Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016

Vydáno: 4 minuty čtení

V porovnání s rokem 2014 došlo v roce 2015 k nárůstu počtu zjištěných nelegálně zaměstnaných osob, a to jak občanů ČR, tak i cizinců a občanů z ostatních států EU.

V oblasti dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti zaměřených na nelegální zaměstnávání provedl Státní úřad inspekce práce v roce 2015 celkem 9 583 kontrol, přičemž při 1 595 kontrolách inspektoři odhalili nelegální zaměstnávání.

Inspektoři zjistili celkem 3 065 nelegálně zaměstnaných osob, mezi nimiž bylo 1 913 občanů ČR. V 858 případech se jednalo o cizince, ve 294 případech o občany ostatních zemí EU. Práci mimo pracovněprávní vztah vykonávalo 337 cizinců, 554 v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání (popř. zaměstnaneckou či modrou kartou) či bez tohoto povolení, 67 cizinců bez povolení k pobytu na území ČR, v některých případech byla odhalena kombinace těchto nedostatků.

Za nelegální zaměstnávání oblastní inspektoráty práce uložily v roce 2015 celkem 628 pokut ve výši 82 016 000 Kč. Zaměstnavatelům za umožnění výkonu nelegální práce z tohoto počtu náleží 573 pokut v celkové výši 81 635 500 Kč. Fyzickým osobám (nelegálně zaměstnaným osobám) za přestupek výkonu nelegální práce bylo uloženo 55 pokut v celkové výši 380 500 Kč.

Během měsíce února 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 690 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 11 378 000 Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

V uplynulém měsíci Státní úřad inspekce práce obdržel celkem 1 001 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří hlavních oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Do oblasti nelegálního zaměstnávání v únoru 2016 směřovalo 167 podnětů ke kontrole. Nejčastěji se podatelé podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (267 podnětů ke kontrole). Dále podatelé svými podněty poukazovali na možné nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (165 podnětů), v oblasti pracovní doby (105 podnětů) a v oblasti náhrad mzdy či platu (68 podnětů).

V průběhu letošního února se v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 248 zájemců. Toto poradenství je poskytováno osobně, telefonicky či písemně, ať již elektronickou či tradiční poštovní formou.

Na webových stránkách SÚIP v rubrice „Pracovněprávní vztahy“ mohou zájemci s otázkami v oblasti pracovních podmínek a vztahů také najít sekci nejčastějších dotazů a odpovědí na ně – viz: http://www.suip.cz/ otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/.

V měsíci únoru došlo celkem k 4 017 pracovních úrazům, z toho počtu se 89 pracovních úrazů týkalo cizích státních příslušníků. Smrtelný pracovní úraz utrpělo šest zaměstnanců (všichni občané ČR).

Závažný pracovní úraz (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) vznikl ve 106 případech, z toho u tří cizinců. Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V průběhu února 2016 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 265 projektových dokumentací staveb.

Navržené pokuty za zjištěná porušení

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši
bezpečnost práce 74 3 453 000 Kč
pracovní vztahy 149 3 712 500 Kč
zákon o zaměstnanosti 55 4 212 500 Kč
Celkem 278 11 378 000 Kč

Podané podněty ke kontrole

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut
bezpečnost práce 70
pracovní vztahy 704
zákon o zaměstnanosti 227
Celkem 1 001

Pracovní úrazy na území ČR

Kraje ČR a zahraničí Počet
Jihomoravský kraj 477
Středočeský kraj 423
Vysočina 388
Hlavní město Praha 361
Jihočeský kraj 361
Plzeňský kraj 320
Ústecký kraj 277
Moravskoslezský kraj 246
Zlínský kraj 225
Královéhradecký kraj 217
Pardubický kraj 200
Liberecký kraj 185
Olomoucký kraj 143
Karlovarský kraj 130
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 45
Celkem 3 998

 

Pracovní úrazy mimo ČR v zahraničí Počet
Německo 9
Rakousko 4
Anglie 1
Slovensko 1
Polsko 1
Nizozemí 1
Ostatní (zaměstnavatel neuvedl) 2
Celkem 19

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Závislá činnost a SZDZ
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Výkon nelegální práce cizinci
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Pracovní podmínky v nájemních jednotkách obchodních center
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce