Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016

Vydáno: 6 minut čtení

Jedno z nejrizikovějších pracovišť stále představuje staveniště. Vzhledem k širokému rozsahu zde vykonávaných pracovních činností napříč širokým spektrem různých odvětví se zde vyskytují také různorodá rizika. Proto také jeden z dlouholetých hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) tvoří kontrola bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Téměř z 50 % se na smrtelné pracovní úrazovosti ve stavebnictví podílejí úrazy při pádu z výšky. V roce 2016 se inspektoři v rámci kontroly dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích zaměří především na kontrolu zajišťování bezpečnosti prací ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem a při montážních pracích včetně ostatních souvisejících činností na staveništi.

Důvod vzniku pracovních úrazů přitom spočívá často také v nedostatečné informovanosti jednotlivých zhotovitelů o možných rizicích a o úkonech prováděných jednotlivými zaměstnanci na staveništi. Působit na snižování pracovní úrazovosti v tomto směru si klade za cíl další úkol z programu činnosti inspekce práce na rok 2016, a tím je kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi. Cílem úkolu je především zjišťovat, zda zadavatelé stavby plní podmínky dané zákonem č. 309/2006 Sb. a zda koordinátoři BOZP pracují v souladu s předpisy.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. Ve svých vyjádřeních upozorňují předkladatele na nedostatky v naplňování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, čímž opět usilují předcházet možným pracovním úrazům. V roce 2016 tak orgány inspekce práce činí rovněž v rámci hlavního úkolu zaměřeného na prevenci BOZP při přípravě a provádění staveb. Inspektoři soustředí pozornost jednak na obsahovou stránku předkládaných projektových dokumentací, jednak na podchycení nedostatků ovlivňujících bezpečnost při práci a užívání staveb při účasti na kolaudačních řízeních.

Na základě zaslaných podnětů a dotazů z řad odborné i laické veřejnosti bude v roce 2016 probíhat kontrola bezpečnosti práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene v kulturních zařízeních a veřejných budovách. Do zorného pole inspektorů se dostanou jevištní tahy, zdviže, vrátky, scénické jeřáby apod. v divadlech a podobných institucích, zdvižné plošiny pro osoby invalidní a osoby se sníženou pohyblivostí, výtahy pro dopravu osob i nákladů provozované v těchto zařízeních.

Prověřovat stav a úroveň dodržování předpisů budou inspektoři práce v rámci úkolu bezpečnost práce při provozu plynových zařízení se zaměřením na zařízení pro přípravu pokrmů v kuchyních, restauracích, školních jídelnách, hotelích, kempech, dětských táborech, nemocnicích a obdobných zařízeních. Nedodržení předpisů k zajištění bezpečnosti práce zde může vést ke značným materiálním škodám, ale i k ohrožení životů a zdraví nejen zaměstnanců.

V posledních letech došlo k rapidnímu nárůstu instalací bioplynových stanic, především v oblasti zemědělské prvovýroby. Jedná se přitom o složitá technologická zařízení, s nimiž zemědělské výrobní subjekty nemají dostatek zkušeností. Navíc jsou některé technologické celky bioplynových stanic provozovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Úkol zaměřený zejména na kontrolu bezpečnosti provozu vyhrazených plynových a elektrických zařízení v těchto prostorách bude v roce 2016 rozšířen o kontroly čistíren odpadních vod.

Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem náleží k dlouhodobým prioritám kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Pracovní úrazy elektrickým proudem většinou spadají do kategorie závažných úrazů a velmi často končí trvalými následky pro postiženého nebo se nezřídka jedná o úrazy smrtelné. Největší nedostatky se objevují v oblasti technické prevence rizik, neboť zaměstnavatelé v dostatečné míře nezajišťují údržbu, kontroly a revize strojů a zařízení, a to zejména těch starších.

Další úkoly v oblasti bezpečnosti práce z programu kontrolní činnosti SÚIP na rok 2016 se stanou předmětem tiskové zprávy v následujícím měsíci.

V průběhu března 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 784 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 17 899 000 Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Během uplynulého měsíce zapsal SÚIP do evidence celkem 945 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří hlavních oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se letos v březnu na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 212 zájemců. Toto poradenství je poskytováno osobně, telefonicky či písemně, ať již elektronickou či tradiční poštovní formou.

V březnu 2016 SÚIP zaevidoval celkem 3 306 pracovních úrazů, z toho 67 pracovních úrazů cizinců. V 10 případech, mezi nimiž nebyl žádný cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 97 pracovníků, z toho 2 cizinci.

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce také vyjadřují k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V průběhu minulého měsíce oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 201 projektových dokumentací staveb.

Tabulková část:

Navržené pokuty za zjištěná porušení

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši Kč
bezpečnost práce 80 5 183 000
pracovní vztahy a podmínky 197 6 363 000
zákon o zaměstnanosti 75 6 353 000
Celkem 352 17 899 000

Podané podněty ke kontrole

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 82
pracovní vztahy a podmínky 690
zákon o zaměstnanosti 173
Celkem 945

Pracovní úrazy na území ČR

Kraje ČR a zahraničí Počet
Jihomoravský kraj 421
Středočeský kraj 408
Plzeňský kraj 296
Hlavní město Praha 295
Ústecký kraj 264
Moravskoslezský kraj 248
Zlínský kraj 222
Jihočeský kraj 211
Liberecký kraj 186
Vysočina 182
Olomoucký kraj 162
Královéhradecký kraj 115
Karlovarský kraj 104
Pardubický kraj 99
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 67
Celkem 3280

Související dokumenty

Související články

Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související komentovaná judikatura

Pokuta za nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce