Prediktivní ukazatele výkonnosti pro trvalé zlepšování BOZP

Vydáno: 27 minut čtení

Měření je důležitou součástí každého procesu řízení a tvoří základ pro neustálé zlepšování v organizaci. Nemáme-li přesná data o výkonnosti organizace v oblasti BOZP, která odrážejí skutečný stav v organizaci, nemáme tak k dispozici adekvátní zpětnou vazbu o tom, jak účinná jsou zavedená opatření. Jedním ze způsobů, jak zlepšit účinnost procesu, je změnit způsob jeho měření. Jedním z proaktivních způsobů měření výkonnosti BOZP v organizaci je využití hlavních aneb prediktivních ukazatelů, které můžou být použity k předpovědím nebo odhadům budoucího stavu společnosti.

1. Hlavní (prediktivní) ukazatele výkonnosti BOZP v organizaci

Systémy řízení BOZP je zapotřebí stále zdokonalovat a přizpůsobovat měnicím se trendům a poznatkům. Tak jako hodnocení rizik je stále probíhající proces, tak i v oblasti hodnocení výkonnosti organizace je zapotřebí se neustále přizpůsobovat. Je mnoho způsobů a cest k vyhodnocení výkonnosti BOZP v organizaci, přičemž každá z nich má svá pozitiva nebo negativa, to znamená, svá omezení a limity. V oblasti BOZP můžeme k měření výkonnosti organizace například využít hlavní (prediktivní) ukazatele nebo sekundární (reflexivní) ukazatele.

V současnosti mnoho organizací k prokazování neustálého zlepšování systému řízení BOZP využívá především statistické údaje, které jsou založeny pouze na úrazech nebo poškození zdraví zaměstnanců, které však nemusí vždy odrážet skutečný stav BOZP v organizaci (sekundární/reflexivní ukazatele). K sledování výkonnosti BOZP v organizaci můžeme tedy využít i jiné indikátory, než je jen statistika o pracovních úrazech a poškození zdraví, jako jsou například hlavní/prediktivní ukazatele.

Hlavní aneb prediktivní ukazatele výkonnosti (Leading KPI – Key Performance Indicators) často bývají relativní hodnoty uváděné v procentech. Naopak sekundární aneb reflexivní ukazatele (Lagging KPI) jsou měřitelná fakta a statistiky, zabývající se minulým výkonem. Udávají, jak dobře byl hodnocený aspekt zvládnutý. Oproti předchozí kategorii jsou přesnější, ale nejsou proaktivní, a to ve smyslu prevence.

Reflexivní ukazatele můžou být přínosné při identifikaci trendů v minulém výkonu. Dlouhá historie jejich používání přispěla k tomu, že jsou uznávaným referenčním standardem v rámci i napříč průmyslovými odvětvími. Tyto indikátory jsou dobře pochopeny, a jsou tak široce používány, přičemž poskytují dobrý přehled o tom, jak dobře stávající systém BOZP organizace funguje nebo jak špatně.

Reflexivní ukazatele měří konečný výsledek procesů, politik a postupů BOZP. Jsou záznamem věcí, které se již staly. Tyto indikátory však mají svá omezení, jelikož neposkytují úplný obraz reálného stavu BOZP v organizaci. V případě nízké míry úrazů může vedení tuto oblast umístit na konec svého seznamu úkolů, i když na pracovišti ve skutečnosti existuje řada rizikových faktorů, které by mohly přispět k budoucím úrazům, nemocem nebo úmrtím.

Reflexivní ukazatele měří negativní nebo nežádoucí výsledky, jako jsou zranění, nemoci nebo úmrtí. Je to přístup, který může narušit úsilí organizace o budování pozitivní kultury BOZP. Čekání na způsobení škody před řešením rizik může vyslat zprávu, že zdraví a bezpečnost pracovníků nejsou prioritou.

Jelikož reflexivní ukazatele zaznamenávají nežádoucí výsledky, lidé se přirozeně zdráhají je hlásit. Informace, které jsou pak hlášeny, můžou být poznamenány osobní zaujatostí nebo strachem z trestu. Pobídky k podávání zpráv mohou rovněž zkreslit výsledky, a to v opačném směru. Čím větší vliv má organizace na výsledky v oblasti BOZP, například formou výkonnostních bonusů, tím méně spolehlivá můžou být data.

Reflexivní ukazatele jsou nesporným záznamem o minulém výkonu, což má svou hodnotu. Ale protože organizace pracují na zlepšování svých postupů a výkonu v oblasti BOZP, je zapotřebí zvážit doplnění těchto indikátorů o informace, které poskytují údaje z druhého konce spektra, tedy, že zaměstnavatelé budou chtít zavést prediktivní ukazatele, které pomohou zmapovat cestu vpřed.

Prediktivní ukazatele

Související dokumenty

Související články

Benchmarking, měření a monitorování výkonnosti BOZP
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Rizika a příležitosti kognitivní automatizace
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Azbest a zdraví
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Udušení nebo otrava zaměstnanců vlivem vzniku nebezpečné atmosféry

Související otázky a odpovědi

Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy