Lékařská služba na pracovišti

Vydáno: 17 minut čtení

Mezi nejdůležitější právní předpisy, které upravují oblast pracovnělékařské péče a stanoví povinnosti zaměstnavatelům, patří zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách (dále jen „zákon“). Některá jeho ustanovení provádí a specifikuje vyhláška č. 79/2013 Sb. , o pracovnělékařských službách a některých formách posudkové péče (dále jen „vyhláška“). V tomto předpise sice došlo od 1. 1. 2023 vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 452/2002 Sb. k zásadním změnám, které ovlivňují oblast pracovnělékařské péče, ale i nadále jsou platná pravidla pro poskytování lékařských služeb u zaměstnavatele.

Lékařská služba na pracovišti
JUDr.
Ladislav
Jouza
Smluvní lékař
Zákon vymezuje pojem „pracovnělékařská služba“ (dále jen „poskytovatel služeb“). Její součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek a zejména hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci.
Poskytovatelem těchto služeb je osoba v oboru všeobecné praktické lékařství, zpravidla lékař, s nímž má zaměstnavatel sjednánu dohodu (smlouvu) o poskytování těchto služeb.
Zaměstnavatel, který nemá vlastní závodní zdravotnické zařízení, by měl mít tuto smlouvu s příslušným poskytovatelem služeb uzavřenou podle
§ 54 odst. 2 písm. a)
zákona (smluvní lékař). Smlouva by měla obsahovat podrobně rozpracované závazky a formy spolupráce.
Uzavírá se podle občanského zákoníku, neboť ZP tuto smlouvu neupravuje.
Pracovnělékařské služby může provádět lékař i v pracovněprávním vztahu v podobě pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr.
Smlouva s dalším lékařem
Zaměstnavatel má možnost písemně dohodnout s lékařem, s nímž má uzavřenu výše uvedenou smlouvu, na
spolupráci tohoto lékaře s dalším poskytovatelem
lékařských služeb
. Může se třeba jednat jen o součást těchto služeb, kterou bude vykonávat prostřednictvím jiného lékaře na základě písemné smlouvy. V této smlouvě uzavřené mezi poskytovateli pracovnělékařských služeb se zejména stanoví:
součást (druh, zaměření, obor) pracovnělékařských služeb, kterou bude provádět jiný poskytovatel,
místo poskytování těchto služeb,
způsob vzájemného předávání informací o poskytovaných službách,
způsob, jakým bude poskytovatel pracovnělékařských služeb, jehož prostřednictvím se součás

Související dokumenty

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
452/2002 Sb. , kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Související články

Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Bezpečnost práce platí i pro malé firmy
Ohrožení nemocí z povolání
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Homeworking, trend dnešní doby?
Školení založené na kompetencích
Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Koncept bezpečnostních pracovních karet
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Podpora zdraví na pracovišti - Podnik podporující zdraví

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek