Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016

Vydáno: 5 minut čtení

Inspektoři orgánů inspekce práce poskytující poradenství se stále častěji setkávají s tazateli jiných národností. Pohyb pracovní síly v rámci EU, stejně jako vysílání zaměstnanců do zahraničí, jakož i agenturní zaměstnávání má určitá – legislativou daná, bohužel ne vždy dodržovaná – pravidla.

Inspekce práce tak nedávno řešila docela kuriózní případ, který podnítil dotaz zprostředkovaný Velvyslanectvím ČR v Jihoafrické republice. Informace se vztahovala k české firmě provádějící v JAR nábor zaměstnanců pro výkon práce ve Velké Británii a v USA, za což dotyčná firma od zájemců inkasovala určitou peněžní částku na svůj účet v JAR.

Inspektoři zjistili, že dotyčná společnost je v ČR oficiálně zapsaná v obchodním rejstříku, nemá však žádné povolení ke zprostředkování zaměstnání v zahraničí, ani v Evropské unii, ani v zemích mimo EU. Za zprostředkování práce se nadto v ČR nesmí vybírat žádné poplatky od zaměstnanců, kteří jsou přijímáni. Inspektoři tazatele varovali před zasláním požadovaných financí a vyrozuměli jej o pochybnostech o serióznosti této firmy, jejíž aktivity se rázem dostaly do centra pozornosti inspekce práce a dalších úřadů.

Poradenská činnost inspektorů se těší značnému zájmu široké veřejnosti. Na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“) www.suip.cz byla zřízena sekce nejčastějších dotazů a odpovědí na ně – viz: http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravnivztahy/.

Jen v průběhu prvního měsíce letošního roku se v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 019 zájemců.

Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně. Oproti situaci v předchozích dvou letech však od ledna došlo ke změnám v počtu, umístění a provozní době poradenských míst sloužících osobnímu kontaktu tazatelů s inspektory. Aktuální informace týkající se poradenských míst si lze vyhledat na www.suip.cz přímo na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce.

V uplynulém měsíci SÚIP zaevidoval celkem 1 038 podnětů ke kontrole. Rozvržení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka vpravo.

bezpečnost práce: 82 podnětů
pracovní vztahy a podmínky: 731 podnětů
zákon o zaměstnanosti: 225 podnětů

Nejčastěji se podatelé těchto podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (259 podnětů), který první příčku tematicky členěného žebříčku podaných podnětů zaujímá stabilně. Dále podatelé svými podněty poukazovali na možné nedostatky na úseku pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (188 podnětů) a úseku nelegální práce občanů ČR (172 podnětů). Pětici oblastí nejčastějších podnětů v lednu doplnil úsek pracovní doby (104 podaných podnětů) a úsek bezpečnosti práce (75 podnětů).

V lednu 2016 zapsal SÚIP do databáze celkem 1 423 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 9 478 000 Kč.

Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka.

bezpečnost práce: 71 pokut ve výši 2 100 000 Kč
pracovní vztahy a podmínky: 152 pokut ve výši 3 481 000 Kč
zákon o zaměstnanosti: 51 pokut ve výši 3 897 000 Kč

 

Jihočeský kraj: 1003
Vysočina 824
Jihomoravský kraj: 641
Moravskoslezský kraj: 473
Středočeský kraj: 466
Zlínský kraj: 356
Hlavní město Praha: 351
Ústecký kraj: 338
Plzeňský kraj: 223
Olomoucký kraj: 218
Liberecký kraj: 199
Královéhradecký kraj: 184
Pardubický kraj: 166
Karlovarský kraj: 87
Neurčeno: 25
Zahraničí: 10
Německo: 8
Rakousko: 5
Slovensko: 5
Anglie: 2
Francie: 2

Během prvního měsíce letošního roku SÚIP zapsal do evidence celkem 5 586 pracovních úrazů, z toho 105 pracovních úrazů cizích státních příslušníků. V pěti případech zaměstnanec nehodovou událost nepřežil, nejednalo se však o žádného cizince. Závažný pracovní úraz (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) utrpělo 112 pracovníků, z toho 6 cizích státních příslušníků.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a v zahraničí v uplynulém měsíci podává tabulka vlevo.

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v ČR se v lednové statistice staly vnější i vnitřní podlahy a povrchy, zemědělská půda, sportoviště a kluzké podlahy (849 pracovních úrazů). V pořadí druhý nejčastější zdroj představují břemena, přemísťovaný materiál a předměty (522 pracovních úrazů), následují výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky, prach a nespecifikovaný materiál a předměty (468 pracovních úrazů).

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V lednu 2016 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 282 projektových dokumentací staveb.

POZNÁMKA:

Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 7.2.2016.

Související dokumenty

Související články

Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Krácení bolestného

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce