Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016

Vydáno: 4 minuty čtení

Harvestorové technologie těžby dříví představují v současné době vrchol moderních těžebních a dopravních postupů v lesnictví a významně se podílí na trvale udržitelném hospodaření v lesích. Rovněž z hlediska bezpečnosti práce se při dodržení všech stanovených zásad a postupů jedná o stroje velmi bezpečné.

Největší riziko při práci s těmito technologiemi spočívá v selhání lidského činitele. Některé bezpečnostní prvky harvestoru lze totiž záměrně vyřadit z provozu. Někteří pracovníci pověření obsluhou takového stroje např. často vyřazují automatické vypnutí motoru při otevření dveří kabiny harvestoru. Využitím podobných možností si přitom chtějí usnadnit práci, bez ohledu na nebezpečnost takového postupu.

Za jednu z nejrizikovějších činností v oblasti provozu harvestorových technologií při práci v lese lze také považovat dotěžení porostních zbytků ruční těžbou dřeva pomocí motorové pily. Vzhledem k povaze terénu se totiž harvestor nedostane ke všem stromům, případně rozsah kácených stromů přesahuje technické možnosti stroje. V takových případech je nutné, aby dotěžení těchto stromů provedl dřevorubec s motorovou pilou. Ruční práce při těžbě dřeva přitom patří k pracím vysoce rizikovým, což jen dokumentuje statistika pracovních úrazů, které svým charakterem patří k úrazům velmi ohrožujícím život a zdraví pracovníků.

S výhledem na to, že i přes významný nárůst využití harvestorových technologií v lese budou i nadále ručně káceny stromy mimořádně rostlé či rostoucí v terénu špatně přístupném a tedy nevhodném pro strojovou těžbu dřeva, inspektoři Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) stále preventivně působí na lesnické subjekty s cílem co nejvíce zamezit vzniku pracovních úrazů při práci v lese. Během měsíce června 2016 SÚIP zaevidoval celkem 3 468 pracovních úrazů. V 93 případech šlo o cizí státní příslušníky. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 12 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 122 případů, z toho 4 cizinci. Přehled o počtu pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a počtu pracovních úrazů občanů ČR mimo území našeho státu podávají tabulky v závěru.

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V červnu oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 302 projektových dokumentací staveb. Svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních se orgány inspekce práce podílejí na zajišťování prevence v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu těchto staveb.

V uplynulém měsíci provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 539 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 12 012 000 Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru.

V průběhu letošního června SÚIP obdržel celkem 982 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru.

Na pracoviště inspekce práce se během minulého měsíce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce obrátilo celkem 1 255 zájemců s otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti.

Tabulková část:

Navržené pokuty za zjištěná porušení

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši Kč
bezpečnost práce 66 3 074 000
pracovní vztahy a podmínky 180 5 583 000
zákon o zaměstnanosti 61 3 355 000
Celkem 307 12 012 000

Podané podněty ke kontrole

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 89
pracovní vztahy a podmínky 668
zákon o zaměstnanosti 225
Celkem 982

Pracovní úrazy na území ČR

Kraje ČR Počet
Moravskoslezský kraj 451
Jihomoravský kraj 406
Středočeský kraj 395
Hlavní město Praha 363
Královéhradecký kraj 314
Pardubický kraj 274
Plzeňský kraj 242
Zlínský kraj 197
Ústecký kraj 175
Olomoucký kraj 174
Jihočeský kraj 147
Karlovarský kraj 102
Liberecký kraj 100
Vysočina 79
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 24
Celkem 3 443

Pracovní úrazy mimo ČR v zahraničí

Země Počet
Německo 10
Ostatní (zaměstnavatel neuvedl) 7
Slovensko 3
Rakousko 2
Polsko 1
Anglie 1
Francie 1
Celkem 25

Související dokumenty

Související články

Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz a daňový náklad
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti