Několik poznámek ke školním úrazům

Vydáno: 24 minut čtení

Úvodem je třeba poznamenat, že problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školách je velice závažným problémem. Závažným proto, že úrazovost dětí ve školách dosahuje neustále vysokých čísel. Podle údajů Česká školní inspekce zveřejněných ve zprávě „Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2019/2020“ bylo v tomto školním roce České školní inspekci zasláno 29 864 záznamů o úrazech. Toto množství – významně menší než v jiných školních letech – bylo velmi výrazně ovlivněno skutečností, že v části školního roku probíhalo vzdělávání distančními formami bez přítomnosti žáků ve škole. Ve srovnání s předcházejícím školním rokem 2018/2019 bylo zaznamenáno o 15 862 školních úrazů méně. Tím se ale nesmíme nechat uspokojit.

Významný podíl záznamů o úrazu byl vyhotoven a zaslán mj. na žádost zákonných zástupců žáků (43,2 %) – z důvodu plnění úrazového pojištění. Nejvyšší absolutní počet úrazů i index úrazovosti vykazují dlouhodobě základní školy.

Vidíme tedy, že záznam o úrazu slouží především jako podklad pro odškodnění žáka a že rodiče využívají práva dětí a žáků ne odškodnění. Na druhé straně však správně provedené vyšetření příčin a okolností úrazu je základem pro další jednání školy ve věci odškodnění úrazu, především v případech, kdy došlo ze strany žáka k nebezpečnému chování. Odškodňování školních úrazů se řídí pracovněprávní úpravou odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, takže je možné, aby se škola i částečně deliberovala (vyvinila) ze své odpovědnosti. K tomu je ale třeba provést důkladné a objektivní vyšetření příčin a okolností úrazu, a proto si dnes uvedeme k této problematice několik poznámek. K odškodňování školních úrazů se na stránkách našeho časopisu vrátíme někdy jindy.

Definice pojmu školní úraz

Žádný obecně závazný právní předpis neobsahuje definici pojmu „školní úraz“. Podle ustanovení § 29 odst. 3 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) pouze platí, že školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

K provedení tohoto ustanovení byla vydána vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Ani tato vyhláška však neobsahuje definici pojmu „školní úraz“. Vyhláška pouze uvádí, že záznam o úrazu se vyhotovuje u úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení.

Tento nedostatek do jisté míry napravuje Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 37 014/2005-25 (dále jen „Metodický pokyn MŠMT“), když v článku 21 stanoví, že „Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane

Související dokumenty

Související články

Odškodňování školních úrazů
Odpovědnost školy za úraz žáka
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
(Ne)bezpečný svět chemie
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Odpovědnost školy za úraz žáka
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Odškodňování školních úrazů
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Svařování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Azbest a zdraví
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů

Související otázky a odpovědi

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Praktická výuka u těhotných studentek
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Stávka a její vliv na dovolenou
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Učitel na lyžařském kurzu
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pes na pracovišti
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží

Související předpisy

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
262/2006 Sb., zákoník práce
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze