Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení

Vydáno: 13 minut čtení

Zpracování tohoto příspěvku vychází zejména z opakujících se nedostatků u zdvihacích zařízení zjištěné při kontrolní činnosti v rámci hlavního úkolu pro rok 2021, ale také i z kontrolních zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu. Dále také z vysoké pracovní úrazovosti u zdvihacích zařízení a činnostech souvisejících s manipulací s břemeny pomocí jeřábů, a to i přes jisté omezení výroby vlivem výskytu virového onemocnění COVID-19. Dalším důvodem jsou také velmi časté dotazy z řad odborníků v oblasti bezpečnosti práce. V úvodu příspěvku sdělíme zásadní informace o hlavním úkolu v oblasti zdvihacích zařízení pro rok 2021 včetně jeho průběžného vyhodnocení. Ve druhé části tohoto příspěvku se s Vámi podělíme o informace týkající se pracovní úrazovosti v ČR a u zdvihacích zařízení.

Hlavní úkol v oblasti zdvihacích zařízení pro rok 2021

Obsahem hlavního úkolu v oblasti zdvihacích zařízení pro rok 2021, který je po konzultaci s inspektory specializace VTZ-zdvihací zařízení a vedoucím úseku inspekce BOZP zaměřen na „Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení“. Zadání tohoto úkolu vychází z kontrolních zjištění z předcházejícího období a dále z rozboru vývoje pracovní úrazovosti u zdvihacích zařízení za předcházející období. Dále také i ze zjištěných závažných nedostatků, mezi které opakovaně patří nevyhodnocení konkrétních rizik, dále nezpracování konkrétního systému bezpečné práce (SBP), používání zařízení v rozporu s návodem výrobce, ale také i klesající úroveň teoretické a praktické přípravy jeřábníků a vazačů. Kontrola zdvihacích zařízení je v roce 2021 prováděná u zdvihacích zařízení bez rozdílu nosnosti a účelu použití. Součástí kontrolní činnosti jsou také i prostředky pro vázání (ocelová a textilní lana, řetězy), dále zavěšení (traverzy, „S“ a „C“ háky) a uchopení břemene (magnety, svěrky, přísavky). V rámci kontrolní činnosti je pozornost věnována i dodržování povinností zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení odpovídající obsluhy, dále technického stavu, provádění předepsaných kontrolních úkonů a vedení předepsané dokumentace zdvihacích zařízení. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnému provozu mostových, mobilních, nakládacích, konzolových a sloupových jeřábů provozovaná například v hutním a zpracovatelském průmyslu, dále při galvanické povrchové úpravě kovů a plastů, vlastní výrobě a v ní využívaná zdvihací zařízení apod.

Cílem této kontrolní činnosti je, jak ze strany provozovatelů jsou dodržovány požadavky právních a ostatních předpisů v souvislosti s provozem zdvihacích zařízení. Dále i ověřit přístup zaměstnavatelů k hodnocení rizik souvisejících s bezpečným provozem zdvihacích zařízení.

Kontroly u zdvihacích zařízení jsou v roce 2021 zaměřeny zejména na:

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Šetření nemocí z povolání