Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016

Vydáno: 5 minut čtení

Kromě porušení pracovněprávních předpisů v dalších oblastech pracovního práva a v oblasti BOZP byly kontrolami zaměřenými speciálně na oblast rovného odměňování mužů a žen zjištěny dva případy genderové nerovnosti v odměňování.

Nedostatek v obou případech spočíval v neposkytnutí stejné mzdy nebo platu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a v poskytování příplatku podle délky služby a nepřetržitého zaměstnání, kdy byl tento příplatek krácen o dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Kontroly v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti představují již několik let standardní součást ročních plánů kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“). Zacílení kontrol na oblast rovného odměňování mužů a žen vyplynulo z doporučení veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové ve vztahu k doporučení Evropské komise o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti.

Oblastní inspektoráty práce tak v průběhu letošního května a června provedly kontroly směrované speciálně na tuto oblast u 17 subjektů v různých regionech ČR.

Kontrolovaní zaměstnavatelé náleželi do oblasti veřejné správy a služeb, jednalo se o firmy s majetkovou účastí státu, ke kontrole byly vybrány také subjekty, na které orgány inspekce práce evidovaly podnět ke kontrole. Inspektoři práce tak navštívili orgány městské policie, magistráty, školská nebo zdravotnická zařízení či dopravní podnik.

Tyto kontroly uskutečnilo celkem 16 inspektorů jednotlivých oblastních inspektorátů práce, kteří se na oblast rovného zacházení a zákazu diskriminace specializují. Dle zjištění inspektorů pracují ženy spíše na administrativních místech a v pečovatelských profesích, naopak muži převažují na pozicích, k nimž patří třeba řidič nebo strážník městské policie.

Poznatky z provedených kontrol vyhodnocených během uplynulého měsíce samozřejmě poslouží jako podklady při dalších kontrolách v této oblasti plánovaných na druhou polovinu letošního roku.

V červenci 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 1 861 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 18.217.020,- Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Na pracoviště inspekce práce se v průběhu uplynulého měsíce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce obrátilo celkem 789 zájemců s otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti.

Během letošního července SÚIP obdržel celkem 799 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy. Podatelé podnětů se nejčastěji cítili poškozeni na úseku odměňování (240 podnětů ke kontrole), dále poukazovali na možné nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (120 podnětů ke kontrole) a následoval úsek nelegální práce občanů ČR (109 podnětů ke kontrole).

SÚIP v minulém měsíci zaevidoval celkem 3 020 pracovních úrazů. V 71 případech se jednalo o cizí státní příslušníky. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 5 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 91 případů, z toho 5 pracovních úrazů cizinců. Přehled o počtu pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a počtu pracovních úrazů občanů ČR mimo území našeho státu podávají tabulky v závěru této tiskové zprávy.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V průběhu července 2016 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 234 projektových dokumentací staveb.

Tabulková část:

Navržené pokuty za zjištěná porušení

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši (Kč)
bezpečnost práce 52 1390000
pracovní vztahy a podmínky 148 6327020
zákon o zaměstnanosti 45 10500000
Celkem 245 18217020

Podané podněty ke kontrole

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 76
pracovní vztahy a podmínky 565
zákon o zaměstnanosti 158
Celkem 799

Pracovní úrazy na území ČR a v zahraničí

Kraje ČR Počet
Moravskoslezský kraj 394
Olomoucký kraj 391
Středočeský kraj 375
Jihomoravský kraj 332
Jihočeský kraj 299
Hlavní město Praha 275
Plzeňský kraj 169
Zlínský kraj 138
Vysočina 128
Královéhradecký kraj 120
Pardubický kraj 108
Ústecký kraj 89
Karlovarský kraj 79
Liberecký kraj 56
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 43
Celkem 2996
Pracovní úrazy mimo ČR v zahraničí
Německo 9
Ostatní (zaměstnavatel neuvedl) 5
Rakousko 4
Slovensko 2
Polsko 2
Anglie 1
Francie 1
Celkem 24

Související dokumenty

Související články

Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
(Ne)rovné zacházení v oblasti odměňování