Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP

Vydáno: 5 minut čtení

Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2015 byl v souladu ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších změn a doplňků (zákon o inspekci práce), po vypracování v závěru roku 2014 projednán v Radě vlády pro BOZP s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a následně předložen ke schválení Ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle tohoto programu byly v roce 2015 prováděny schválené kontrolní akce jako hlavní úkoly kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

Přehled hlavních úkolů

 • Bezpečnost práce ve stavebnictví.
 • Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem.
 • Kontrola systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více.
 • Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem.
 • Kontrola bezpečnosti při provozu zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene.
 • Bezpečnost práce při provozu plynových zařízení se zaměřením na objekty využívané pro vzdělávání, ubytování a volný čas dětí a mládeže.
 • Bezpečnost práce při provozu chladicích zařízení, kompresorových stanic a tlakových nádob stabilních.
 • Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi.
 • Kontrola BOZP v potravinářském průmyslu.
 • Bezpečnost práce při těžbě a při soustřeďování dříví stroji a zařízeními s lanovými systémy.
 • Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic.
 • Integrovaná inspekce podle zákona o prevenci závažných havárií.
 • Program „Bezpečný podnik“.

Hlavní úkoly byly realizovány podle smyslu cílů a konkrétních zadání a stanovené počty kontrol pro jednotlivé hlavní úkoly byly splněny. Z výsledků provedených kontrol lze rozpoznat přínos zvolených hlavních úkolů, jejichž realizací orgány inspekce práce preventivní, tak i represivní úlohu, pro kterou byly zřízeny.

V oblastech BOZP bylo v roce 2015 vykonáno u fyzických a právnických osob celkem 10 321 kontrol. Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 24 513 nedostatků. Uloženo k odstranění bylo 10 127 opatření a bylo uloženo 670 pokut ve výši 25 128 000 Kč. V šesti případech byl vydán zákaz provádění činnosti pro ohrožení života a zdraví.

Další činnosti SÚIP a inspektorátů v oblasti BOZP v roce 2015

 • Na základě podnětů veřejnosti bylo provedeno celkem 686 šetření.
 • Vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob bylo provedeno celkem u 1 956 případů staveb.
 • Inspektoři inspekce práce se zúčastnili řízení kolaudačního souhlasu u 1 224 staveb.
 • V rámci Programu BEZPEČNÝ PODNIK bylo provedeno 9 kontrol. Náročné požadavky programu splnilo celkem 27 zaměstnavatelů (celkový počet v roce 2015 činil 83 podniků).

Tuto kontrolní a ostatní činnost v roce 2015 vykonávalo 191 inspektorů práce se specializaci v oblasti BOZP.

V informačním systému SÚIP je evidováno za rok 2015 celkem 41 441 pracovních úrazů. Oproti roku 2014 se jedná o pokles o 330 pracovních úrazů. Na následky úrazů zemřelo 122 zaměstnanců, což je o 16 více než v roce 2014.

Tab. 1 – Evidované pracovní úrazy v letech 2014 a 2015

Rok Smrtelné Závažné Ostatní Celkem
2014 106 1417 40248 41771
2015 122 1299 40020 41441

V roce 2015 pracovalo v národním hospodářství v určitých obdobích až o 112 tisíc zaměstnanců více než v roce 2014. Četnost pracovních úrazů na 100 tisíc pojištěnců je přibližně stejná.

Nejvíce úrazů vzniklo ve zpracovatelském průmyslu, a to 43 %, který zároveň zaměstnává nejvíce pojištěnců. Dalším rizikovým odvětvím je stavebnictví, doprava a skladování a opravárenství.

Nejvíce úrazů se stalo zaměstnancům ve věku 21 – 25 let (5 701). Zdaleka nejvíce úrazů se přihodí lidem, kteří v zaměstnání nejsou ještě ani rok, celkem 12 781 případů. Rizikovým dnem je pondělí – 8 475 úrazů, odpracovaná doba kratší než hodina – 8 773 úrazů, a nejčastěji k úrazu dochází mezi desátou a jedenáctou hodinou dopolední – celkem 4 464 případů.

Tab. 2 – Porovnání počtu smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých čtvrtletích roku 2015

Rok 2015 Smrtelné úrazy
1. čtvrtletí 21
2. čtvrtletí 30
3. čtvrtletí 44
4. čtvrtletí 27
Celkový součet 122

Z uvedené tabulky vyplývá, že k výrazně vyššímu počtu případů smrtelných pracovních úrazů došlo ve 3. čtvrtletí roku 2015.

Přiložený graf uvádí vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů za období let 2005–2015, evidovaných v informačním systému SÚIP.

Počet smrtelných pracovních úrazů - 2005 až 2015

Oproti předchozím létům byly v roce 2015 ve vysokém počtu evidovány smrtelné pracovní úrazy, u nichž úraz nesouvisí přímo s výkonem pracovní činnosti. Šlo tak například o infarkt, ztrátu vědomí a mozkové příhody apod.

Za loňský rok došlo také k vysokému nárůstu smrtelných pracovních úrazů žen – 11 případů oproti dvěma případům v roce 2014. Ženy se častěji než dříve zapojují do obsluhy strojů a strojních zařízení a technologických linek.

V loňském roce bylo v záznamech o pracovních úrazech zaměstnavatelem uvedeno zjištění alkoholu u postiženého zaměstnance v 76 případech.

Tab. 2 – Evidované pracovní úrazy na oblastních inspektorátech práce v roce 2015

Rok 2015 Počty PÚ dle OIP
Smrtelné Závažné Ostatní Celkem
OIP Hlavní město Praha 9 166 3143 3318
OIP Středočeský kraj 21 150 4577 4748
OIP Jihočeský a kraj Vysočina 11 146 5767 5924
OIP Plzeňský a Karlovarský kraj 16 102 4544 4662
OIP Ústecký a Liberecký kraj 22 129 4418 4569
OIP Královéhradecký a Pardubický kraj 16 136 4644 4796
OIP Jihomoravský a Zlínský kraj 11 241 6644 6896
OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj 16 229 6283 6528
Celkem 122 1299 40020 41441

Nejčastější příčiny PÚ v rámci povinnosti zaměstnavatele byly zjištěny:

 • chybně nebo nedostatečně vyhodnoceno riziko pro pracovní činnost (nevyhledání rizik v rámci pracovních a technologických postupů),
 • chybějící nebo neúplné školení zaměstnanců z předpisů a návodů výrobce pro obsluhu zařízení,
 • špatný stav technických zařízení (vadný stav ochranných zařízení, nedostatky v provádění revizí, kontrol, údržby a servisu),
 • používání nebezpečných pracovních postupů.

Související dokumenty

Související články

Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění