Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015

Vydáno: 6 minut čtení

V rámci projektu Státního úřadu inspekce práce s názvem „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, reg. číslo CZ.1.04/2.2.00/11, se v posledním listopadovém týdnu uskutečnila v Praze dvoudenní mezinárodní konference věnovaná problematice nelegálního zaměstnávání a trhu práce.

Partnerem projektu a významným účastníkem konference, financované z prostředků evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z prostředků státního rozpočtu ČR, se stal Úřad práce ČR. Dále se konference zúčastnili také zástupci MPSV ČR, Národného inšpektorátu práce Slovenské republiky, Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, Hospodářské komory ČR, Finančního ředitelství ČR, Generálního ředitelství cel, zástupci odborových svazů a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Cíl mezinárodní konference představovalo nejen slavnostní zakončení a rekapitulace výsledků čtyři roky trvajícího projektu, ale v širším smyslu také problematika nehlášené a nelegální práce v ČR a na Slovensku. Účastníci se seznámili se všemi aktivitami projektu a konkrétními výsledky, vyslechli si zkušenosti z provádění kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. Zástupci oblastních inspektorátů práce nastínili specifika výskytu nelegální práce a potírání tohoto jevu v jednotlivých regionech ČR.

Zajímavým diskusním tématem konference byla efektivita preventivních a represivních nástrojů používaných orgány inspekce práce a úřady práce, stejně jako další otázky spadající do oblasti práva a soudnictví ve vazbě k nelegálnímu zaměstnávání. Jako velmi podnětné se ukázalo srovnání české a slovenské právní úpravy v oblasti nelegální práce a příklady dobré praxe prezentované kolegy ze slovenské inspekce práce. Se zřetelem ke stále sofistikovanějším způsobům obcházení zákona ze strany nepoctivých zaměstnavatelů zde zazněl požadavek po potřebných legislativních úpravách za účelem efektivnějšího potírání nelegálního zaměstnávání.

Konference, v jejímž průběhu zaznělo celkem 12 příspěvků, potvrdila nejen důležitost provádění kontrol zaměřených na odhalování a potírání nelegální práce, ale také nutnost provádění prevence mezi uchazeči o zaměstnání a poskytování poradenství široké veřejnosti v oblasti pracovních vztahů a podmínek.

Na pracoviště Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) se tak jen v průběhu listopadu 2015 obrátilo celkem 1 294 zájemců o bezplatné poradenství v intencích zákona o inspekci práce s otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti.

V říjnu to bylo o 76 zájemců méně, v září naopak o 161 zájemců více, v srpnu mělo zájem o poradenství 1 418 zájemců. Poradenská činnost inspektorů se těší stále značnému zájmu široké veřejnosti.

Poradit se s inspektory práce může každý občan zaměstnaný v ČR, který si není jist, zda je na svých právech ze strany svého zaměstnavatele krácen. Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně, a to na všech oblastních inspektorátech práce a kontaktních pracovištích ve stanovených provozních dnech. Kontaktní místa orgánů inspekce práce přitom aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Místa a dobu poskytování poradenství si lze vyhledat na www.suip.cz přímo na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce.

Na webových stránkách SÚIP lze orgánům inspekce práce také podat podnět ke kontrole, cítí-li se zaměstnanec jednáním svého zaměstnavatele poškozen. V uplynulém měsíci SÚIP zapsal do databáze celkem 686 podnětů ke kontrole. Rozvržení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tato tabulka.

Středočeský kraj: 450
bezpečnost práce: 62 podnětů
pracovní vztahy a podmínky: 481 podnětů
zákon o zaměstnanosti: 143 podnětů

Rozhodne-li se podatel podnětu vyhnout případnému cestování na pracoviště inspekce práce, kde lze podat podnět osobně, na www.suip.cz si z nabídky v menu na levé straně vybere rubriku „Pracovněprávní vztahy“ a dále rubriku „Podání podnětu ke kontrole“. Po rozevření této webové strany pak v textu najde odkaz „Elektronické podání podnětu ke kontrole“, po jehož rozkliknutí se objeví formulář, který pak stačí jen vyplnit. Po zadání místa výkonu práce (okres) je příchozí podnět automaticky nasměrován do elektronické podatelny příslušného oblastního inspektorátu práce.

Kontrola zaměstnavatelů na základě podaných podnětů však představuje jen jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP. Během měsíce listopadu SÚIP zaevidoval celkem 2 632 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 12 926 000 Kč. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka vlevo.

bezpečnost práce: 67 pokut ve výši 2 475 000 Kč
pracovní vztahy a podmínky: 187 pokut ve výši 5 191 000 Kč
zákon o zaměstnanosti: 51 pokut ve výši 5 260 000 Kč

Statistika pracovní úrazovosti SÚIP za minulý měsíc obsahuje celkem 3 453 pracovních úrazů, z toho se 80 pracovních úrazů týká cizích státních příslušníků. Smrtelný pracovní úraz přitom utrpělo 8 zaměstnanců, z toho jeden cizinec. Závažný pracovní úraz (s hospitalizací delší než 5 dnů) byl klasifikován ve 136 případech, z toho u 6 cizinců.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a v zahraničí v uplynulém měsíci podává následující tabulka.

POZNÁMKA:

Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 7.12.2015.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a v zahraničí v listopadu 2015:

Středočeský kraj: 398
Hlavní město Praha: 309
Moravskoslezský kraj: 304
Jihomoravský kraj: 303
Jihočeský kraj: 280
Plzeňský kraj: 273
Ústecký kraj: 273
Olomoucký kraj: 239
Pardubický kraj: 234
Královéhradecký kraj: 201
Zlínský kraj: 168
Liberecký kraj: 155
Vysočina: 138
Karlovarský kraj: 121
Neurčeno: 41
Německo: 8
Rakousko: 2
Slovensko: 2
Zahraničí: 2
Švýcarsko: 1
Belgie: 1

Související dokumenty

Související články

Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Benchmarking, měření a monitorování výkonnosti BOZP

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Šetření nemocí z povolání

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti