64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Schválený:
64/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2005
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Změna: 57/2010 Sb.
Změna: 57/2010 Sb. (část)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
 
§ 1
Kniha úrazů
(1) V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.
(2) V knize úrazů se uvede
a) pořadové číslo úrazu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
c) popis úrazu,
d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
e) zda a kým byl úraz ošetřen,
f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
(3) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
 
§ 2
Záznam o úrazu
(1) Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o
a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta (dále jen "žák") ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo
b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.
(2) Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.
(3) Na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo orgánu uvedeného v § 4 škola nebo školské zařízení bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1.
(4) Škola nebo školské zařízení vyhotoví o úrazu, který není uveden v odstavci 1, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.
(5) Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
(6) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu
a) pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b) v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.
 
§ 3
Hlášení úrazu
(1) O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
(2) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
(3) O úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.
(4) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu podle § 2 odst. 1 a 4 také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, popřípadě příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování žáků středních škol nebo praktické přípravě studentů vyšších odborných škol.
 
§ 4
Zasílání záznamu o úrazu
(1) Záznam o úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce,
a) zdravotní pojišťovně žáka a
b) České školní inspekci.
(2) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola nebo školské zařízení do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle § 3 nebo aktualizaci záznamu podle § 2 odst. 6 písm. b)
a) zřizovateli,
b) zdravotní pojišťovně žáka,
c) České školní inspekci a
d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
(3) Škola a školské zařízení zasílají záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy.
(4) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, jedná-li se o aktualizaci záznamu o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a). Škola nebo školské zařízení vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizacích záznamů o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a) v uplynulém školním roce. Vyrozumění podle věty druhé obsahuje pořadové číslo a školní rok vyhotovení každého záznamu o úrazu, který byl v uplynulém školním roce aktualizován, a údaj o důvodu aktualizace.
(5) Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu podle odstavce 4 se zasílá České školní inspekci v elektronickém formuláři.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příl.
Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta
 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení (název, sídlo, IČ):                   ZÁZNAM O ÚRAZU
                                   (DÍTĚTE, ŽÁKA, STUDENTA)
------------------------------------------------
Škola, školské zařízení (např. ZŠ, SŠ):      pořadové číslo záznamu o úrazu/školní rok
                          Byl záznam vyhotoven na žádost?
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Jméno a příjmení zraněného:            Datum narození:   Třída, ročník:

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Místo trvalého pobytu zraněného:          Jméno příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce:
                             

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Datum úrazu:      Čas:    Místo:         Zákonný zástupce vyrozuměn:
                              Datum:     Čas:    Způsob:
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Zdravotnické zařízení, kde byl zraněný ošetřen, léčen:   Šlo o úraz smrtelný?     Datum úmrtí

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Popis události:                       Druh činnosti:
                              1. vyučovací hodina
                              2. přestávka
                              3. praktické vyučování nebo praktická příprava
                              4. pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny
Zraněná část těla:                     5. tělesná výchova - skupinová činnost
                              6. tělesná výchova - individuální činnost
Předpokládaná příčina úrazu:                7. školní výlet
                              8. sportovní akce a soutěže
                              9. kurzy plavání, lyžování a sportovně-
                                turistické kurzy
                              10. jiné činnosti
Lze předpokládat zavinění zraněného/jiné osoby?:
Věc, kterou bylo zranění bezprostředně způsobeno:

Preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a bylo školou
nebo školským zařízením přijato v době před úrazem:


------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu) 
či vznikl následkem spolupůsobení přírodních živlů nebo zvířat?

-------------------------------------------------------------------------------     -----------------------------
Jména, příjmení a podpisy svědků:

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Datum     Jméno, příjmení, funkce     Podpis zraněného        Jméno, příjmení a podpis
sepsání    a podpis osoby vykonávající   (umožňuje-li to jeho stav):   vedoucího zaměstnance,
záznamu:    dohled v době úrazu:                        razítko:
            
   


------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Aktualizace  Byla poskytnuta náhrada za bolest?                Jméno, příjmení a podpis
Datum:    Byla poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění?    vedoucího zaměstnance,

       Jedná se o úraz smrtelný?       Datum úmrtí:        razítko:

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Související dokumenty

Související články

Několik poznámek ke školním úrazům
Poznámka ke školním úrazům