Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství

Vydáno: 9 minut čtení

Na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2016 v Poslanecké sněmovně v Praze, která se konala v říjnu 2016, bylo zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) řečeno, že je opět šance na vydání dlouho plánované vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ) dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních podle § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vyhláška měla být připravena do konce roku 2016, zatím je však stále ve fázi příprav spolu s vyhláškou k § 65 odst. 4 školského zákona o seznamu chemických látek a prachů, se kterými mohou žáci a studenti pracovat. Ta by měla obsahovat seznam nebezpečných chemických látek a směsí a seznam prachů, jejichž zvýšená expozice může být pro žáky při praktickém vyučování nebezpečná, podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachům.

Předložit návrh právní úpravy k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona se pravidelně již léta objevuje v národním akčním programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (realizační dokument Národní politiky BOZP, která stanovuje základní priority a cíle v oblasti BOZP v ČR – pozn. autorky). Vedení MŠMT v minulosti rozhodlo, že vydáním vyhlášky by mohlo dojít k omezení pravomoci ředitelů škol a školských zařízení a že stávající právní úprava poskytuje dostatečný prostor pro zajištění BOZ ve školství. Oblast BOZ ve školách a školských zařízeních stále upravuje zejména § 29 školského zákona, Metodický pokyn č. j.: 37014/2005-25 k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT a některé prováděcí předpisy ke školskému zákonu.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi žáků a studentů mladších 18 let bylo možné za podmínek uvedených v § 44a odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení bylo po novele zákonem č. 267/2015 Sb. ze zákona vypuštěno. Nyní tuto problematiku řeší § 12a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví, nakládat s nebezpečnými látkami nebo směsmi pouze pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby nebo pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí (podle třídy a kategorie látky nebo směsi) podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Po tragické události ve Žďáru nad Sázavou, kdy nepříčetná psychicky nemocná žena vnikla do budovy střední školy a zabila šestnáctiletého studenta, bylo přijato Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, ze dne 20. 2. 2015, č. j.: MSMT1981/2015-1. Toto metodické doporučení řeší prostorová a organizačně-technická opatření, personální opatření (dohled nad žáky), bezpečnostní dokumentaci školy, seznamuje žáky a zaměstnance s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění BOZ při příslušných činnostech, na akcích, v učebnách, sportovištích a dalších pracovištích školy.

Na podporu zabezpečení škol ministerstvo vyhlásilo v roce 2015 dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Podle informací z MŠMT v rámci programu byla dotace poskytnuta 64 školám a 1 školskému zařízení především na nákup chybějících bezpečnostních prvků (bezpečnostních dveří, zámků, kamer, závor, oplocení a osvětlení) a souvisejících montážních prací. V souladu s Minimálním standardem bezpečnosti byly poskytnuty také finanční prostředky na vrátné nebo jiné osoby vykonávající ostrahu školy formou služby. Pro letošní rok plánuje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová vyhlásit další dotační program na podporu zabezpečení. Ten bude zaměřen na mateřské a malotřídní základní školy a měl by být ve výši 20 milionů korun.

Velice podrobný návod na zabezpečení školních budov dává norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení ze srpna 2016. Norma popisuje bezpečnostní rizika a standardy, které zabezpečí, aby se do objektu nedostala nepovolaná osoba. Účelem této normy je preventivní řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet a poskytnutí zásad a návrhů pro snižování rizika kriminality a antisociálního chování. Norma řeší také bezpečí žáků uvnitř chráněného areálu školy, systém značení, systém technické ochrany i režimová a organizační opatření a požadavky na jejich kontroly, obsluhu recepčního pultu (doporučuje se, aby v případě nouze mohla obsluha recepce uniknout do bezpečného místa za přijímacím prostorem a mohla aktivačním tlačítkem přivolat pomoc), osvětlení, střechy, fyzickou ostrahu a požadavky na její kontroly nebo bezpečnostní dokumentaci škol a pravidelné školení k bezpečnosti, jehož součástí by měl být i nácvik zvládání bezpečnostních incidentů ve školách. Velká část je také věnována identifikaci, kategorizaci, analýze a hodnocení rizik, v této souvislosti se zde odkazuje na normu ČSN EN 31010 – Management rizik – Techniky posuzování rizik.

Dlouhodobě se v národním akčním programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také objevuje vydání právního předpisu, který by řešil BOZ ve vysokém školství. Na základě tohoto programu pro období 2013–2014 byl vydán Pokyn MŠMT k zasílání údajů pro sběr dat o úrazech studentů vysokých škol vzniklých v souvislosti se studiem ve studijním programu, který ukládá vysokým školám zavedení sběru dat o úrazech studentů a zasílání těchto údajů za daný akademický rok MŠMT, kde probíhá následná evidence těchto dat. Data jsou vysokými školami zasílána elektronicky, ve formě vyplněného formuláře, vždy do 15. listopadu příslušného roku. V současné době MŠMT nechystá jinou právní úpravu týkající se BOZ studentů vysokých škol.

S účinností od 1. 9. 2016 vyšla vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků upravuje § 26, kde se hovoří počtech žáků na skupinu při koupání, plaveckém a lyžařském výcviku a o možnosti ředitele školy zabezpečit náležitý dohled na akcích mimo místo vzdělávání další osobou, která je svéprávná a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

Aby si žáci včas vytvořili základy bezpečných a zdravých návyků, učitelé je mohou zábavnou formou tvůrčím způsobem seznamovat s BOZ pomocí oblíbené postavičky NAPO. Materiály (podrobné návody a instrukce pro konkrétní činnosti) vypracované Evropskou agenturou pro BOZP a konsorciem NAPO jsou nyní v češtině. Obsahují informace ke klíčovým tématům, jako jsou bezpečnostní značky, identifikace rizik a prevence onemocnění zad a kožních onemocnění, které mohou učitelé kombinovat se školními osnovami.

Výukový modul Napo – lovec nebezpečí: Identifikace rizik a nebezpečí je určen pro věkovou skupinu 9–11 let a děti by se s jeho pomocí měly naučit rozpoznávat rizika ve škole a doma, plnit úkoly k danému tématu, například umět vysvětlit pojmy riziko a nebezpečí. Film pojednává o rizikových situacích v domácím prostředí, při práci s elektrickým zařízením, při fotbalu. Výukový modul Příběh nejlepšího bezpečnostního značení, který děti seznamuje se základními bezpečnostními značkami a O těle chytře s postavičkou Napo, při jehož sledování si žáci uvědomí důležitost ochrany kůže a zad před poškozením či úrazem, je určen dětem mezi 7 až 9 lety. Napo v nich nalézá opatření k prevenci problému a zdůrazňuje tři důležitá poselství: „Vyvaruj se nebezpečí – chraň se – přesvědč se!“, která by si měli připomenout nejen školáci.

POUŽITÁ LITERATURA

  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016 [online]. BOZPinfo.cz, 2016, [2016-11-09]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/bezpecnost-ochrana-zdravi-veskolstviv-cr-aktualni-temata-2016-0;
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
  • Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialniprogramy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlasenineinvesticniho;
  • Norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení;
  • Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zasílání údajů pro sběr dat o úrazech studentů vysokých škol vzniklých v souvislosti se studiem ve studijním programu [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pokynmsmtk-zasilani-udaju-pro-sber-dat-o-urazech-studentu;
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
  • Napo pro učitele [online]. Dostupné z: https://www.napofilm.net/cs/using-napo/napo-for-teachers.

Související dokumenty

Související články

Odpovědnost školy za úraz žáka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Několik poznámek ke školním úrazům
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
(Ne)bezpečný svět chemie
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Odpovědnost školy za úraz žáka
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Odškodňování školních úrazů
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Svařování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Azbest a zdraví
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó

Související otázky a odpovědi

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Praktická výuka u těhotných studentek
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Stávka a její vliv na dovolenou
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Učitel na lyžařském kurzu
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba

Související předpisy

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
267/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných