Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2023

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2023.

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2023
Odb. as. MUDr.
Zdenka
Fenclová
CSc.
Doc. MUDr.
Pavel
Urban
CSc.
Odb. as. MUDr.
Vladimíra
Lipšová
Prof. MUDr.
Daniela
Pelclová
CSc.
Materiál a metodika
Byla vyhodnocena data o případech profesionálních onemocnění v České republice, které nabyly právních účinků od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Data byla zaslaná do Národního registru nemocí z povolání v Praze (zdroj ÚZIS ČR) 13 hlásícími středisky nemocí z povolání. Podrobnější údaje budou k dispozici na internetové stránce Státního zdravotního ústavu (1).
Profesionální onemocnění
V roce 2023 bylo u 6 156 osob hlášeno celkem 7 001 profesionálních onemocnění, z toho bylo 6 937 nemocí z povolání a 64 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 796 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění. V tomto roce byl covid-19 uznán jako nemoc z povolání u 651 osob dvakrát a u 32 osob až třikrát, i když ve skutečnosti 96,6 % těchto onemocnění proběhlo v předchozích tří letech. Incidence profesionálních onemocnění byla 147,3 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru, pojištěných nemocensky podle zákona č. 187/2006 Sb., vztaženo k prvnímu pololetí 2023
(tabulka 1).
Ve srovnání s rokem 2022 (1, 2, 3) klesl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 43

Související dokumenty

Související články

Ohrožení nemocí z povolání
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Svět práce a lidský kapitál
Vzor směrnice k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Lékařská služba na pracovišti
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Šetření nemocí z povolání
Ohrožení nemocí z povolání
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění