Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu

Vydáno: 15 minut čtení

Se schválením a postupným uplatňováním rámcových vzdělávacích programů pro různé stupně vzdělávání se ve školském prostředí i v celé naší společnosti častěji objevují pojmy bezpečnost, bezpečí, ochrana zdraví, výchova ke zdraví nebo odpovědnost za zdraví. I dříve byla tématům zdraví a bezpečnosti věnována určitá pozornost, v posledních letech se ale v daném kontextu uskutečnilo více tímto směrem zacílených aktivit. Žijeme v digitalizovaném světě, a mnoho poznatků a informací lze zveřejnit na internetu, z něhož lze zároveň v opačném směru čerpat. To se týká i problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V internetovém prostoru je možné najít různé zdroje tohoto druhu, vč. těch, které se orientují na děti a mládež. Některé z nich přibližuje tento článek.

Podle odborníků na veřejné zdraví jsou úrazy největším problémem dětského a teenagerského věku. Jejich specifikem je především to, že ohrožují osoby mladé a do té doby zdravé. U předškolních dětí patří k nejčastějším úrazovým dějům otravy (způsobené léky, chemikáliemi, rostlinami i alkoholem) a tonutí, celkově u dětí a dospívajících jsou to pak sportovní úrazy, zejm. spojené s novými sportovními aktivitami současné dětské populace (pěstováním tzv. adrenalinových sportů, jízdou na skateboardu, snowboardu, jízdou na in-line bruslích apod.). Zvláštní kapitolou jsou školní úrazy, z nichž více než třetina připadá na hodiny tělesné výchovy. Ve vyspělých zemích jsou úrazy příčinou 40 % úmrtí dětí do 14 let. V ČR mají nejvyšší podíl na úmrtnosti dětí i dospívajících dopravní úrazy (úrazy spojené se silniční dopravou).

Ve světě práce, na niž se během počátečního vzdělávání lidé připravují, existuje u mladých pracovníků častější riziko pracovního úrazu než u jiných věkových skupin. Podle statistických údajů o mladých zaměstnancích hrozí větší pravděpodobnost vážného pracovního úrazu osobám ve věku 18 až 24 let, než jejich starším kolegům. Důvody vzniku úrazu, k němuž došlo při práci, přitom mohou být různé, a to od nezralosti a nezkušenosti mladých pracovníků přes nedostatečné nebo chybějící informace až po nedostatečnou péči o BOZP ze strany zaměstnavatele, vč. nebezpečných pracovišť a špatných pracovních podmínek.

Riziko vzniku jakéhokoliv úrazu úzce souvisí především s chováním. Z tohoto hlediska má velký význam včasné osvojení správných návyků a bezpečného chování. Pro minimalizaci rizik úrazů je nutno děti a mladé lidi s existujícími i potenciálními riziky včas seznamovat, a to vhodnou formou odpovídající stupni jejich vývoje. Neméně důležité je naučit naše děti a mládež hrozící riz

Související dokumenty

Související články

Odškodňování školních úrazů
Odpovědnost školy za úraz žáka
(Ne)bezpečný svět chemie
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Několik poznámek ke školním úrazům
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Mladí lidé a BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Související otázky a odpovědi

Praktická výuka u těhotných studentek
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Stávka a její vliv na dovolenou
Učitel na lyžařském kurzu
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání