A tiskopisu doplní platební údaje pro provedení výplaty dávky s možností výplaty převodem na účet vedený v České republice či zahraničí nebo poštovní poukázkou na adresu v České republice. Část B tiskopisu žádosti o dlouhodobé ošetřovné slouží především k potvrzení prohlášení žadatele jako ošetřující osoby ke splnění zákonných podmínek nároku na dávku, které stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. Vyplněný tiskopis předává svému zaměstnavateli, který jej následně postupuje s dalšími podklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Poskytování dlouhodobé péče při pobírání dlouhodobého ošetřovného není automaticky omluvným důvodem nepřítomnosti v zaměstnání, neboť v této věci zákoník práce takto upraven nebyl. Z tohoto důvodu je nutné, aby ošetřující osoba požádala zaměstnavatele při předložení Žádosti o dlouhodobé ošetřovné a II. dílu RPDP o pracovní volno bez náhrady mzdy. Při schvalování novely zákona o nemocenském pojištění bylo v rámci projednávání doplněno ustanovení § 191a zákoníku práce, prostřednictvím kterého je zaměstnavateli umožněno, aby nemusel povinně udělovat písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění, nicméně svůj nesouhlas může využít jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody. Pro nárok na dávku dlouhodobé ošetřovné je přitom nerozhodné, zdali zaměstnavatel souhlas udělil, či nikoliv. Vzhledem ke krátké době využívání nové dávky nemocenského pojištění v praxi není možné v současné době vyhledat z rozhodovací praxe postoj příslušných soudů při obraně ošetřující osoby při vyslovení nesouhlasu zaměstnavatele.

Postup zaměstnavatele při uplatnění žádosti o dlouhodobé ošetřovné zaměstnancem

Zaměstnavatel je shodně jako u jiné dávky nemocenského pojištění povinen Žádost o dlouhodobé ošetřovné společně s dalšími podklady pro uplatnění nároku na dávku předané zaměstnancem předat místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Přesný termín, do kterého má takto zaměstnavatel učinit, v právní úpravě stanoven není, ale § 97 odst. 1 zák. č. 187/2016 Sb. přikazuje zaměstnavateli, aby takto učinil neprodleně po obdržení dokladů od zaměstnance, tj. v co nejkratší možné době. Pro stanovení výpočtu dávky zaměstnavatel předkládá také tiskopis Příloha k žádosti o dávku, ve kterém stvrzuje dosažené vyměřovací základy zaměstnance a vyloučené dny za rozhodné období.

Prokazování doby poskytování dlouhodobé péče pro nárok na dávku

Pouze uplatněný tiskopis žádosti o dlouhodobé ošetřovné nepostačuje okresní správě sociálního zabezpečení k provádění výplaty dávky. Ošetřující osoba nejméně jednou měsíčně obdrží tiskopis Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o skončení potřeby dlouhodobé péče prokazující trvání potřeby dlouhodobé péče k určitému dni, který vystavuje ošetřující lékař ambulantní péče pro účely výplaty dávky.

V části B tiskopisu žadatel o dávku musí uvést několik důležitých skutečností, které mají význam pro posouzení nároku na dávku:

 • konkrétní dny v rámci období potvrzené lékařem, ve kterých osobně poskytoval dlouhodobou péči,
 • označení správné volby, zda na ošetřovanou osobu, která je dítětem, pobírá jiná osoba peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a pokud ano, zda existuje zákonná překážka, která takové osobě neumožnuje o ošetřovanou osobu pečovat.

Možná komplikace prokazování doby poskytování dlouhodobé péče může vzniknout v situaci, kdy se za prokazované období bude v poskytování dlouhodobé péče střídat více osob, poněvadž ošetřující lékař není ze zákona povinen vystavovat potvrzení období ke dni střídání pro každou z ošetřujících osob. V daném případě si před vyplněním žadatelé o dávku mohou pořídit takový počet kopií, který odpovídá počtu pojištěnců, kteří v daném období poskytovali dlouhodobou péči, popřípadě jim lékař může z vlastní vůle vydat potřebný počet vyplněných tiskopisů.

Po vyplnění tiskopisu s uvedením nutného podpisu pojištěnec, který je zaměstnancem, předá tiskopis zaměstnavateli, který ho po vyplnění části C předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel potvrzuje zejména údaje týkající se plánovaných, odpracovaných a neodpracovaných směn, čerpání neplaceného volna, konkrétně

 • zda ošetřující osoba měla v potvrzovaném období vykonávat zaměstnání, nebo zda měla naplánované směny,
 • přesný rozpis doby výkonu zaměstnání či plánu směn s uvedením konkrétních kalendářních dnů,
 • uvedení všech kalendářních dnů, ve kterých vykonával zaměstnání, popřípadě zda vykonával po celou potvrzovanou dobu (odpracoval všechny naplánované směny),
 • zda ošetřovaná osoba v průběhu období, ve kterém poskytovala dlouhodobou péči, čerpala pracovní volno bez náhrady příjmu, na které nastoupila před zahájením poskytování dlouhodobé péče,
 • v případě skončení poskytování dlouhodobé péče datum opětovného zahájení výkonu zaměstnání a údaje o možné odpracované době v poslední den trvání potřeby ošetřování podle rozvrhu směn.

Zaměstnavatel by měl dbát důrazu na správné vyplnění své části tiskopisu, neboť údaje jsou rozhodné pro posouzení nároku a výše dávky. Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem a v němž potřeba dlouhodobé péče trvala. V kalendářním týdnu zahájení poskytování dlouhodobé péče se zjišťuje, jak má zaměstnanec rozvrženou pracovní dobu ode dne zahájení péče do neděle, v týdnu ukončení péče pak rozvržení jeho pracovní doby od pondělí do dne ukončení péče. Proto pokud zaměstnavatel reálně směny pro zaměstnance nenaplánuje, uvede rozvrh směn, jaký by daný zaměstnanec měl, pokud by dlouhodobou péči neposkytoval a byl přítomen v zaměstnání. Zaměstnavatelé se snaží zaměstnance poskytujícího dlouhodobou péči nahradit při výkonu práce jiným zaměstnancem či zaměstnanci, a dny, kdy nasazuje tyto zaměstnance, uvede jako dobu plánovaných směn.

Příklad č. 3:

Pracovní dobu v týdnu má zaměstnanec rozvrženou na pondělí, úterý a čtvrtek. Dlouhodobou péči bude poskytovat od pátku. Výplata dlouhodobého ošetřovného v prvním týdnu poskytování péče nenáleží, protože všechny pracovní dny v týdnu odpracoval.

Příklad č. 4:

Pracovní dobu v týdnu má zaměstnanec rozvrženou na pondělí, úterý a čtvrtek. Dlouhodobou péči bude poskytovat od středy a ve čtvrtek nepracoval. Výplata dlouhodobého ošetřovného v prvním týdnu poskytování péče náleží za středu až neděli.

Příklad č. 5:

Pracovní doba je rozvržena na pondělí, středa, pátek, zahájení péče ve čtvrtek a v pátek zaměstnanec směnu neodpracoval. Pokud páteční směnu odpracuje v náhradním termínu do konce týdne nebo nadpracuje v dřívějším dni v týdnu, např. v úterý, výplata dlouhodobého ošetřovného za první týden poskytování dlouhodobé péče nenáleží.

Ukončení doby poskytování dlouhodobé péče, odvolání souhlasu

Situace vedoucí k ukončení poskytování dlouhodobé péče mohou nastat, pokud

 • pojištěnec nebude nadále poskytovat dlouhodobou péči před vydáním rozhodnutí o ukončení její potřeby z důvodu vystřídání jinou osobou dle rozpisu střídání i mimo něj,
 • ošetřovaná osoba odvolá souhlas s ošetřováním,
 • pojištěnec nebude nadále poskytovat dlouhodobou péči z jiných důvodů,
 • ošetřující lékař rozhodne o skončení potřeby dlouhodobé péče.

V případě, že pojištěnec nebude nadále poskytovat dlouhodobou péči před vydáním rozhodnutí o ukončení její potřeby, ať již z důvodu vystřídání se s jinou osobou, odvolání souhlasu s ošetřováním ze strany ošetřované osoby anebo z jiného důvodu, musí vyplnit tiskopis Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/ /Odvolání souhlasu s ošetřováním, ve kterém uvede identifikační údaje o své osobě a osobě ošetřované a důvod ukončení poskytování dlouhodobé péče. Pokud bylo poskytování dlouhodobé péče ukončeno z důvodu vystřídání se s jinou osobou nebo z jiného důvodu, vyplní pojištěnec den, ve kterém naposledy poskytoval dlouhodobou péči, a tiskopis podepíše s uvedením data podpisu.

Souhlas k poskytování dlouhodobé péče, který ošetřovaná osoba poskytla ošetřující osobě pro účely získání nároku na dlouhodobé ošetřovné, může ošetřovaná osoba kdykoliv písemně odvolat. Tento institut byl navržen proto, aby nebylo třeba řešit spory v případě, kdy dlouhodobou péči poskytuje současně více osob, a nedohodly by se, která z nich uplatní nárok na dávku. K tomuto kroku se doporučuje využít tiskopis Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s ošetřováním, ve kterém ošetřovaná osoba vyplní svou identifikaci, údaje ošetřující osoby, označí volbu „ukončení dlouhodobé péče odvolání souhlasu s ošetřováním“ a dále ve spodní části tiskopisu (označení Odvolání souhlasu s ošetřováním) vyplní skutečný den, ke kterému odvolává udělený souhlas dané ošetřující osobě. V neposlední řadě je nutné tiskopis podepsat a uvést datum podpisu. Toto vyplnění tiskopisu může s ohledem na zdravotní stav ošetřované osoby provést osoba pověřená (např. ústní formou).

Pro výplatu dlouhodobého ošetřovného je nutné, aby ošetřovaná osoba informovala o odvolání souhlasu ošetřující osobu, která na tiskopisu uvede den, ve kterém byla informována, tiskopis také podepíše a uvede datum podpisu. V praxi může nastat situace, že pojištěnec - ošetřující osoba odmítne podepsat předmětný tiskopis s potvrzením, že byl informován o odvolání souhlasu. V takovém případě může být jeho podpis nahrazen podpisy minimálně dvou svědků, kteří potvrdí skutečnost, že byl před nimi pojištěnec o odvolání souhlasu informován. Udělení nového souhlasu ošetřovanou osobou jiné osobě nemůže být automaticky považováno za zrušení předchozího souhlasu dosavadní ošetřující osobě. Pokud ke střídání dochází po dohodě všech stran, je povinností pojištěnce, který dosud pobíral dávku, oznámit, že od konkrétního dne již neposkytuje péči. V takovém případě není vyžadováno odvolání souhlasu. Pokud osoba, která dosud ošetřuje s nárokem na dávku, nechce vyhovět přání ošetřované osoby ke změně ošetřovatele, potom musí být souhlas ošetřovanou osobou odvolán.

Pojištěnec nebo ošetřující osoba, resp. osoba jí pověřená (za situace odmítnutí podpisu a využití dvou svědků) vyplněný tiskopis zašle OSSZ, která mu vyplácí dávku dlouhodobého ošetřovného.

O skončení potřeby dlouhodobé péče rozhoduje ošetřující lékař, který převzal případ ošetřované osoby po vystavení potřeby dlouhodobé péče od lékaře hospitalizační péče prostřednictvím tiskopisu Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o skončení potřeby dlouhodobé péče vyznačením data, ke kterému potřeba dlouhodobé péče skončila. Tento tiskopis vyplňuje pojištěnec obdobně, jako je tomu v případě, kdy daný tiskopis potvrzuje trvání potřeby dlouhodobé péče v jejím průběhu, zaměstnavatel vyplní i údaje týkající se data opětovného zahájení výkonu zaměstnání a výkonu zaměstnání v poslední den trvání potřeby dlouhodobé péče, pokud daná ošetřující osoba v poslední den jejího trvání dlouhodobou péči poskytovala.

Opětovné zahájení poskytování dlouhodobé péče stejné ošetřované osobě

Při opětovném zahájení poskytování dlouhodobé péče je nutné rozlišovat dvě situace. V první řadě se jedná o střídání ošetřujících osob, kdy žadatel o dávku při uplatnění dávky prostřednictvím tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřovné zpracuje rozpis poskytování dlouhodobé péče, ve kterém uvede konkrétní dny či období, kdy bude dlouhodobou péči poskytovat, a zároveň u tohoto rozpisu zajistí udělení souhlasu ošetřované osoby s uvedeným rozpisem poskytování dlouhodobé péče. V takovém případě se dávka uplatňuje pouze prostřednictvím jedné žádosti a při zpracování výplaty dávky bude OSSZ vycházet z uvedeného rozpisu.

Příklad č. 6:

Pojištěnec v rozpisu uvede, že bude dlouhodobou péči poskytovat každý sudý týden nebo každý kalendářní týden v rozsahu od soboty do středy, případně uvede konkrétní rozpis dnů poskytování dlouhodobé péče - leden: 4. 1. - 10. 1. 2019, 15. 1. - 18. 1. 2019 a 25. 1. - 31. 1. 2019.

Jiný případ nastane, pokud pojištěnec prostřednictvím tiskopisu Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s ošetřováním nebude nadále poskytovat dlouhodobou péči před vydáním rozhodnutí o ukončení její potřeby z důvodu vystřídání jinou osobou nebo z jiných důvodů a v následné době opětovně bude u totožné osoby poskytovat dlouhodobou péči. V daném případě bude nutné nově uplatnit dávku prostřednictvím tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřovné a postupovat stejně jako v případě prvotního uplatnění žádosti. V případě, že se nebude jednat již o pojištěnce (mezitím bylo ukončeno zaměstnání), nárok na dávku vznikne, neboť posuzování účasti na pojištění se provádí k prvnímu dni převzetí a nikoliv ke dni opětovného převzetí péče.

Obdobné posuzování dávky se uplatňuje u žadatele - osoby samostatně výdělečně činné účastné nemocenského pojištění s tím, že doklady předává přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Jak vyplývá z výše popsaných skutečností, je dlouhodobé ošetřovné velmi komplikovaná dávka z pohledu uplatňování nároků a administrace u zaměstnavatele i orgánu nemocenského pojištění. Pro odbornou pomoc ve věcech uplatňování nároku na dlouhodobé ošetřovné a vyplňování některého z tiskopisů doporučuji se obrátit na kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Dlouhodobé ošetřovné, 1. část
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka v systému nemocenského pojištění od 1. 6. 2018
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba
Dlouhodobé ošetřovné, 1. část
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka v systému nemocenského pojištění od 1. 6. 2018
Dlouhodobé ošetřovné
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Ošetřovné
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Daňové aktuality
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Ošetřovné na matku
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Rozhodné období pro ošetřovné
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Krácení dovolené a ošetřovné
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Ošetřovné: Covid-19
DPČ a nemoc
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zaměstnanec a dozorčí rada
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb., zákoník práce
187/2016 Sb. o dani z hazardních her